9
Na ungota degi ke be erena. Ungo embomeni eha ei miheva amo embo nei nei amo mane pehasova te mihirovo God na embo amita siriketo humbuto tihi jigesuja amita iji avo sovera te puvurou keisova,” ainge Iesu na ena.
Ambotani na Iesu ta usasa kia
(Matthew 17:1-13, Luke 9:28-36)
Eto iji 6 irae enu Iesu na embo tapa toto Peter te John te James te humbuto tiri peni vahai ai ta vihito mihio Iesu ta hamo amo usasa pere unu eto amita bo na usasa peni vahai amo enda embo na bo parara ainge ari haite mane avo unu peroveta mahu Elijah te Moses te aingeto irerembeto Iesu ga heteto ke ijie mihio Peter na joru ue ke do ano ijie einge ena, “Ahepoekari embo, dago ungote mihera emo javotoho avoeto horoma no vahai Elijah vahai eto Moses ta vahai ainge gerikarote?” ainge Peter na ijinu johi na puvuto uhumo enu johi jo ta ke einge puvuna, “Nau osari meni ra. Amita ke ingivujo.” ainge ijinu enana jireki poeki eto embo nei kiae Iesu oenga mihinu kia. Eto enana tiri ta eto vovue Iesu na peheto vasiri te erae avoeto ambotani na ari tapa do kia avo hande eagora haekena 10 avoeto enana ke hande ae toa te Iesu na peheto ehako vasiri te erari ta ke ena avo enana hotembu hotembu ea.
11 Eto ambotani na Iesu ta degi ke einge eto ingia, “Eto ungotenau ke pepeni simba ari embopo na do avoembo peroveta Elijah kihi puvurou ungotenau hondate ari embo ambota puvuresuja ke eagore?” Ainge eo 12-13 Iesu na ke mine einge ena, “Eto Elijah na puvuto au tapa javotoho asora ke ainge eagora te ke nei mahu kajari amo, Embo ta Meni na osaga nei te nei te kogurou urumbasora. Rate na ungota degi erena Elijah mahu puvuhija te enana amita ke agi ae ungota ujeje avo uera.” ainge ijinu ingiho
Iesu na pipi konene meni enu kojena
(Matthew 17:14-21, Luke 9:37-43a)
14 Iesu te Peter te James te John te aingeto egerembeto ambotani toto pambua amita degi puvua.
Eto Judea ta ke pepeni simba ari embopo na puvuto ambotani ga boru juho 15 eto embomeni isapamane puvuto joeketo kogue mihio Iesu, Peter te John te James te aingeto puvuto kina. Eto embomeni na Iesu kito huheveto pambuto Iesu pekihe ingeni ta jigito humbuto puvuo, 16 Iesu na ke einge eto ingina “Ungo ke do ijie miheve?” ainge enu 17 embo vahai na ke mine einge ena. “Ahe poekari embo, nau meni avo ahihi sapura na pe vahaikari ke mane eaguja avo eto no degi ta humbuto puvena. 18 Amo ahihi sapura na andioi ingeni te utu te tatain eto veto pehihe ti kambuto kiroro kiroro ue pe pejigi garaviketo veaguja avoembo no ambotani ta degi humbuto puvena te ahihi sapura ohimbari inono ae ehere kito no degi ta erena,” ainge enu 19 Iesu na osaga kito embo tapata degi ke einge ena, “Ungo humota ae embomeni ra. Eto ungo kiari umbava ungote iji doinge irono. Eto no meni avo nau degi ta humbuto have,” ainge enu 20 embo na meni avo humbuto Iesu ta degi io, ahihi sapura jo ta amina Iesu kito meni avo andinu enda ta veto ahero ahero ue pehihenu pejigi horo garaviketo vovunu 21 Iesu na “No meni na iji doinge ari einge emomo eoi?” ainge enu mamo na einge ena, “Meni isapa ta ihikari avo ere ova. 22 Eto meni emo pehaja uei iji nei ji ta veto evekaguja eto nei amo umo ta veto umo indaguja avoeto umo ari inono kito avo dago jo au ejo kojai.” ainge enu 23 Iesu na embo amita degi ke einge ena “Umo do eto na inono kito ano kojaja ere? Eto embo amuna God humota aisuja amo ari tapa amo amita degi inonora aisuja,” ainge Iesu na enu 24 meni ta mamo na ke vasiri na eto einge ena, “Na umo humota ere ona te na hondate ejo umo be humota ane.” ainge enu, 25 embomeni na ingihe joekeo ahihi sapura ta degi ke einge ena “Umo jo ta toto veto hae, mane ehako egerembasoa” ke ngahia na ainge enu. 26 Ahihi sapura na gagaha ijinu meni amo veto gatari gatari ue veto pehihenu ahihi sapura amo puvuto pambuna. Eto embomeni na meni enda ta hereketo mihina avo pehari ke ijio 27 Iesu na meni amita ingeni ta jiginu erenu 28 toto bande jo ta ambotani ga horeto mihio ambotani na Iesu ta degi ke einge ea. “Dago do eto ahihi sapura ohimbari inono ae ehere?” Ainge eo 29 Iesu na einge ena, “Ahihi sasapura nei eingeko amo teho mane ohimbagora te God ta degi pari ue ohimbagora,” ke ainge Iesu na ena.
Iesu peheto vasiri te erasuja avo harikena
(Matthew 17:22-23, Luke 9:43b-45)
30 Eto Iesu na amita ambotani ga enda Galilee jo ta pahue embomeni tapa na Iesu kiora uje ae ena. Amita be amo amita ambotani pere avo ahe poekasi uje ena. 31 Eto pahue ambotani ta degi ke einge ena. “Embo ta Meni avo embo ta ingeni ta ikaro taro pehasuja te iji 3 ehako vasiri te erasuja.” ke ainge ijie ahe poekena 32 avo ambotani na ke be ingae ue eto ingesi uje ea te joru eto toa.
Embo amuna embo okose aisuja
(Matthew 18:1-5, Luke 9:46-48)
33 Eto Iesu ambotani ga da Capernaum ta puvuto bande ta horeto mihio Iesu na ambotani ta degi ke einge ena, “ungote degi ta puvutohore ungo ke do mine ara ijie eheve?” ainge Iesu na enu 34 ambotani ke ambupu ea. Amita ke be amo degi ta puvutohue enana vahai amuna embo okose asuja amita ke avo tumo te tapa ke mine ara ea. 35 Avoeto ke ambupu eo Iesu na ambotani enu puvuto vahaita arumbeo enana ta degi ke einge oje kahena, “Eto embo amuna meni isapasira eto embo unduresuja amina embo peni aisuja.” ainge ijie 36 Iesu na meni isapa kito pambuto ingeni ta jigito humbuto puvuto oviribeto jo ta ikenu arumbenu 37 ke einge ena. “Eto embo amuna javo nau ta meni isapa eingeko osa kageni aisuja amo namote tapa osa kageni aisuja eto na pere mane rate God, na ikari embo amite tapa osa aisuja.” ainge enu
Embo amo ungotenau kitoho mane rate ungotenau tohora
(Luke 9:49-50)
38 John na ke einge ena. “Ahe poekari embo, embo vahai na ahihi sasapura javo no ta ohimbihaja avo kito ungotena vahai manera ainge eto haekihara” ainge enu 39 Iesu na ke einge ena. “ari ainge amo mane haekasoa. 40 Embo amuna nau javo ta ari javotoho aisuja amina ereto sausau nau javo mane au sapura aisuja. Embo amo ungotenau kitoho mane rate ungotenau tohora 41 te ungota degi erena embo amuna umo Keriso ta toho kito umo jamo timbuto no degi ta ikau indesoa embo amina hotari humbasuja.
Engekari ta ke
(Matthew 18:6-9, Luke 17:1-2)
42 eto embo amuna na humota ari meni isapa jo nau ta arumbeto mihia aingeko avo engekau sapura aisuja amo nanena embo amita degi mine ikano memenga peni vahai kesuja eto embo na amita tungata esi tigito koro peni vahai handuketo eva ta kihi gosukahija amo memenga ainge mane kiaehija. 43 Eto no ingeni vahai amina au umo sapura aisoa amo no ingeni avo jirembejo irae ai. 44 Eto umo ingeni jirembari amiga hotari degi ta horasoa amo javotoho rate ingeni heriso te memenga kiari degi ta horeto ji vevere kesoa amo sapura be ra. Eto degi ai ta amo vevere seikari inono aera. 45 Eto no utu vahai na au umo sapura aisoa kito jeto tiuketo popora eto mihima hotari degi ta horasoa amo javotohora 46 rate utu heriso te memenga kiari degi ta horasoa amo sapurara. 47 Eto no tihi na au umo ari sapura asoa amo no tihi jigito kurukejo. Eto tihi vahai te God ta irari degi ai horasoa amo javotoho rate tihi heriso te memenga degi ai ta horasoa amo sapura bera. Eto degi ai ta amo ji vevere seikari inono ae 48 eto embo ta visi sari uoi kakesa na indie daroho iraguja.
49 Rate ji vevere amo haso ainge embo ta hamo ta kaimbau haso ta gamo ainge kesuja. 50 Eto haso ta gamo irae aisuja amo ehako ikari inono aera, avoeto haso ta gamo kambari inono ta mihie peka mine ara evujo.