2
Da Capernaum ta jimbari pondo ea
Eto iji three amita ambota da Cana enda Galilee amita jo ta jimbari ta pondo asi uo Iesu ta e na pondo ta pambuna. Eto Iesu te amita ambotani te avo oru eo pambuto mihio, pondo ta ‘Wine’ avo embomeni na indio irae enu Iesu ta e na meni ta degi puvuto, “Wine irae ehija.” ainge enu, Iesu na, “Pamone, umo do eto nau degi ta ke ere? Nau pure ari iji puvuraera,” ainge enu, amita e na pondo simba ari embopo ta degi ke einge ena, “Ungo amita ke tapa do aisuja avo agi evu,” ainge ena. Eto Judea ta utu te ingeni te egerekari ovu pepeni tapa 7 koro na ari amo heka 100 litres vahai vahai ainge mihinu, Iesu na kito pondo simba ari embopo ta degi ke einge ena, “Ovu pepeni ei ta umo overekevu pevihore,” ainge enu umo timbuto ovu jo ta overekeo pe inono enu, Iesu na, “Umo avo timbuto humbuto pambuto pondo mamo ta ikevu,” ainge enu, umo avo timbuto pambuto pondo mamo ta ikeo umo amo ‘Wine’ enu humbuto indina. Eto ‘Wine’ amo dainge eto puvuna amo pure embopo na kia te pondo mamo na kiae avoeto pambuto jimbari singa ta degi ke einge ena, 10 “Pondo iji te amo ‘Wine’ javotoho avo kihi indiore inono eoi ambota ‘Wine’ sapura amo indagora te inena ‘Wine’ javotoho ambota ikehe ere indera erevira.” ainge ena. 11 Eto ari emo Iesu ta vasiri te sovera te amo ihikari ta da Cana enda Galilee jo ta ena. Eto ari aravo Iesu na harikenu amita ambotani na Iesu ta sovera do aingere avo kito ke be ea.
12 Eto amita ambota Iesu na amita e te namei kamei te ga da Capernaum ta pambuto iji heriso mihia.
Iesu na Temple jo ta embo ohimbena.
(Matthew 21:12-13, Mark 11:15-17, Luke 19:45-46)
13 Eto Judea ta jarukari pondo auvihinu Iesu na da Jerusalem ta pambuto 14 temple jo ta horeto embo na o ‘Cow’ te o ‘Sheep’ te di dipo te aingeto pure ari gaga ta tetembeto koro na mine omba ue mihio puvuto kito, 15 esi era erari amina ena amina humbuto ohimbenu o ‘Cow’ te o ‘Sheep’ te tapa joru temple toto pahuo koro ombari embopo ta koro avo teto osirikenu enda ta venu gaga jigito haperekenu, 16 di dipo ombari embopo ta degi ke einge ena, “Donda erevi tapa umbavu pambai. Nau Mama ta bande erevi ungo na mine ombuto humbari bande mane aisova.” Ainge enu, 17 Iesu ta ambotani na ke mahu kajari avo hotembea, ke amo erevira, “Na no bande osa asona amina jo nau enetasuja.” 18 eto Judea embomeni na haekasi ke einge ea, “Umo embo amuta sovera na ke agi ue embo ere ohimbihe, avo amita hajire ejo kiore.” Ainge eo, 19 Iesu na ke mine einge ena, “Aravorate erevi aisona, temple erevi aimbavo nanena iji 3 ehako jigono erasuja.” ainge enu, 20 Judea embomeni na ke einge ea, “Temple erevi gerikihiore jua tapa 46 irae ere ova te inena iji 3 amita jo ta gerikaote?” 21 ainge ea te Iesu na amita hamo avo temple ke ena. 22 Eto Iesu na peheto vasiri te erasuja amita ke te tapa ena avo ambotani na hotembeto God ta ke kajari amite tapa ke be ea.
Iesu na embo ta jo ta hotembari avo kina
23 Eto Iesu na jarukari pondo iji te da Jerusalem ta mihie ari neite neite unu embo isapamane na kito Iesu ta javo ke be ea. 24 Rate Iesu na embo ta jo mahu kina avoeto humota be ae. 25 Eto Iesu na embo ta jo ta hotembari do aingere amo embo nei ta degi eto ingaera amita be amo umo mahu ere kogua avoeto.