MARK OTOHU TA EVANERIA
1
John bapataito ari embo na oje kahena
(Matthew 3:1-12, 11:10, Luke 3:1-18, 7: 27, John 1:19-28)
Ke emo Iesu Keriso, God ta Meni amita ke jajavotoho te ari jajavotoho te tapa, eto Iesu puvurae kihi ta Peroveta Isaiah na ke einge kaeto pehena God na ke einge eria “na nau ke hande ari embo No tombu ta ikano puvuto no embere sirikasuja. Embo amo ojagatambu ta jage eto ke einge aisuja. ‘Bada ta puvurari degi sirikevu, amita embere evu tambu ai’.” Ke ainge peroveta na kajena. Eto John bapataito ari embo na ojagatambu ta mihie God na embomeni ta ari sasapura hotembeto toaja tunga hapereketo ari sasapura toari amite bapataito ari amite oje kahena. Eto enda Judea jo ta da nei te nei te embomeni te eto da Jerusalem embomeni te aingeto John ta degi pambuto enana ta ari sasapura toasi harikihore John na ingihe umo Jordan ta bapataito ere uahija.
Eto John ta bo amo o ‘Camel’ ta hamo hu avo asuketo pupuri amo o hoga na ari avo tigito amita indari amo o boruga te iruha te ere indiahija. Eto ke amo einge hande ere uahija, “Eto nau ambota embo, na eingeko mane, sovera te puvuto ere hua amo na amita utu goru houkari haite aera. Na ungo umo na bapataito ere ovona te Embo Dombo amina ungo Ahihi Otohu na bapataito aisuja.” Ke ainge John na hande ena.
John na Iesu bapataito ena
(Matthew 3:13-17, Luke 3:21-22)
Eto iji amikote Iesu na Galilee da javo Nazareth ta eto puvunu John na Iesu umo Jordan ta bapataito ena. 10 Eto Iesu umo ta eto erihinu uhu pe hirikenu Ahihi Otohu di dipo ainge uhu ta eto veto amita degi ta puvunu 11 uhu ta eto ke einge puvuna “Umo osa ari Meni nau, na umo kogue tunga javotoho ere ona.” Eto ke ainge enu irae enu
Satan na Iesu ojagatambuta engekena
(Matthew 4:1-13, Luke 4:1-11)
12 God ta Ahihi na Iesu ojagatambu ta 13 Satan na engeka aja enu pambuto iji 40 mume 40 ai mihina. Eto ojaga tambu ai ahoe di o ga mihinu God ta Anera na simba ea.
Iesu na ambotani kihi umbuna
(Matthew 4:12-22, Luke 4:14-15, 5:1-11)
14 Eto John avo humbuto tipura ta ikeo mihinu Iesu na enda Galilee ta pambuto God ta ke javotoho hande ue 15 ke einge ena “God na embomeni amita toho siriketo humbuto tihi jigesuja amita iji puvuto erehua avoeto tunga hapereketo ari sasapura toto God ta ke javotoho humota evujo.” 16 eto ke ainge hande ue umo ireremba Galilee hora ta pahue o parari embo heriso Simon te amita namei Andrew te o bonga gosukihe uo 17 Iesu na hambuto ke einge ena, “ungo na ambo ambo ue havu. Ungo o timbagova aingeto nane ano embo timbasova” ainge enu 18 o humbari bonga toto Iesu ambo ambo ea. 19 Eto degi isapa imihe Iesu na embo Zebedee ta meni heriso James te John te avo e nga ta arumbeto bonga perarari avo ihirihie mihio 20 kito jage enu embo heriso na mamo pure embo ga e nga ta mihina avo toto Iesu ambo ambo ea.
Embo vahai ahihi sapura na horari
(Luke 4:31-37)
21 Eto enana da Capernaum ta pahuo jangu indari iji puvunu Iesu na Judea embomeni ta ke kasari bande ta horeto embomeni ahe poekena. 22 Eto enana na amita ahe poekari ke avo ingito ke amo enana ta ke kajari embopo ainge mane ra te amo kiari embo na eria ainge eto haha puha ea. 23 Eto Iesu ke ijie mihinu embo ahihi sapura na jo ta horari amina gagaha eto ke einge ena 24 “Iesu Nazareth embo umo dagota degi do asi puve? Umo ivohana eto dago irae ara puvea. Eto umo amunure na kiarira. Umo God ta Meni Otohura.” ainge enu 25 Iesu na ke ngahia eto einge ena “Ke ambu eto embo ta jo ta eto puvuto pambu.” ainge enu 26 ahihi sapura na enu embo amo veto tihi te pe te haro haro gatari gatari enu gagaha ijie tambuta puvuto pambuna. 27 Vasiri avo embomeni na kito vani vini eto ke mine ara eto einge ea “ari emo ari eha retemo deire? Amita kiari na ke eoi ahihi sasapura te tapa amita ke agi eagora” ainge ea. 28 Eto Iesu na Judea embomeni ta ke kasari bande toto pahunu ari do ena amita duru na Galilee enda enetena.
Iesu na embomeni isapamane enu kokojekea
(Matthew 8:14-17, Luke 4:38-41)
29 Eto Iesu te James te John te aingeto Simon te Andrew te ta bande ta horeto 30 Simon ta umbohi avo ambure ue hoga vevere te tapa hereketo mihinu amita ke avo Iesu ta degi enu ingito pambuto 31 ingeni ta jiginu erihinu amita hoga vevere jamo enu embo indari unduna. 32 Eto mume sihukihinu da embomeni tapa na ambure embomeni te ahihi sasapura na horari embomeni te aingeto humbuto Iesu na kokojekaja puvuto 33 bande pe ta areo Iesu na ambure nei te nei te kokojikihe ahihi sasapura ohimbena. 34 Eto ahihi sasapura na Iesu mahu kiari avoeto enu ke ambupu ea.
Iesu na enda Galilee jo ta ke hande ena
(Luke 4:42-44)
35 Eto iho unga haunkihinu Iesu ereto pambuto embo irae degi ta oenga pari ue mihinu 36 Simon te embo nei uhoho te Iesu pambuna avo hain ta eheheto pambuto 37 Iesu hambuto ke einge ea, “Embo tapa umo jombure ere ora” ainge eo 38 Iesu na einge ena, “Ungotena da nei nei ta pambuto ke hande aisona, avoeto na da toto puvena.” ainge enu 39 Galilee da tapa ta isa ue Judea embomeni ta ke kasari bande ta ke hande ue ahihi sasapura embo ta jo ta horari avo ohimbena.
Embo vahai ambure na hamo sapura ari avo Iesu na enu kojena
(Matthew 8:1-4, Luke 5:12-16)
40 Eto embo vahai ambure na hamo sapura ari amina Iesu ta degi puvuto paunge teteri eto penunu ijie einge ena. “Umo asi uje eto kito na e kojane.” ke ainge enu 41 Iesu na ingito jo enu, ingeni jujuruketo hame ue “Na aisona, eto umo javotoho e.” ainge enu 42 embo ta ambure irae enu javotoho ena. 43-44 Eto Iesu na ke vasiri na embo ta degi einge ena, “Ari erevi embo ta degi mane ao ingesora te pambuto priest ta degi ejo no hamo kiore, eto Moses ta ke pepeni agi ue no hamo ta mine avo hande ikejo embo tapa kito no ambure irae avo kogue ke be are.” ke ainge eto enu pambuna. 45 Rate embo amina ke ingito ingarako ue pambuto ke hande enu da tapa ingia avoeto Iesu da ta horari inono ae enu da sahu ta mihinu enda embomeni tapa amita degi puvua.