JOHN OTOHO TA DURU JAVOTOHO
1
Ke na visi ena.
Enda irae kihi be kihi ta amo Ke ra eto Ke amo God ga mihahija. Eto Ke amo God ra. Eto Ke amina God ga daroho mihahija. Eto Ke amina God na donda tapa ena. Eto donda tapa amo oenga irerembae rate ke amina enu irerembena. Eto Ke amita degi vasiri daroho mihahija eto vasiri amina enu embo ta degi usasa puvuna eto usasa amina mume ta pangena te mume amina usasa dembari inono aera.
6-7 Eto embo vahai javo John amo usasa ta ke avo harikau embomeni ingito ke be ara God na ikenu puvuna. Eto embo John amo usasa mane rate usasa avo embo ta degi harikaja ikenu puvuna. Eto ke amo usasa be embo usasa ta irora enda ta puvuna. 10 Eto enda ta puvuna amita ingeni na hajire ikari aita puvuna te embo na kito kiaesira ea. 11 Eto tohota da be amina kogombena ai ta puvuna te amita embomeni na kito peketo umbae ea. 12 Rate embo nei nei amuna kito peketo ke be ijio amita degi sovera ari ikenu humbuto God ta meniundi be ea. 13 Amo enda ta meniundi mane visi ta uje ta meniundi mane eto embo ta ve ikari ta meniundi mane rate amo God ta meniundi be amina umo oenga iharira. 14 Eto ke amina puvuto besi humbuto dagote mihahei amita usasa avo kia, Mamo ta Meni avoeto amita usasa amo ke be te hondate ari te na enetarira. 15 Eto John na amita ke avo einge hande ena, “Embo nau ambota puvuresuja, ainge eagona amo nau aja na na ingae iji te kihi ta mihouva avoeto embo amo peni ra eto na isapara. Eto embo amo puvija erevira,” ainge John na ena. 16 Eto Iesu Keriso amo hondate ari embo avoeto hondate ari hamota hamota eto humbagora 17 eto ke pepeni Moses ta eto puvurari rate ke be te hondate ari te amo Iesu Keriso ta degi eto humbagora.
18 Embo na God mane kiora te God ta Meni avo vahai God ga inono amina eoi God kiora.
John na Iesu harikena
(Matthew 3:1-12, Mark 1:1-8, Luke 3:1-18)
19 Eto Judea ta embo okokose da Jerusalem ta mihia amina priests te ke pepeni kiari embopo te ainge eto ikeo John ta degi pambuto, “Umo embo amunure?” ainge eo 20 John na ke mine ojikae hariketo einge ena, “Ungo Keriso simba ere ovova na avo manera,” ainge enu 21 ehako “Umo Elijah rete?” ainge eo “Na avo manera” ainge enu, “Umo peroveta simba ereovora aravorete?” “Na avo manera.” ainge enu 22 “Eto dago ikehere puvera embopo ta degi pambuto ke do aro? Eto umo amunure eto embo umo ke do eoe?” ainge eo. 23 Eto peroveta Isaiah na ke mahu kajena avo John na humbuto einge ena, “Embo ojagatambu ta mihie jage eto ke einge aisuja, ‘Bada ta puvurari degi evu tambu ai’ ainge ena embo amo namora,” ainge enu 24 Pharisee embomeni nei nei Jerusalem eto puvua amina John ganoka eto 25 einge ea, “Umo Keriso mane, eto Elijah mane eto Peroveta simba ereovora avo manera te do eto embomeni bapataito ere oe?” ainge eo, 26 John na ke mine einge ena, “Na umo na bapataito ere ona te embo vahai amo ungota orohuta heteto mihia amita duru avo ungo mahu ingae ra te 27 nau ambota puvuto ere hua amita utu goru nanena aruseto houkari inono aera.” ainge ena. 28 Eto John na umo Jordan ta oiho da Bethany ta embomeni bapataito unu ari erevi ea.
God ta O ‘sheep’ Meni
29 Eto iji nei Iesu na John ta degi puvutohunu kito ke einge ena, “Kivu. God ta O ‘sheep’ Meni embo ta ari sasapura ombuto humbasi puvuto ere hua. 30 Na embo erevi avoeto ke einge ijiena. ‘Eto embo nau ambota puvuresuja amo na irae iji te mihahija avoeto na isapa eto embo amo penira’ ainge ijiena 31 eto namote tapa embo amo mahu na kiae rate Israel embomeni ta degi harikasi puvuto umo na bapataito ereona.” ainge eto,
32 Ke nei einge harikena, “Ahihi Otohu di dipo ainge uhu i ta eto amita degi puvei kehena, 33 eto embo amo mane kiaehena te na embo bapataito ana ikari Embo emina nau degi ta kihi ke einge ijija. ‘Eto embo amuta degi Ahihi Otohu veto iresuja embo amina embomeni Ahihi Otohu na bapataito aisuja.’ ainge ehei ingito 34 ari avo kito embo erevi God ta Meni be avoeto ungota degi ere harikihena.” ainge John na ena.
Iesu na amita ambotani siriketo umbuna.
35 Eto evito iji nei John te ambotani heriso te aingeto degi ai ta heteto mihio 36 Iesu puvuto pahunu John na kon eto kito ke einge ena, “Kivu, God ta o ‘Sheep’ Meni ra,” ainge enu 37 John ta ambotani heriso amina ingito Iesu ambo ambo ue pahuo, 38 Iesu na overeketo kito ke einge ena, “Ungo amunami uje ere ove,” ainge enu enana na, “Ahe poekari embo, umo dainge iragoe?” ainge eo 39 Iesu na “Huma kivujo.” ke ainge enu enana hure 4:00 o'clock ainge amiga pambuto amita irari degi kito amiga mihio hure vena
40 Enana heriso John ta ke ingito Iesu ambo ambo ea vahai amo Simon Peter ta eambo Andrew ra. 41 Eto iho vujenu Andrew na amita namei hambuto ke einge ena. “Israel embo ta hondate ari embo Keriso avo hambera.” ainge eto 42 Simon humbuto Iesu ta degi pambuo Iesu na Simon kon kon eto kito ke einge ena, “Umo John ta meni Simon rate nanena no javo ere ikihena amo ‘Cephas’ ra. (‘Cephas’ ta be amo Koro ra.)” ainge Iesu na ena.
Iesu na embo Philip te Nathanael te humbunu ambo ambo ea
43 Eto iji nei Iesu na enda Galilee ta pambasi ue embo Philip hambuto, “Na ambo ambo ejo.” ainge ena. 44 Eto Philip amo Andrew te Peter te amita da vahai Bethsaida avo embora. 45 Eto Philip na embo Nathanael hambuto ke einge ena, “Eto Moses te peroveta te aingeto enana ta ke kajihe embo vahai puvuresuja ainge ijie kajea avo hambera amo da Nazareth embo Joseph amita meni Iesu avo hambera,” ainge enu, 46 Nathanael na, “Da Nazareth amo sapura rate do eto ari javotoho amo puvurou?” ainge enu Philip na, “Huma, ki.” ainge enu Iesu ta degi pahuo. 47 Iesu na Nathanael puvuto ere hua avo kito ke einge ena, “Embo puvuto ere hua amo Israel embo be ra eto amita ke sokova irae.” ainge enu, 48 Nathanael na ingito, “Ahe poekari embo umo dainge eto na kiarire?” ainge enu Iesu na einge ena, “Eto Philip na umo jage ae kihi ta umo ji junga susu uhumota mihe kehena,” ainge enu, 49 Nathanael na ke einge ena, “Ahe Poekari Embo, umo God ta Meni be Israel embo ta King ra.” ainge enu, 50 Iesu na, “Nanena umo ji junga susu uhumota mihe kehena avo ehene ingea avoeto na ke be ijie amomo erete? Eto avo pere mane rate ari sovera neite neite kesoa,” ainge, 51 eto ke nei enana ta degi einge ena, “Na ungota degi ke be na erena, uhu pe hirikau God ta Anera na Embo ta Meni ta degi vearako viharako, ainge ue pahurou kesova.” ainge ena.