8
Eto Iesu na embo tapa 4,000 unduna
(Matthew 15:32-39)
Eto iji amite embomeni isapamane puvuto Iesu ta ke ingihe mihio Iesu na embomeni amita indari irae avo kito amita ambotani jage enu puvuo ke einge ena, “Na embomeni erevi iji amita jo ta indari indae teho mihera avo kogone jo ereua. Embo nei da hoi ta eto puvera avoeto ikaro beuje te da ta pambasora amo degi ta pahue tihivi na pehasora” ke ainge enu ambotani na ke mine einge ea “Eto degi emo ojagatambu ra te daingeto indari humbuto embo isapamane emomo unduroro?” ainge eo Iesu na “Ungota degi bread tapa doingere” ainge enu eto enana na ea “7” ainge eo, eto Iesu na embomeni enda ta arumbara enu arumbeo bread humbuto God ta degi peketo ingeketo amita ambotani ta ikenu humbuto embomeni ta ikea. Eto umo o heriso memeni amite aingeto humbuto God peketo embomeni ta ikaro indora ambotani ta ikena. Eto indio inono enu ambotani na indari sirivo siriketo handija tapa pevihina. Eto india amo embo tapa 4,000 ainge amina indio. Iesu na enu embomeni sisiketo pahuo 10 Iesu e nga humbuto ambotani ga pambuto enda Dalmanutha ta puvua.
Pharisee embopona ari peni be kesi penunu ea
(Matthew 16:1-4)
11 Eto Pharisee embomeni na Iesu engekasi puvuto Iesu ga pe na jujune ue uhu ta hajire au kesi eo, 12 Iesu na jo memenga unu ke einge ena “ungo eha vasiri te irari embomeni na uhu ta hajire kesi erevete? Nanena erena ungo embo eha miheva amina uhu ta hajire mane be mane kesova” ainge eto 13 enana toto e nga humbuto umo oiho ta pahue
Pharisee ta bread pajirari sivo
(Matthew 16:5-12)
14-16 Iesu na embo sasapura ta ari avo mane jigama ara ambotani ta degi ke einge ena, “Ungo be kivujo. Pharisee embomeni te Herod te amita bread pajirari sivo avo be kon kon eto kivujo.” ainge timu hatirari ke na ena avo ambotani na indari peni umbae bread vahai humbuto e nga ta ere pahua avo Iesu na kito ari ke eo, 17 Iesu na ingito ke einge ena “Ungo do eto bread umbae ari ke ereve? Ungota jo ngahia avoeto ke erena emo ingae ue erevete? 18 Ungo tihi mihia te kiae eto oje mihia te ingae, iji tapa ungo hotembae ereova. 19 Eto na bread 5 amina pereto embo tapa 5,000 undihena eto ungo na bread sirivo tapa handija doinge ueve?” Eto enana “12” ainge ea. 20 Eto Iesu na ehako ena, “Eto bread tapa 7 amina periketo embomeni 4,000 undihena amita sirivo handija tapa doinge ueve?” ainge enu “7” ainge ea. 21 Eto Iesu na “ungo ari erevi kogueva te kiaesira ue ereva.” ainge ena.
Iesu na enu tihi vahaikari embo kina
22 Eto aingeto da Bethsaida ta puvuo embomeni na embo tihi vahaikari avo 23 Iesu na tihi ta hame aja humbuto puvuo Iesu na tihi vahaikari embo amita ingeni jigito gosuketo da ahone ta humbuto pambuto tihi ta isuva eto hame ue ke einge ena “Umo no tihi na kon kon eto kogoete?” ainge enu 24 embo amina tihi hangeambu eto kito ke einge ena. “na embo re ere kogona te ji uhu na pahuore kiarako ere ona,” ainge enu 25 ehako Iesu na ingeni tihi ta hame enu embo amina kon kon eto kiari javotoho na kogunu 26 Iesu na da ta ikenu pambasi unu ke einge ena, “Umo da ta pambuto ari erevi ke hande aojo.” ainge eto ikenu da ta pambuna.
Iesu amunure avo Peter na ke ena
(Matthew 16:13-20, Luke 9:18-21)
27 Eto Iesu na amita ambotani ga da nei nei Caesarea Philippi degi ta pahue ke einge ambotani ta degi ena, “namo mo amunure ke eagore?” ainge enu 28 enana ke mine einge ea, “Eto embo nei na John bapataito ari embo ke eagora, eto embo nei na Elijah ke eagora eto nei amo peroveta vahai ke eagora” ainge eo 29 Iesu na ke einge ena. “Eto nei ungo na na amunure ke eagove?” ainge enu Peter na “Umo Iesu Keriso God na Judea embo hondate ae enda ta ikenu puvura.” ainge enu 30 Iesu na ke avo embomeni ta hande eagora ke ngahia na eto haekena.
Iesu memenga kito pehasuja avo ambotani ta degi ke ikena
(Matthew 16:21-28, Luke 9:22-27)
31 Eto Embo ta Meni na osaga te memenga te kesuja amita be amo Judea embo pepeni te priest pepeni te eto Judea ta ke pepeni simba ari embopo te aingeto Iesu amo Judea ta hondate ari embo manera ainge ijie taro pehasuja eto iji 3 ehako vasiri te erasuja ke ainge Iesu na amita ambotani ta ihiketo oje kahena. 32 Eto Iesu na ke emo timu hatirari ke na ae rate ke be na pere harikena avo Peter na ingito einge ena “Ke avo to. Ari avo no degi ta mane puvuresuja” ainge enu 33 Iesu na overeketo amita ambotani kogue Peter ta degi ke einge ena “Satan, Umo nau ku ta pambu. Eto umo God ta hotembari avo ae rate embo ta hotembari avo erea.” ainge Iesu na ena. 34 Eto Iesu na amita ambotani te embo tapa jage enu puvuo timu hatirari ke einge oje kahena. “embo amuna na ambo ambo asi uje aisuja amo amita ujeje tapa toto amita ji atahu bouka avo koho ta tembeto na ambo ambo aisuja. 35 Eto embo amuna daroho iresi amita vasiri te ari te jigesuja amo embo amita vasiri iraesuja rate embo amina tohota ujeje te ari te toto namote nau ke te avo humota aisuja amo daroho iresuja. 36 Eto embo na ahihi amita datoho irari avo hotembae ue enda ta donda nei te nei te humbasuja eto pehasuja amo amita ahihi mahu pehari avoeto irari datoho mane humbasuja. 37 Eto embo amina amita donda neite neite tapa amina ombuto amita ahihi avo humbari haite mane be ra. 38 Embomeni eha mihera amo ari sasapura embopo eto God uje ae embomeni ra te embo amuna Namote nau ke te avo kito me kogue hande ae aisuja amo Embo ta Meni usasa te Anera Otohu ga iji kombu te puvuto embo avo kogue me kesuja.