4
Ve urari embo ta ke
(Matthew 13:1-9, Luke 8:4-8)
Eto Iesu embo ahe poekasi umo ireremba hora ta pambuto mihinu, embomeni isapamane puvuto eneteo Iesu heteto ke aisuja inono ae enu e nga ta vihito umo jo ta isapa imihe heteto embomeni tapa hora ta mihia avo timu hatirari ke neite neite na einge ena “Ingivujo, ve urari embo na pure ta pambuto ve ihajara enu ve nei amo degi ta venu di na veto india, ve nei amo enda ngijiri ta veto erena te enda peni mane avoeto susu be terae avoeto iji na giroro eto jaise ena. Eto ve nei amo vive ta orohuta vena avoeto vive na andinu ve ae ena. Eto ve nei amo enda javotoho ta veto ereto ve nei 30 nei 60 nei 100 ainge ve ikena. Eto embo amuna ungota oje mihirou kito ke erevi ingivujo,” ke ainge Iesu na ena.
Iesu na do eto timu hatirari ke na ahe poekena
(Matthew 13:10-17, Luke 8:9-10)
10 Eto Iesu pambuto oenga mihinu amita ambotani te ambotani nei uhoho te aingeto timu hatirari ke ta be avo Iesu ta degi eto ingio 11 Iesu na ambotani ta degi ke einge ena “Eto God na embo amita toho siriketo humbuto tihi jigesuja amita ke be amo ungota degi ikari rate embo tapa arahata mihera amita degi amo na ke timu hatirari na pere eagona. 12 Amita be amo Peroveta Isaiah na einge kajena ‘enana kito kiaesira ingito ingaesira eagora te ingito kito enana ta jo haperekau amo God na enana ta sapura hotembeto toaehija.’ ainge Isaiah na kajena.”
Ve urari embo ta ke be avo Iesu na harikena
(Matthew 13:18-23, Luke 8:11-15)
13 Eto Iesu na ke nei einge ena “Na ke timu hatirari na ehena amo ungo ingae rete? Na timu hatirari ke neite neite aisona amo ungo daingeto ingovo? 14 Eto ve urari embo amo God ta ke ere urihia. 15 Eto ve nei degi tambuta veaguja amo embo na God ta ke avo ingesuja rate ke jo ta urari avo Satan na puvuto egimbeto humbaguja. 16 Eto ve nei enda ngijiri ta urari amita ke be amo erevira. God ta ke avo embo na ingito tunga javotoho aisuja te 17 ke avo jo ta mane be veto pesisa eto susu kambasuja eto teho mihirou embo nei na amita degi God ta ke jigama ari ke eto ngahia au toau irae aisuja. 18 Eto ve nei vive ta jo ta veari amita ke be amo erevira. Embo na God ta ke uje eaguja 19 te enda ta ari te ujeje neite neite amite eto amita haja vaja amina God ta ke amo andioi ve mane eaguja. 20 Rate ve nei enda javotoho ta veto eraguja amita ke be amo erevira. Embo na God ta ke avo ingito, God humota ue eto God ke be eaguja amo ve nei 30 nei 60 nei 100 aingeko eaguja.”
Kerivo ijimbeto ari ta timu hatirari ke
(Luke 8:16-18)
21 Eto Iesu na enana ta degi ke nei einge ena, “Eto embo na kerivo ijimbeto humbuto mane gaga suvu ta ikasuja eto ovu jo ta mane ikasuja te i araha ta tembau bande jo usasa aisuja. 22 Eto ke tapa ojikari avo humbuto araha ta puvuto ahurekari avo hirikaro keisora. 23 Eto embo ta oje mihirou kito avo ingesora.”
24 Eto Iesu na ke nei einge ena, “ungo ke do ere ingiheva avo oje jevito ingivujo, eto umo doinge ikasoa avo God ta kiari inono ta humbuto nei hamo ta humbasoa. 25 Amita be amo embo amuta degi kiari javotoho mihirou kito amo God na kiari nei ikasuja rate embo ta degi God ta ke kiari irae kito God na embo amita degi kiari do mihia avo God na humbau iraesuja.”
Donda ve pajirari ta timu hatirari ke
26 Eto Iesu na ke einge ena, “God na embo amita toho siriketo humbuto tihi jigesuja amita ke be amo eingera. Embo amuna ji ve ureto 27 toto pambuto evosa ururou amo oenga ope vihito pajiresuja amo embo kiae pajiresuja 28 amo enda na simba ururou pajito hatu kaheto ve aisuja. 29 Eto ve sari au urari embo na egerembeto puvuto tiuketo humbasuja.”
Ji javo ‘mustard’ ta ve amita timu hatirari ke
(Matthew 13:31-32,34, Luke 13:18-19)
30 Eto Iesu na ke nei amo einge ena, “God na embo amita toho siriketo humbuto tihi jigesuja amo do aingekore? Eto timu hatirari ke daingeto ke be mo harikaro? 31 Eto ji javo ‘mustard’ ta ve amo isapa be ji nei nei ta ve aingeko mane. 32 Rate ‘mustard’ ta ve vahai enda ta urasora amo pajito hatu kaheto peni vahai au di na puvuto nga iketo ai uhumo ta iresora.” 33 eto God ta ke amo timu hatirari na ke nei te nei te enu ingia. 34 Eto embomeni ta degi ke tapa amo timu hatirari ke na pere ena te amita ambotani ta degi amo ke be na pere harikena.
Iesu na enu pisara jamo ena
(Matthew 8:23-27, Luke 8:22-25)
35 Eto iji aramite mume sihukihinu Iesu na amita ambotani ta degi einge ena “ungote umo oiho ta pambasira.” ainge eto 36 embomeni toto amita ambotani ga e nga ta pahuo e nga nei uhoho amo Iesu ta e nga ga tapa pambua. 37 Eto pahuo pisara peni vahai be unu umo piri peni be puvuto e nga ta torue umo na ihiketo pe vihinu 38 ambotani joru ue Iesu e nga avo gaga ta evinu ujeto einge ea “Ahe poekari embo, dago sari asi ere ora emo umo hotembae ere oete?” Ainge eo 39 Iesu ereto pisara te umo te “jamo evu” ainge ke vasiri na enu pisara irae unu umo visi visi ena. 40 Eto Iesu na amita ambotani ta degi ke einge ena, “Ungo do eto joru ere ove. Eto ungo, na humota ae re?” ainge enu 41 embomeni na Iesu ta ari avo kito joru ue vani vini eto ke mine ara eto einge ea “Embo emo amunure? Pisara te umo te embo emita ke agi eto jamo ehera.”