2
Embo vahai amo utu ingeni meni pehari avo Iesu na enu kojena
(Matthew 9:1-8, Luke 5:17-26)
Eto iji heriso amita ambota da Capernaum ta pambuto mihinu embomeni na duru ingito puvuto amita irari bande jo ta horeto enete eo embo nei horari inono ae enu Iesu na God ta ke embo ta degi hande ena. Eto embo vahai ingeni te utu te meni pehari avo embo nei heriso nei heriso na gaga eto humbuto puvuto embo isapamane avoeto horeto Iesu kiari inono ae enu bande ene perara eto popora embo amo gaga ga tapa otoho ta ikeo vena. Eto Iesu na enana ta humota ari kito popora embo ta degi “Nau meni no ari sasapura avo hotembeto ere toruhona” ainge ena. Eto God ta ke pepeni ahe poekari embopo na Iesu ta ke ingito jo ta hotembari ke na einge ea “Embo emo do eto ke einge erei? God vahai amina embo ta ari sasapura hotembeto toaguja te embo emina God ta javo ere urumbihia.” ainge hotembiho Iesu na kito “ungo do eto ke amo ere hotembiheve. Eto na popora embo ta degi ‘no ari sasapura hotembeto ere toruhona’ ke ainge asona ano ‘ereto no evari gaga humbuto pambu’ ainge asona amo davo ejeha re davo ngaiha re? 10 Eto Embo ta Meni na sovera ari humbuto enda ta mihie embo ta ari sasapura hotembeto toasuja avo ungo ke be ava ari erevi asona” ainge eto popora embo ta degi 11 “no gaga humbuto 12 ereto no da ta pambu” ainge enu ereto amita gaga humbuto enana ta tombu ta koguo pahunu, embomeni na kito vani vini ue God jakeka ijie ke einge ea “Ari emo mahu einge kiae pekota ere kogora.” ainge ea.
Iesu na embo Levi jage enu ambo ambo ena
(Matthew 9:9-13, Luke 5:27-32)
13 Eto Iesu na bande toto tambuta puvuto umo ireremba hora ta mihinu embo isapamane amita degi puvuo ahe poekena. 14 Eto ahe poekenu irae enu isa pahue Alphaeus ta meni Levi tax humbari gaga ta arumbeto mihinu kito “na ambo ambo e” ainge enu ereto Iesu ta ambota pambuna. 15 Eto Iesu te amita ambotani te na pambuto Levi ta bande ta indio tax humbari embomeni te ari sasapura embomeni na Iesu ambo ambo ea avoeto enana ga tapa Iesu ta bande ta arumbea. 16 Ari avo Pharisee embomeni ta ke pepeni simba ari embopo na kito Iesu ta ambotani ta degi ke einge ea “Iesu do eto ari sasapura embopo te tax humbari embopo te aingeto ere indei?” ainge ijio 17 Iesu na ingito ke mine einge ena, “Embo javotoho amo sivo ta mane pambuora te ambure embopo na sivo ta pambuora, avoeto na embo javotoho avoembo puvurae rate embo sapura avoeto puvena.”
Donda ajirekari
(Matthew 9:14-17, Luke 5:33-39)
18 Eto iji otohu puvunu John bapataito ari embo ta ambotani te Pharisee embomeni te aingeto indari ajirekeo embomeni na Iesu ta degi puvuto ke einge ea “Do eto John ta ambotani te Pharisee embomeni te aingeto indari ajirekehera te ambotani no mo do eto indari ajirekaere?” Ainge eo 19 Iesu na ke mine einge ena, “Jimbari ta pondo avo ajirekari irae. 20 Rate iji puvuresuja amo jimbari embo jigito goruketo humbuto pambasora iji amikote ajirekasora. 21 Eto bo mahu perarari avo bo eha na tiuketo ihirasuja amo egau umba kaumba eto tohekau ho ehako peni aisuja avoeto ari ainge amo mane eagora. 22 Eto embo na o hoga umo higi iteko ari mahu ai ta wine eha overekasora amo wine na horo vivihe pajito o hoga amo perarasuja eto wine te o hoga te tapa irae aisuja te o hoga eha ta wine overekasora amo mane perarasuja.”
Jangu indari iji
(Matthew 12:1-8, Luke 6:1-5)
23 Eto jangu indari iji puvunu Iesu te amita ambotani te embo ta pure degi ta pahue Iesu ta ambotani na ‘wheat’ be avo indesi jigito juketo umbuo 24 Pharisee embomeni na kito Iesu ta degi ke einge ea “Kijo, do eto no ambotani na jangu indari iji te ke pepeni poekihe pure einge emo mo ere ore?” ainge eo 25 Iesu na ke mine einge ena “Eto David te amita embomeni te na beuje kito ari do ea amita ke amo ungo eheketo kiaerete? 26 Eto amina Priest Abiathar ta iji te God ta bande otohu ta horeto bread mahu God ta tihi ta hande ikari amo priest na pere jigama eagora avo David na horeto bread avo humbuto indie amita embomeni ta hande enu india, 27 eto ungota degi erena, God na jangu indari iji avoeto embo ove ae rate embo ta ujeje avoeto jangu indari iji ikena. 28 Eto Embo ta Meni amo jangu indari iji amita simba ari embo dombo ra.”