10
Embo na ae toagora amita ke avo Iesu na ena
(Matthew 19:1-12, Luke 16:18)
Eto Iesu na enda avo toto enda Judea umo Jordan oiho ta pambuto mihinu embomeni isapamane puvutuhore oje ere kahihahija. Eto Pharisee embomeni na Iesu ke sapura au ingesi puvuto engikihie ke einge ea, “Eto embo na amita ae toasuja amo Moses ta ke pepeni poekaute?” ainge eo Iesu na, “Eto Moses na ke do enu?” ainge enu pharisee embomeni ke einge ea “Eto embo na amita ae uje ae ue kito amo ke kaeto ikau humbau toasuja amo aravora ke ainge Moses na ena.” ainge eo Iesu na ke mine einge ena. “Moses na ke ainge kajena amo ungota jo ngahia avoeto kajena 6-7 rate God na uhu te enda te ari iji te embo te evohu te ena avoeto embo na e mamo toto ae ga kaju asuja amo enana vahai aisora te embo na kaheketo oenga oenga mane aisora te vahai eto iresora. Eto God na do kaju aisuja amo embo na mane kahekasora.” ainge Iesu na Pharisee embopo ta degi eto 10 toto bande ta horenu ambotani na ae toari ta ke avo Iesu ta degi ke be au ingesi ehako eto ingio 11 Iesu na ke einge ena “Eto embo na ae toto evohu nei jimbasuja embo amo tiha embora 12 eto ae mahu toari amo embo nei jimbasuja amo tiha evohu ra.” ainge Iesu na ena.
Iesu na meni isasaraho ta siro ta ingeni tembena
(Matthew 19:13-15, Luke 18:15-17)
13 Eto embomeni na meniundi humbuto Iesu na ingeni hamo ta tembaja humbuto puvuo ambotani na kito haekeo 14 Iesu na tumo eto ambotani isembihe ke einge ena, “Meni isasaraho mane haekasova te evu nau degi ta hurore. Meni isasaraho amo na humota eagora eto embo amuna ainge dombo na humota aisuja amo God na embo amo simba aisuja. 15 Na ungota degi erena embo amuna meni isasaraho ainge na humota eagora aingeko ae aisuja amo God na mane tihi jigesuja.” ainge Iesu na ijie 16 meni isasaraho oviribeto humbuto ingeni siro ta tembeto javotoho ari ikena.
Iesu na donda embo ta degi ke ena
(Matthew 19:16-30, Luke 18:18-30)
17 Eto Iesu enda nei ta pambasi unu embo vahai na kito huheveto puvuto humotepain ue paunge teteri eto ke einge ena, “Ahepoekari embo javotoho, na ari do ue irari daroho hoteto umbano avo inena ejo ingone,” ainge enu Iesu na ke einge ena, 18 “Umo do eto na javotoho ke ere? Eto embo tapa amo jajavotoho manera te God vahai avo javotohora. 19 Eto God ta ke pepeni amo umo kiarira: Embo mane tao pehasora, tiha mane aisoa, pegene mane aisoa, embo nei ta ke be na au ingito jandireketo sokova na mane aisoa, ke sokova ijie embo nei ta donda mane humbasoa, eto aja te mama te otohu aisoa,” ainge Iesu na enu 20 embo amina ke einge ena, “Ahe poekari embo, na meni isapa ta ihiketo ari tapa avo javotoho pere ue ere puvuhovona,” ainge enu 21 Iesu na embo avo kogue osa ue ke einge ena “Ari vahai avo ae ereova, avoeto pambuto no donda tapa avo ombuto koro humbuto donda ambu embopo ta iketo na ambo ambo asi hae. Eto God ta irari degi ta no donda isapamane mihia avo hoteto humbasoa.” ainge enu 22 embo amina ingito amita hajae vajae peni vahai avoeto osaga kogue pahunu, 23 Iesu na overeketo ambotani kogue ke einge ena, “Hajae vajae embo na daingeto God ta degi horau, amo ngahia be ra.” ainge enu 24 Iesu ta ambotani na ke avo ingito vani vini eo Iesu na ke ehako einge ena, “Nau meniundi, God ta degi ta horari ngahia be ra. 25 Eto o camel na poma ho ta horeto pambari ngahia ra aingeko hajae vajae embo na God ta tihi jigari degi ai ta horari ngahia be ngahia ra.” ainge Iesu na enu 26 ambotani na ke ainge mahu ingae avoeto “embo amunure God na ari sapura ta oreketo humbau?” Ainge eo 27 Iesu na enana kogue ke einge ena “embo na ari inono aera te God ta degi ari tapa amo inono ra.” ainge 28 enu Peter na Iesu ta degi ke einge ena. “Kijo, dagota donda tapa toto umo ambo ambo ere ora.” ainge enu 29 Iesu na einge ena “Na ungota degi ke be erena, embo amuna namote nau ke javotoho te avoembo bande te namei kamei te du emone te e mamo te meni undi te hajae vajae te amita enda te tapa toasuja 30 amina pehae mihie namei kamei te du emone te e mamo te meniundite hajae vajae isapamane enda te tapa humbasuja amo embomeni na Iesu ta ambotani ra ainge eto taro memenga kesuja te mihima peheto God ta degi horeto vasiri daroho hoteto humbasuja 31 rate embo peni amina kihi asi uje aisuja amo ambota aisuja eto embo ambota amina kihi aisuja.” ainge Iesu na ena.
Eto Iesu pambuto Jerusalem ta pehasuja avo ehako enu ingia
(Matthew 20:17-19, Luke 18:31-34)
32 Eto da Jerusalem degi ta Iesu kihi pahunu ambotani 12 amo mana mana ue pahuo ambotani nei uhoho amo joru te tapa ambota puvuo Iesu na ambotani 12 humbuto amita degi do puvuresuja avo harikena. 33 “Kivujo, ungotena da Jerusalem ta pambasora amo embo na Embo ta Meni avo Priests pepeni te Judea embo ta ke pepeni embopo te ta ingeni ta ikau humbuto pehumba eto taro pehaja humbuto Rome embo ta ingeni ta ikasora. 34 Eto Rome embo na urumbihe hamo ta isuva ue esi na ejembeto tasora eto taro peheto iji 3 ehako vasiri te erasuja.” ainge ena.
James te John te embo pepeni asi uje ea
(Matthew 20:20-28)
35 Eto degi ta pahue Zebedee ta meni heriso James te John te na Iesu da Jerusalem ta do aisuja amo hotembae ue Iesu ta degi ke einge ea, “Ahe poekari embo, dago do asi uje ere ora avo inena ao arote,” ainge eo 36 Iesu na ke einge ena “Na ungo ta degi do ana uje ere ove avo evujo ingone.” ainge enu 37 enana ke einge ea, “Umo heteto tihi jigari iji te ao dago nei no ingeni anga ta eto no ingeni be ta aingeto arumbeto embomeni simba arote” ainge eo 38 Iesu na ke mine einge ena. “ungo ke do asi ereva amo ungo be kiaera. Eto na aguhu ta indesona amo ungo indari inono rete? Eto na deina bapataito aisora amo ungo amina bapataito ari inono rete? Amita ke be amo na pehasi ue memenga kesona amo ungo memenga kiari inono rete?” ainge enu 39 enana na “Dago inonora” ke eo Iesu na ke einge ena. “Ke be ra, na aguhu ta indesona amo ungo aguhu ta indesova eto na bapataito aisona amo ungo bapataito aisova 40 rate embo amuna nau ingeni anga ta eto be ta arumbasuja amo nanena mane aisona te God na mahu kito sirikari ra.” ainge Iesu na ena 41 te ambotani nei uhoho na John te James te amita ke avo ingito enana ta degi tumo ea. 42 Avoeto Iesu na ambotani jage enu puvuo oje kahari ke einge ena, “Ungo kogova amo enda nei embomeni na embo pepeni eto tihi jigihore embomeni ta degi osaga memenga ikagora, 43 rate ungo ainge mane aisova te ungo embo vahai na embo peni aisuja amina ungo tapa hondate ue ungota ujeje avo unduresuja. 44 Eto embo amuna ungota tihi jigari embo asi uje aisuja amina ungo tapa ta ke agi aisuja. 45 Eto Embo ta Meni na embo peni eto enda embo tihi jigesi puvurae rate amita vasiri na embomeni te ari sasapura avoembo ombuto humbasi puvena.” ainge Iesu na ke eto
Tihi kuru ari embo javo Bartimeus avo Iesu na enu kina
(Matthew 20:29-34, Luke 18:35-43)
46 Ere pambuhumihe da Jericho jo ta puvuto Iesu te ambotani te aingeto pahunu embomeni na kesi ambota puvua. Eto Timaeus ta meni Bartimeus tihi vahaikari amo da sahu ta arumbeto mihie koro penunu ere ijiahija 47 avo Iesu Nazareth embo puvuto ere hua ainge eo ingito jajage eto ke einge ena, “David ta Meni Iesu na jo au kito hondate e.” ainge enu 48 embomeni na ke toaja isembea rate embo amina ehako ke hori gagaha eto “David ta Meni na jo au kito na hondate e.” ainge enu 49 Iesu na ingito heteto “Embo avo evujo huroi” ainge enu embo na tihi vahaikari embo avo jage eto “Iesu na umo jage eria avo eto tunga javotoho ue ere.” ainge eo 50 embo amina soueto ereto heteto amita bo pohukari amo pirouketo gosuketo eto Iesu ta degi pambunu, 51 Iesu na “Umo do ana uje ue ere?” ainge enu embo amina “Bada, nau tihi ejo javotoho au kione” ainge enu 52 Iesu na amita degi ke einge ena, “Umo na humota ere oa avo no tihi javotoho ehija avoeto degi kogue pambujo” ainge enu tihi hirikenu Iesu ta ambota pambuna.