5
Embo ahihi sapura na horari avo Iesu na enu kojena
(Matthew 8:28-34, Luke 8:26-39)
Eto umo ireremba oiho ta pambuto enda javo Gerasenes ta puvuto Iesu e nga toto enda ta veto embo vahai ahihi sapura na jo ta horari amo embo ikeore sari ere uahera panga ho ai mihahija avo puvuto hambuna. Eto embo amo embomeni na andito chain na ingeni te utu te pundua te embo ivo peni vahai avoeto chain na pundua amo tahuekenu andirari inono ae enu tiri hamo ta eto use jo ta iji tapa isa ue karu humbuto hamo gajukihie hori gagaha ijie ere uahija. Avo Iesu pahunu hoi ta kito huheveto pambuto Iesu humotepain enu 7-8 Iesu na ahihi sapura ta degi “Embo ta jo avo toto puvuto pambu” ainge enu embo na gagaha ijie ke einge ena, “Iesu, God sovera isapa mane te ta Meni, nau degi ta do ao. Na God ta javo ta penunu erena nau degi ta memenga ikaojo.” ke ainge enu Iesu na “no javo deire” ainge enu embo amina, “Dago isapamane avoeto nau javo ‘Legion’ ra” ainge 10 eto Iesu na ohimbeoi enda nei ta pambagona penunu eto 11 o ohu isapamane heti oiho ta indie mihio kito 12 ke einge penunu eto ea “Dago o ohu ta jo ta ohimbejo toruere” eto ainge eo 13 Iesu na “aravora ainge aisona” eto ohimbenu ahihi sasapura na tambuta puvuto pambuto o ta jo ta horeo o tapa 2,000 ainge umo ta kekehunaeto veto umo indito pepehekeo, 14 o simba ari embopo na huheveto ke hande ue pambuto da ta puvuo embo tapa kesi 15 Iesu ta degi puvuto embo ahihi isapamane na horari rate bo asukari te uha javotoho te avo mihinu kito joru ea. 16 Eto embo Iesu na ahihi sasapura ta degi eto o ohu ta degi do ena tapa avo embo mahu kia amina embo ehaha kiae amita degi hihi tirio 17 ingito pambuto Iesu enana ta enda avo toto pambaja ke ngahia na eo 18 Iesu pambasi e nga ta vivihinu embo mahu ahihi sasapura na horari amina Iesu ga pambasi penunu enu 19 Iesu na “Namoga mane pambasoate Bada na umo kito jo ehei no degi ta tapa do ehija avo no da ta pambuto no namei kamei ta ejo ingore.” ainge enu 20 amina amita da tapa ten ai ta pambuto embomeni ta degi Iesu na do enu kina tapa avo hihi tirinu embomeni ingito vani vini ea.
Embo Jairus ta iae eto evohu Iesu hame ena ta ke
(Matthew 9:18-26, Luke 8:40-56)
21 Eto Iesu e nga ta vihito umo oiho ta pambuto hora ta veto mihinu embo isapamane Iesu kesi puvua. 22 Eto Judea ta ke kasari bande ta tihi jigari embo vahai javo Jairus amina puvuto Iesu ta utu ta veto paunge teteri eto humotepain ue 23 penunu einge ena “Huma nau kakara isapa avo pehasi ere ua inena no ingeni avo hamo ta tembejo kojai” ainge enu 24 Iesu ingito Jairus ga pahunu embo isapamane Iesu ga oroviketo pahuo 25 evohu vahai amo jua tapa 12 amita jo ta orosa vovuoi 26 sivo embopo ta degi pahue koro na sivo jigama ere uahija koro irae enu amita kojari avora ae eto sapura be ue mihinu 27 Iesu na ari tapa do ena avo duru ingito embo kaheketo Iesu kiae ku ta puvuto Iesu ta bo hame ue 28 ke einge hotembena, “Na amita bo hame eto kojasona,” ainge hotembihe 29 hame enu orosa irae enu amita hamo tapa javotoho ena. 30 Eto Iesu na amita sovera isapa veto pambuna avo kito overeketo embomeni poeto kogue ke einge ena. “Nau bo ta amuna hame ehei?” ainge enu 31 ambotani na “embo isapamane vahaike vahaike ere ora te embo amuna umo hame ore ere?” ainge eo 32 Iesu na hame ena embo avo kesi jombure unu 33 evohu kojena amina gatari gatari ue joru te tapa puvuto Iesu ta utu ta veto gombuto ke tapa Iesu ta degi harikenu 34 Iesu na ke mine einge ena “Nau iae no humota ari na eto kojehea. Tunga jamo jamo te pambuto javotoho na irijo.”
35 Eto Iesu ke ainge ijie mihinu embo na Jairus ta bande ta eto puvuto Jairus ta degi ke einge ea “No iae mahu pehehija avoeto ahe poekari embo mane jigesoa te tojo pambai,” ainge ijio 36 Iesu ingina rate ingito ingarako ue eto ke kasari bande tihi jigari embo ta degi, “Umo osaga mane kesoa te na humota ejo,” ainge eto embo tapa enu mihio 37 Peter te James te amita namei John te aingeto amiga pambara enu 38 pambuto Jairus ta bande ta horeto embomeni jo ta sisi sasi ijie mihio 39 enana ta degi “Ungo do eto sisi sasi ijie miheve? Kakara emo pehae teho evo ere ua,” ke ainge enu 40 embomeni ingito ganini ijio enu arahata pahuo e te mamo te eto embo Iesu ga puvua amite aingeto kakara mihina ai horeto 41 ingeni ta jigito “Talitha cumi” ke ainge ena amita be amo “Kakara isapa no degi ta erena, ere.” ainge enu 42 kakara ereto isa ena. Eto kakara amita pajirari jua amo tapa 12 ra. Eto kakara avo kojenu embomeni kito ti kakambukea. 43 Eto Iesu na kakara kojena avo duru hande eagora haeketo “indari humbuto kakara ta ikevu indoi” ainge enu indari ikeo indina.