PHILEMON
1
Paul na embo Philemon ta degi ahari erevi kajena
Ajao nau namei eto nau pure vahai embo Philemon. Na Paul Iesu Keriso avo embo tipura ehena te namei Timothy te na no degi ta ahari erevi ere kajihera, te dagota du Apphia te Iesu ta pure ngahia ari embo Archippus te ekalesia no bande ta horukagora avo ere pekihera te ke erevi enana ta degi ikejo kiore. Eto ungotenau Mama God te Bada Iesu Keriso te ta hondate ari te pekari te ungota degi iroi.
Philemon ta humota ari te osa arira
Eto na pari ue kaiketo umo hotembagona te umo Bada Iesu te God ta embomeni tapa osa ue humota eagoa duru avo ingihe ungotenau God jakeka eagona. Eto inena Iesu Keriso ta ke hande ururo ungotena Keriso ta ambotani na Keriso ta degi ta tunga jamo ari te hondate ari doitoko ere humbuhora avo be kesora ainge ijie pari eagora.
Eto nau namei no undurari javotoho na ehei God ta embomeni na tunga javotoho be ere ora avo duru ehere ingito tunga javotoho be ere ona.
Philemon na embo Onesimus hondate aja Paul na penunu ena
Eto na Keriso na no okose ikehija avo eto na umo ari javotoho ai ke ngahia na ke ahena rate osari avo eto ke ngahia toto ke erevi no degi ta seima asona. Amo embo mane na Paul Iesu ta ke hande ari embo te Iesu avoembo tipura ehena nanena nau meni Onesimus avo eto no degi ta penunu erena. 10 Eto na tipura ta mihene amina puvuto Iesu ta ke humota eto meni nau ainge uija. 11 Amina mahu umo hondate ari haiteko mane rate eha amo degi no ta nau ta hondate ari haiteko aisuja. 12 Eto Onesimus avo no degi ta egerembeto ere ikihena rate nau meni be ikarako ere ona. 13 Eto na Iesu ta duru javotoho avo eto tipura ta mihene umo hondate Onesimus na na hondate ue ei iroja uje ere ona. 14 Rate na no ke ingae mihie Onesimus mane haekasona te ikasona rate inena ikaehea amo jo ngahia eto mane ikaehea rate osa ari na hande ikaehea. 15 Eto Onesimus na umo toto pambuhija amo God ta uje ta pambuheite? Amo ke be eto amina iji isapa eto no degi ta eto pambuto no degi ta datoho aisuja avo God na uje enute? 16 Onesimus na nau namei ehija rate no namei be aisuja. Eto no pure ari embo pere mane rate no tunga humbari eto ekalesia vahai embo aisuja.
17 Avo eto Iesu Keriso ta ari avoeto ungotena namei kamei ra. Eto inena ke avo be hotembihea amo na pekaehea ainge dombo Onesimus puvurou javotoho eto pekejo. 18 Eto amina no degi ta sapura do uija amita be avo ejo nanena ombane, 19 nau javo erevi ere kajihena. Na Paul nanena mine ikasona, rate umo kogoa amo inena Iesu ta degi vasiri eha humbuha amo na Iesu ta ke hande uena avoeto humbuha. 20 Avo eto namei na do penunu erena avo Christian ta vasiri na ejo. Eto Bada Iesu avo embo nau degi ta Christian ta osari na ari erevi ejo tunga javotoho ane.
Pekari ta ke
21 Eto na ahari erevi kajihe kogona amo tapa do penunu erena avo ikasoa avo pere mane rate nei hamo ta ikasoa. 22 Eto ke nei amo nau evari bande nununga ejo amita be amo na hotembihena ungota pari isapamane avo eto God na na ikau ungota degi egerembasona.
23 Eto na tipura vahai embo Epaphros na ungo ere pekihia amo namoga Iesu Keriso avoeto tipura ena. 24 Eto nau pure vahai ari embomeni Mark te embo Aristarchus te Demas te Luke te aingeto ungo ere pekihera. 25 Eto Iesu Keriso ta hande ari te hondate ari ungota degi iroi, orere re.