3
Embo ingeni meni pehari avo Iesu na enu kojena
(Matthew 12:9-14, Luke 6:6-11)
Eto Iesu na Judea embomeni ta ke kasari bande ai horeto embo ingeni meni pehari ai mihina ano kina. Eto jangu indari iji te embo avo Iesu na au kojasuja avo Iesu uje ae embomeni na pehumba asi kon kon uo, Iesu na embo ingeni meni pehari amita degi “Einge huma embo ta tihi ta hete” ainge enu ereto puvunu embomeni ta degi ke einge eto ingina “jangu indari iji te embo na God ta ke pepeni agi ue embo ta degi sapura autemo javotoho au? Eto nei amo embo au kojaute mo tau pehau?” ainge enu embomeni na ke mine ae ke ambupu eo. Iesu na jireki poeki eto embomeni kina amo embo nei jo ari embo mane avo kogue tumo ue osaga kito embo ingeni meni pehari amita degi “no ingeni jujuruke” enu jujurukenu ingeni javotoho ena. Avo Pharisee embomeni na kito arahata pambuto Herod ta ke ambo ambo ari embomeni ga vahaita eto Iesu daingeto humbuto taro pehasuja amita ke avo kasea.
Embo isapamane Iesu ta degi puvua
Eto Iesu te amita ambotani te aingeto umo ireremba javo Galilee hora ta pahuo Galilee embo isapamane Iesu ambo ambo ue pahuo Judea embo te da Jerusalem embo te da Idumea embo te umo Jordan oiho ta da embomeni te da Tyre te Sidon te ta embomeni te aingeto Iesu na ari tapa do ena amita duru ingito Iesu ta degi puvua. 9-10 Eto Iesu na embo isapamane enu kokojekea avoeto ambure embomeni na Iesu hame asi joeketo vahaike vahaike uo Iesu na ambotani ta degi e nga nununga ara ke ena.
11 Eto ahihi sasapura na Iesu kito Iesu ta utu ta vurereketo vovue gagaha ijie ke einge ea “Umo God ta meni be ra” ainge ijio 12 Iesu na ke ngahia na eto ke avo mane hande ara ena.
Iesu na ambotani 12 siriketo umbuna
(Matthew 10:1-4, Luke 6:12-16)
13 Eto Iesu na tiri ta vihito embo mahu sirikena avo puvurora jage enu puvuo 14 embo tapa 12 siriketo amiga pure asi humbuto apostero ikena amina ke hande ue 15 sovera humbuto ahihi sasapura ohimbara. 16 Eto embo 12 umbuna amo embo Simon amo Iesu na javo eha ikena amo Peter ikena, 17 eto Zebedee ta meni James te amita eambo John te enana ta ke hajire amo uhu pipiri ta hajire ainge avoeto Iesu na enana ta javo Pipiri ta meniundi ke ena. 18 Eto nei Andrew te Philip te Bartholomew te Matthew te Thomas te Alphaeus ta meni James amite embo nei Thaddaeus te Canaan embo Simon te 19 Judas Iscariot amo isoro embo ta ingeni ta ikari embo amite aingeto Iesu na siriketo humbuto amita da ta pambuna.
Iesu te Beelzebul te ra
(Matthew 12:22-32, Luke 11:14-23, 12:10)
20 Eto Iesu da ta pahunu embomeni isapamane horukeo pure peni vahai enu Iesu te amita pure embopo te aingeto indari indae ea. 21 Eto Iesu ta jekahoka na Iesu do ena ke avo ingito uha sapura ari ke ijie humbuto haekasi puvua. 22 Eto Judea embomeni ta ke kakajekari embopo na da Jerusalem ta eto puvuto embomeni ta degi ke einge ea. “Ahihi sasapura ta okose javo Beelzebul na Iesu ta jo ta horeto sovera ikihioi ahihi sasapura ere ohimbihia,” ainge ijio 23 Iesu na ingito timu hatirari ke na enana ta degi ke einge ena. “Daingeto Satan na Satan ohimbaja ereve? 24 Eto enda vahai na kaheketo oenga oenga heteto isoro aisuja amo enda amina mane hetasuja. 25 Eto bande vahai embomeni na ereto mine tara asora amo bande amo mane iresuja. 26 Eto Satan na ereto ahihi sasapura ga isoro aisuja amo Satan ta sovera irae aisuja. 27 Eto embo na vuvure embo ta donda pegene aisi uje aisuja amo kihi vuvure embo andito pundurou donda amo humbasuja. 28 Na ungota degi ke be erena embomeni na God ta degi ari sasapura eto urumbagora amo hotembeto toari inono ra 29 te embo amuna Ahihi Otohu urumbasuja amo mane irae aisuja eto hotembeto toari inono aera.” 30 ke ainge ena amita be amo Iesu ta jo ta ahihi sapura na horari ke ea avoeto.
Iesu ta aja te namei kamei te ra
(Matthew 12:46-50, Luke 8:19-21)
31 Eto Iesu ta e te namei kamei te aingeto puvuto bande pe ta heteto ke ikeo 32 embomeni Iesu ga bande jo ta mihia amina “no aja te namei kamei te puvuto arahata mihie umo uje ere ora” ainge eo 33 Iesu na ke mine einge ena. “Nau aja te namei kamei te amo amunure?” 34 eto Iesu na embomeni tapa bande jo ta mihia avo poeto kito ke einge ena “Nau namei kamei te aja te amo erevira. 35 Embo amuna God ta ke agi aisuja amo nau aja te namei kamei te du emone te ra.” ke ainge Iesu na ena.