ROMANS
1
Paul na ahari erevi Rome ekalesia ta degi kajena
Na Paul na Iesu Keriso ta pure ari embo apostel eto God ta duru javotoho embo ta degi hande ana jage eto umbuna avoeto nanena ungo Rome ekalesia ta degi ahari erevi ere kajihena. Eto duru javotoho puvuresuja avo God na embo ta degi oje ena avo peroveta na ke ototohu avo mahu kakajekea amo God ta Meni ungotenau Bada Iesu Keriso amina enda ta veto visi asuja amita ke avo kakajekea amo erevira, Iesu Keriso amo King David ta degi eto puvurarira eto amina peheto Ahihi Otohu ta sovera peni be amina vasiri te erena avo kogue God ta Meni be ra ainge erera. Avoeto amita javo avo enda embomeni tapa na ke be ijie avo ambo ambo ara God na na apostel ikena avoeto God ta hondate ari na enda tapa ta pahue ke hande ere ona avoeto ungote tapa Iesu Keriso ta toho ava God na umbuna. Avoeto ungo tapa God na osa ue amita toho ava siriketo humbunu Rome enda ta miheva amita degi ahari erevi ere kajihena amo ungota hondate ari te peka te avo God Mamota degi eto Bada Iesu Keriso ta degi ta eto puvuroi.
Paul na Rome ta pambuto
ke asi uje ere ua
Eto ke kihi ta amo na Iesu Keriso ta javo ta God ta degi osa ari ere ikihena amo ungo God humota ere ova amita ke amo enda tapa ta sigeto ere pahua. 9-10 Eto na God ta ke agi ue amita Meni ta duru javotoho hande eagona avoeto na ungo hotembihe iji tapa pari eagona amo God na kiarira eto God na uje eto kito pambari degi hirikau pambuto ungo kesi pari ere ovona. 11 Amo Ahihi Otohu ta hondate ari avo hande eto humbuto sovera ava pambuto ungo kesi uje ere ona 12 eto erena amo na God humota eagona ainge ungo God humota eagova avo eto ungote tombu mine kia ue sovera ari mine umba asora. 13 Eto na enda nei nei embo ta degi pambuto pure ue pure ta ve avo umbagona ainge dombo ungota degi pambuto humbasi uje ere ona te nau namei kamei ungo be kivujo, ari neite neite na peikihei mihena. 14 Eto pure nau amo God na enda nei embomeni “School” kiari te “School” kiae embomeni te amita degi pambana ikena 15 avoeto ungo Rome ta miheva embomeni ta degi pambuto duru javotoho hande asi tunga ere ikihena.
God ta duru javotoho amita sovera
16 Avoeto Keriso ta duru javotoho hande ururono ingito ke be aisuja embo amo God ta sovera na pehari sapura amita avo oreketo humbuhurono ke hande ue me mane kesona. Eto duru emo nau Judea embomeni ta mahu hande ea avo enda nei embomeni ta degi hande ere ona 17 eto duru amita ke susu amo God na embo ta degi ari javotoho erevi asi ere harikihia, amo embo na God humota ururou kito God na embo javotoho ke aisuja, amita ke amo God ta ke ta mahu kajari mihia amo erevira, “Humota ari embo amina vasiri hambasuja”.
God na embo tapa ta degi tumo ere ua
18 Eto embomeni na enana ta ari sasapura neite neite amina God ta ke be avo teto hatihe eagora avoeto God ta tumo na uhu i ta eto veto embo tapa ta hamo ta veaguja avo God na harikeoi kiagora 19-20 amo God na uhu te enda te ena iji te eto puvuto eha emite amo God ta daroho irari ta sovera te eto amita ari tapa amo embo ta tihi na mane kiagora te amita ari avo ingeni hajire araha arahata kiagora avoeto God ta tumo avo tiumbeto pambari degi avo irae bera. 21 Eto enana God kia te God amo enana ta God mane ke ijie humota ae, osa kageni ae, hotembari sasapura ta pahuo jo mume enu 22 enana ungo oenga kiari embopo ke ijie hotembari jajavotoho toto 23 God usasa te daroho iraguja avo kuho sindeto ungota ingeni na embo ta tombu ta di ta o ta o koso o ta tombu avo ove eto God ke ere ijiahera. 24 Avoeto God na enana tonu hamo ta ujeje sasapura aita pahue me kiari, hamota tongopa mine ara ere ora. 25 Eto ari amina God ta ke be avo toto ke sokova ta pahue donda ingeni na ari avo humota ue donda tapa ari God avo ere toruhora. Eto God jakeka ari avo daroho iroi, amen. 26 Eto ari ainge avoeto God na enana tonu me kiari ta vasiri avo ujeje neite neite ue ere pahora amo enana ta airi te tapa na ivu jimbari toho avo toto pambuto evohu nei ga sesena eagora 27 eto ainge dombo embo na amita ae jimbari toho avo toto pambuto embo nei ga sesena asi uje isapamane eagora avoeto ari sasapura ta hajire amo mahu ue ere kogora. 28 Eto God ta kiari avo enana hotembae uo God na tonu enana ta uha sapura enu ari sasapura mane ara ena aita ere pahora. 29 Amo ujeje sasapura te ari sasapura neite neite eagora amo erevira, embo nei ta donda kito uje ari, embo nei tari pehari, boru jumbari, ke sokova ari, viso ari, embo nei hihi tirari, 30 embo nei ta javo sapura ari, eto God uje ae ari, na na ijie umo oenga jakeka ari, namei ta degi hoviro ari, eto ainge ue sapura nei avo asi jombure ue emamo ta degi agi ae ke peive eagora 31 eto hotembari irae, humota ae, jo ari irae osa ari irae embomeni 32 amina God na enana ta ari sasapura ta hajire ikau kogue pehasora amo enana mahu kiari rate toae ue embo nei nei kihi humbuto ue jakeka eagora.