HEBREWS
1
God ta ke amo Meni ta eto puvuna
Mahu be mahu amina God na ungotenau ohihi ta degi ke au ingora peroveta ta degi ke ikenu hande ue ere pahovora tutumota ke ikehija amo amita Meni avo ikehija. Eto amita Meni na donda tapa uhu ta enda ta ikenu irerembena avoeto donda tapa amo Meni na hoteto umbaja ena. Eto Meni amo God ta usasa eto God ta hajire vahai iraguja. Eto donda tapa amo amina amita ke sovera te na vasiri ikihe simba eaguja. Eto God ta Meni na ari sasapura egenu irae enu uhu ta vihito tihi jigari embo okose amita ingeni be ta arumbeto.
God ta Meni amo Peni be ra
Anera ainge mane embo peni ena ainge dombo amita javo amo God ta Meni avoeto peni be eto Anera ta javo ainge manera. Eto ke be amo God na Anera ta degi ae rate amita Meni ta degi ke einge ena. “Eto umo nau Meni eto na no Mama ra.” Eto ke nei amo, “Na amita Mamo asona eto amo nau Meni aisuja,” ainge ena. Eto God na amita Meni ikenu enda ta pahunu Anera ta degi, “Ungo nau Meni jakeka evu” ke ainge ena. Eto Anera amo do aingere amita ke kajari amo einge mihia, “God na amita ke agi ari Anera ta degi ke eoi sariketo pisara te ji peri te eagora.” ke ainge Anera ta degi eaguja te Meni ta degi amo ke einge eaguja, “Umo God avoeto ei ta arumbeto tihi jigihe daroho iresoa. Eto no tihi jigari ta hajire amo ari jajavotoho ta kani avo jigito iresoa. Eto umo ari jajavotoho osa ue ari sasapura uje ae ere ova avoeto, no God nanena umo tunga javotoho ari ta seha na umo vurito no namei kamei ta siro ta ikehene hetehea.” 10 eto ke nei amo einge ena, “Bada, ihikari ta amo inena enda ove a, eto uhu amo no ingeni ta hajire ra. 11 Eto Umo avo daroho iresoa te uhu ta enda te avo irae asora. Eto bo iji koso jigama uore horerekaguja aingeko au 12 inena bo mahu avo egoveketo eha hondate ikarako aisoa, rate inena irari datoho ta iresoa no iji tutumo irae.” 13 eto God na amita Anera vahai ta degi ke einge ae ra, “Umo huma nau ingeni be ta arumbao nanena ano kitoho embo ta hamo ta no uhu tembasoa.” 14 eto Anera ta pure be amo God na embomeni amita avo oreketo humbasuja amita simba ari embopo ra.