7
Ohihi ta ahe poekari
(Matthew 15:1-9)
Eto Judea embomeni ta ke pepeni ahe poekari embopo da Jerusalem ta eto puvuto Pharisee embomeni ga vahaita eto Iesu ta degi puvua. Eto Iesu ta ambotani na Judea embo ta ke pepeni amo ungo ingari rate ingito ingarako ue ingeni tongopa te tapa indari indio embomeni puvua amina kito ujeae ea. (amita be amo Judea ta Pharisee ari embomeni te Judea embomeni tapa te aingeto indari teho mane indagora te enana ta ohihi ta ari avoeto ingeni egeto donda indagora. Eto enana market ta pambuto puvuto amo enana ta hamo egeto otohu eto indari indagora eto ainge dombo age te aguhu te heva te tapa amo egeto otohu eagora.)
Eto Judea ta ke pepeni ahe poekari embopo te Pharisee embopo te aingeto Iesu ta degi ke einge ea, “Eto no ambotani na do eto ungotenau ohihi ta ke pepeni poeketo ingeni tongopa te ere indere?” Ainge eo Iesu na ke mine einge ena, “Ungo hotembari heriso embomeni, Peroveta Isaiah na kajena amo ungota ari avo einge kajena, ‘Embo einge emo hamo na na jakeka eagora te enana ta jo avo tumo nau degi ta eagora, eto enana teho sio na jakeka ue emo God ta ke ijie embo ta hotembari na embo ahe poekagora,’ ainge Isaiah na kajena eto ungo na God ta oje kahari ke avo toto ungota ohihi ta ari avo jigama eagova. Eto ungo God ta ke tiumbeto ungota ari avo jigama eagova amo ungo kiari peni vahai embopora. 10 Eto amita be amo erevira, Moses na kaeto einge ena ‘No aja te mama te otohu ejo, eto embo amuna aja mama ta javo sapura ke aisuja embo avo taro pehasuja’ ainge Moses na kajena 11 te ungo na ari einge eagova. Eto donda tapa mahu God ta degi hande ikari ke ijie e mamo ta degi hande ikae God ta ke tiumbeto ungo ta ujeje avo eagova. 12-13 Eto ari nei te nei te ainge amina God ta ke amo teho ke ijie ungota ari mahu avo jigama ue ungota meniundi ta ahe poekagova.” ke ainge Iesu na Judea embo okokose ta degi
Donda deina eoi embo tongopa eaguja
(Matthew 15:10-20)
14 Eto embo tapa jage enu puvuo ke einge ena “Na ke aisona ingivujo. 15 Eto embo na indari nei te nei te indesuja amina au embo ari sapura mane aisuja 16 te hotembari sapura hotembeto ke aisuja amina ari sapura aisuja avoeto ungo ta oje mihirou kito ke erena ingivujo.” ke ainge 17 eto embomeni toto Iesu na ambotani ga bande ta horeto Iesu na ke ena amita ke avo au ingesi eo 18 Iesu na “Ungo te tapa kiae embopore? Eto donda deina embo ta hini ta horasuja amo au embo ta ahihi sapura mane aisuja. 19 Indari donda amina embo ta hotembari jo ta mane pambasuja te hini ta veto pambau irae aisuja avoeto indari tapa amo javotohora 20 rate embo ta hotembari jo ta eto pe ta puvaguja amina sapura puvaguja. 21 Eto embo na amita jo ta siriketo ari einge eaguja: tiha paiha ari, pegene ari, embo tari pehari, 22 embo nei ta donda javotoho kito humbasi jo ta sirikari, tumo ari, ke sokova ari, hoviro ari, embo nei ta javo ari, sapura ari, ke sapura ari, me kiari, kiari embo ke eria, hajae vajae na viso ari, sarika ari, 23 aingeto embo ta hotembari jo ta eto pe ta puvuto pambaguja.” ainge ijie Iesu na ambotani ta degi harikenu ingia.
Evohu vahai Iesu humota ena
(Matthew 15:21-28)
24 Eto Iesu na ereto enda avo toto pambuto da Tyre te Sidon te amita engihi ta embomeni kiae ojiketo bande vahai ta iresi uje ena te inono ae enu embomeni na hambua. 25 Eto enda Syrophoenicia evohu Greek ke kiari amina amita iae isapa ahihi sapura na jo ta veari avo Iesu ta ari tapa do ena avo duru ingito puvuto 26 Iesu ta utu ta veto gombuto Iesu na iae ta jo ta ahihi sapura avo ohimbaja penunu enu, 27 Iesu na timu hatirari ke na einge ena, “Meni isasaraho ta indari humbuto ino ta gosukasora amo sapura avoeto meni isasaraho na kihi indesora,” ainge Iesu na ena amita be amo Judea embomeni avo kihi hondate aisuja eto ambota enda nei embomeni hondate aisi timu hatirari ke na enu 28 evohu amina ke mine einge ena, “en, Bada, ino gaga suvu ta mihera amina meni isasaraho ta indari sirivo indagora.” ainge enu 29 Iesu na “Umo ke be erea avoeto umo no bande ta pambujo. No iae ta jo ta ahihi sapura amo mahu toto pambija.” ainge enu 30 evohu amo pambuto bande ta horeto amita iae ahihi sapura mahu pambunu hereketo mihina avo kina.
Embo vahai pe vahaikari eto oje sundurari avo Iesu na enu javotoho ena
31 Eto Iesu na da Tyre toto enda Sidon te enda Decapolis te amita orohuta tiuketo pambuto umo Galilee ta puvunu 32 embo na embo vahai pe vavahaikari eto oje sundurari avo Iesu na ingeni hamo ta tembaja humbuto puvuo. 33 Iesu na embo tapa toto embo vahai avo humbuto oenga imihe ingeni singi heriso oje ho heriso ai ta iketo ingeni ta isuva eto embo amita ivivi ta kaimbeto jo unu usiha pagihe 34 uhu i arerembeto kogue ke einge ena “epatha” ainge ena amita be amo “ejo hirikare” ainge enu 35 oje hirikihinu pe haunkihinu ainge enu embo amina ke javotoho enu 36 Iesu na ari avo ke hande eagora haekihe enu ingia 37 te ingito ingaesira eto ke hande ea. Eto embomeni na ti kakambuketo haha puha ijie ke einge ea “eto Iesu na ari jajavotoho oje susujukari ta pe vavahaikari te tapa oi javotoho ere ora.” ainge ea.