13
Iji tutumota osaga neite neite kesora
(Matthew 24:1-2, Luke 21:5-6)
Eto Iesu na temple jo ta eto arahata puvutuhunu amita ambotani vahai na ke einge ena, “Ahe poekari embo, ki! Temple emo koro pepeni jajavotoho na gerikari ra,” ainge enu, Iesu na ke mine einge ena “Bande erevi ungo na javotoho ere kogova te ungota degi erena, koro nei na koro nei ta hamo ta mane tembeto iresuja te tapa arara eto veasuja,” ke ainge Iesu na hariketo,
Memenga osaga kiari iji puvuresuja
(Matthew 24:3-14, Luke 21:7-19)
3-4 pambuto tiri Olives ai ta vihito arumbeto Temple kogue mihinu Peter te James te John te Andrew te aingeto pambuto Iesu ta degi ke einge ea “Eto inena ke ehea amita be amo iji deina puvurou eto hajire do kioro avo ejo ingore.” ke ainge eo Iesu na ke ihiketo einge ena, “Embomeni ke sokova na hande aisora avo eto be kogue irivujo. Eto embo neite neite na javo nau ta humbuto ke sokova ijie ‘na ungota orekari embora’ ainge ijiroro embomeni na ke avo ingito ambo ambo aisora. Eto ungo isoro ta duru hoi ta eto asa ta ingesova avo ungo joru avojo eto iji kombu puvurae amikote isoro avo einge aisora. Enda nei na ereto enda nei ga isoro aisora eto ‘king’ nei na ereto ‘king’ nei taisuja. Eto enda nei nei ta titira te beuje te puvurou kesora amo memenga te osaga te kesora amita ihikarira te ungo be kogue irivujo. Eto embo na ungo andito humbuto council ta ingeni ta ikaro humbuto Judea ta ke kasari bande ta ungo ikaro hetavo pehumba ue tasora. Eto ungona gavana ta eto king ta tihi ta heteto ke nau hande avo ingesora 10 eto iji kombu puvurae kihi ta ke nau avo enda embo tapa ta hande aro ingesora.
11 Te enana ungo andito humbuto pehumba aisora iji te amo ke do aisova avo hotembihe osaga mane kesova te Ahihi Otohu na ungota degi ke do ava aisuja avo pere evujo. 12 Eto namei na namei humbuto ikau embo na taro pehasuja eto mamo na meni humbuto ikau taro pehasuja eto meni na ereto e mamo humbuto ikau taro pehasuja. 13 Eto ungo na javo nau ta pure ururovo embomeni na ungota degi tumo aisora te embo amuna na avoembo sovera ere uma amita sari ari iji puvuresuja amo God na oreto humbasuja.”
Donda Sapura be Sapura amita ke
(Matthew 24:15-28, Luke 21:20-24)
14 “Eto peroveta Daniel na Donda Sapura be Sapura amita ke mahu kajena avo humbuto puvuto Degi Otohu ta ikaro hetasuja (ke erevi ehekari embo be ingijo). Kito ungo Judea ei ta miheva embomeni joru tiri ta pambuvu 15 eto embo bande ji ta mihia amo veto bande jo ta horeto donda mane siriketo humbasuja te teho pambasuja. 16 Eto embo pure ta mihia amina mane amita bo humbasuja te teho pambasuja. 17 Eto evohu urete te amite meni eha ingeto emi kajaguja amita degi aja to erena, enana ta degi osaga puvuresuja. 18 Eto ari erevi jajemo iji te mane puvuroja pari evujo. 19 Eto iji amikote osaga memenga kesora amo God na uhu te enda te ena amikote ere puvuhahija puvija erevira amo osaga ainge amo kiae avoeto kesora te ambota aingeko amo mane kesora. 20 Eto Bada God na au iji avo tuho aisuja te ainge ae amo embo tapa na peheto sasari aisora te God na embo amita toho avoembo au iji tuho aisuja.
21 Eto iji amikote embo amuna ‘Kivu, Keriso puvija erevira’ o nei ‘Ungotenau hondate ari embo puvija’ ainge au ungo ke avo ke be ke avojo. 22 Eto keriso sokova na peroveta sokova na ereto ue ari te vasiri neite neite ururoro ke be ke ijie ambo ambo ururoro eto kito aro God ta embomeni te tapa asora. 23 Rate be kivujo ke erevi ae peko ta ungota degi erena.”
Embo ta Meni ta puvurari
(Matthew 24:29-31, Luke 21:25-28)
24 “Ungota memenga osaga kiari iji tutumota amo iji mume au hariga na usasa mane aisuja 25 eto uhu ta sovera na jahevau kuro soheto veasora. 26 Eto Embo ta Meni avo uhu i ta eto sovera te usasa te tapa johi jo ta johi ga vahai veto hururou embomeni na kesora. 27 Eto amina tohota embomeni mahu siriketo humbari avo vahaita puvurora amita Anera isapamane ikau uhu tapa te enda tapa kaina, pahina, ihane eto sohe ta pambuto siriketo umbaro puvuresora.”
Ji junga ta ari hotembevu
(Matthew 24:32-35, Luke 21:29-33)
28 “Eto ungo ji junga ta ari do eaguja avo ungo kito be hotembevu. Eto amita hatu ta ope eto iki vujekaguja amo amita be ari iji auvaguja 29 ainge iteko ari erena amo tapa puvurou kesova amo Embo ta Meni puvurari iji auvehija ke ainge evujo. 30 Eto ungota degi ke be erena. Ungo mane sari aisova te ari emo puvurou kesova. 31 Eto uhu te enda te avo irae aisuja te ke nau avo mane irae aisuja.”
Be kogue irivujo
(Matthew 24:36-44)
32 “Rate Embo ta Meni ta puvurari iji amo Anera uhu ta iragora amo kiae eto God ta Meni na kiae rate God Mamo na vahai kiarira 33 avoeto ungo be kogue irivujo iji doite puvurou amo ungo kiaera. 34 Eto ari amo eingera, eto embo amina amita pure ari embo ta degi pure amita be iketo eto bande simba ari embo bande simba aja iketo enda nei ta pambasuja. 35-37 Eto pambuto ehako egerembeto puvurari iji amo hurete rete humba te rete ohora javone ijirou rete ihote rete avo eto ungo mane evesova te ungota degi eto embo tapa ta degi erena ‘Be kogue irivujo’.”