6
Da Nazareth embomeni na Iesu ke be ae ea
(Matthew 13:53-58, Luke 4:16-30)
Eto Iesu na enda avo toto tohota da ta ereto pahunu amita ambotani na ereto avo ambo ambo ue pahuo jangu indari iji puvunu Judea embomeni ta ke kasari bande ta horeto embomeni oje kahihinu embomeni na ingito vani vini eto ke einge ea “Embo emita kiari dainge humbuto ke te ari te emomo ere oi? Embo emita mamo amo teho bande gerikari embo ra eto amita e Mary te namei kamei James te Joses te Judas te Simon te amita du emone te tapa ei mihera. Amo dago amita da vahai embora.” ke ainge ijie ke ingari uje ae ea avoeto Iesu na enana ta degi ke einge ena “God ta ke hande ari embo amo embo tapa na jakeka eagora te amita enda vahai embomeni eto jeka hoka vahai na ke embo teho ari ke ijie ke ingae eagora.” ainge eto Iesu na amita da ta pure peni ae rate embo heriso avo enu kojea. Eto Iesu ta namei kamei da vahai embomeni na Iesu ta ari tapa do ena avo humota ae uo Iesu osaga kito da nei ta pahue embo ahe poekena.
Iesu na ambotani 12 ikenu pambua
(Matthew 10:5-15, Luke 9:1-6)
eto Iesu na amita ambotani 12 jage enu puvuo ahihi sasapura ohimbara sovera ari ikenu umbuo embo heriso heriso ainge hande au pambara oje kahihe ke einge ena “Ungo donda nei ehi te bread te eto koro pupuri ta mane huvakasoa te hetu vahai avo jigito pambuvujo. Eto utu goru avo asukasova te bo heriso mane asukasova te vahai asuketo pambuvujo. 10 Eto pambuto da ta puvuto amo bande nei ta nei ta mane evesova te bande vahai ta evie pure avo irae au da nei ta pambuvujo.
11 Eto da damina ungo kito pekari uje ae eto ungota ke ingari uje ae aro kito amo God na enana ta degi tumo ere ua avoeto ungota utu oniho avo torovikevujo veau embomeni tapa koguroro toto pambuvujo.” ainge ijie oje kahenu irae enu 12 ikenu pambuto embomeni ta ari sasapura avo toto jo aherekau God ta ke agi ara oje kahihe 13 ahihi sasapura embo ta jo ta horari avo ohimbeo puvuto pahuo ambure embomeni avo ‘oil’ na overeketo hamo ta kuhiho kokonjekea.
John bapataito ari embo ta tunga tiukea
(Matthew 14:1-12, Luke 9:7-9)
14 Eto Iesu ta javo peni vahai enu amita duru avo Israel ta Gavana okose javo Herod na ingina. Eto embo nei uhoho na Iesu kiae avoeto ke einge ea, “John bapataito ari embo avo God na ehei vasiri te ereto Iesu na amita sovera na pure erevi ere ua” ainge ijio 15 embo nei na “Amo peroveta Elijah na ere ua.” ainge ijio embo nei na “ungotenau peroveta mahu ta ari vahai avo ere ua.” ke ainge ea 16 eto Herod na Iesu ta duru ingito ke einge ena “Nane ehene tunga tiukihera amina vasiri te erihija” ainge ere ijiahija.
17-20 Eto Herod na John ta tunga tiukena amita ke amo erevira. Eto Herod na amita eambo ta ae javo Herodias avo pegene jimbunu John bapataito ari embo na kito Herod ta degi ke einge ena, “Umo God ta ke peni poeketo no eambo ta ae jimbea” ainge enu evohu herodias na ke avo ingito tumo eto John tau pehaja ke ena. Rate John amo embo javotoho eto embo otohu avo Herod na kito John ta ke ijioi ingihe tunga osaga ere koguahija rate Herodias na teoi pehaguja joru eto John andito punduto tipura ta gosukenu mihinu Herodias na tasuja avo inono ae ena. 21 Rate iji vahai Herod ta humbari iji puvunu amina gavana ta okokose te isoro embopo te enda ta embo pepeni te aingeto oru enu puvuo pondo peni vahai 22-23 unu Herodias ta iae na puvuto ja javotoho tivihinu Herod na embo tapa ta tihi ta kakara ta degi ke einge ena “Umo do humbasi uje eto kito ejo ingito ikane, eto na enda simba ari embora umo uje ao kito kaheketo huna no ikasona,” ainge ke isara na enu 24 kakara amo ingito arahata pambuto e ta degi “na do umbano?” ainge enu e na “pambuto ejo John bapataito ari embo ta siro avo tiukaro umbujo” ainge enu 25 kakara na pambuto Herod ta degi “na John bapataito ari embo ta siro avo tiuketo heva ta iketo ikao umbasona,” ainge enu 26 Herod na osaga peni vahai kito embo ta tihi ta ke vasiri na ena avoeto toari inono ae enu kakara ta ke agi eto 27 tipura simba ari embo vahai ikenu pambuto John tipura ta mihinu tunga tiuketo 28 siro heva ta iketo humbuto puvuto kakara ta ikenu humbuto pambuto e ta ikena. 29 Eto John ta ambotani na ke avo ingito puvuto John ta hamo humbuto pambuto kovea.
Embo tapa 5,000 avo Iesu na unduna
(Matthew 14:13-21, Luke 9:10-17, John 6:1-14)
30 Eto Iesu na ambotani heriso heriso hande enu pambua avo ehako egerembeto puvuto pure do ea avo Iesu ta degi eo ingina.
31-32 Eto embo isapamane purahango parahango ere ora avoeto arumbeto indari inono ae avoeto Iesu na kito ambotani ta degi ke einge ena, “ungote pambuto ojagatambu ai ta embo irae degi jangu indesira havu,” Ainge enu e nga ta vihito pahuo 33 embomeni na enana ere pahua avo kito da nei ta nei ta amina utu na huheveto pambuto Iesu ere puvutuhuna degi ai seriketo puvuto mihio 34 Iesu hora ta puvuto veto embomeni isapamane o sheep ta simba ari embo irae iteko kito jo enu ihiketo ke ahe poekihinu 35-36 pambuto hure vovunu amita ambotani na puvuto Iesu ta degi ke einge ea “degi emo da te embo te irae avoeto iji irae ere ua, ejo embomeni egerembeto da ta pambuto indari koro na ombuto humbuto indore.” ainge enu 37 Iesu na einge ena, “Ungo na indari ikevu indore” ainge enu ambotani na “Dago 200 kina na donda humbuto embo undurorote? Eto 200 kina hambuto embo unduraehera amo mane inono aehija.” ainge eo 38 Iesu na “Ungota degi bread tapa doinge mihei pambuto kivu” ainge enu pambuto kito puvuto Iesu ta degi “bread tapa 5 eto umo o heriso ainge mihia” ainge eo 39-40 Iesu na ingito enu embomeni tapa kaheketo 100 oenga 50 oenga ainge eto eo samara ta arumbeo 41 Iesu na bread 5 eto umo o heriso amite aingeto humbuto tihi i ta eto jigito God peketo bread jigito pereto embomeni ta ikaro indora ambotani ta degi ikenu 42 embo ta ikeo indio hini pevihinu 43 ambotani na bread sirivo te umo o heriso amita sirivo te ainge eto sirikeo handija tapa 12 amo pevihina. 44 Eto embo tapa 5,000 eto airi te meni undi te tapa amina india.
Eto Iesu na umo hamota haito pambuna
(Matthew 14:22-33, John 6:15-21)
45 Eto Iesu na amita ambotani da Bethsaida ta kihi pambara enu e nga ta vihito pahuo embomeni tapa avo enu sisiketo pahuo 46 Iesu tiri ta pari asi vihina. 47 Eto mume sihukihinu pisara pambari hena ta puvuna avoeto ambotani e nga tavihe ere pahua 48 te e nga ivo eto pambae unu Iesu tiri ta oenga mihie ambotani do ere ora avo kina. Eto iho serege vihito hunu kito Iesu umo hamo ta haito puvuto ere humihe e nga serikasi unu 49 ambotani na Iesu umo hamo ta haito ere puvutuhuna avo kito joru ue embahe ke ijie jajavone ijio 50 Iesu na kito ke einge ena “Joru mane aisova te ivo evu. Namora.” Ke ainge 51 eto e nga ta vihinu pisara jamo enu ambotani kito ti kakambuketo haha puha ea. 52 Amita be amo enana ta hotembari ngahia eto Iesu na embo isapamane bread na unduna amite tapa amo enana be hotembae ea.
Da Gennesaret embomeni avo Iesu na enu kojea
(Matthew 14:34-36)
53 Eto Iesu te amita ambotani te aingeto e nga ta puvuto umo oiho enda javo Gennesaret ta puvuto 54 hora ta beo embo amunure avo embomeni na kito 55 huheveto pambuto embomeni eo ingito ambure embomeni gaga ta ikeo arumbeo humbuto Iesu ta degi puvua. 56 Eto Iesu na isa da peni ta rete da isapa ta rete degi ta rete market ari degi ta rete pambasuja amo embomeni na ambure embomeni humbuto puvutuhore ere kokojekihahija eto nei amo embo na Iesu ta bo hame ue kokojekea.