Efesus
1
Ȩta, Kótóné ama kisipa mole ala sya furaalu, Yesu Kerisoné fo era̧le fae yóló dotȩyale whi̧ aposel Pol-né dapó. Ya̧lo i dere asȩta, dia̧ Efesus be huluamó Talené kae sóró beteró betere so whi̧ Yesu Keriso tua̧mó bitu, ama ala eró tare so whi̧paae dapó. Da̧né Aya Kótóró da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisotamoné ha̧le hamokoróló tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧ tua̧paae eró̧póló yae.
Keriso tua̧mó betepa Dȩi Kepe Wisiné ha̧le mótu betere ala
Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné Alima Kótóné da̧ hepen bemó naalema tua̧mó betepa kilitu, ama hepen be tua̧mó muó mole wisi wisi ala da̧né kepe bete tua̧paae eró beterapó. Atérapa, Kótóné ama doi beta̧ hale sóró horótu betae. Ti noatepae, i haeró yó mole o̧latamo aleyaai teópatei, da̧ ama keletómó me dowi alakélé ini, mo kae so whi̧ beteró̧póló, da̧ ama so whi̧póló sókó sóró Yesu Keriso tua̧mó beteralepó. Atéreteita ha̧le meipó. Da̧ betaaipatei da̧paae yaala sókó furaalu, ama kisipané yaaire ala ha̧sókó feni, motóró dokonóturaalu, Yesu Kerisoné yale alanétei, da̧ Kótóné ama naale senaaletóró aleróló beteraaire ala ama taketitei tukóló munélipakalepó. Da̧ atéró ama yaala sókó fale naale tua̧mó betepa, ama mo kae ere dȩ fa̧ane hamokoróló tao sere ala da̧paae ha̧le meló betereteiné, ama doi beta̧ hale sóró horótu betae. 7-8 Da̧ a̧ tua̧mó betepa, Kótóné ama ha̧le hamokoróló tao sere ala mo ti fa̧aneteiné, da̧né yale dowi alamó melaai yale kwia ama tokó̧ló aluróturaalu, ama fa̧kené da̧ dupuróló beteralepó. Ai ala tómó tuȩ́ tiki fosó fosóre alaró fo bete diriyóló tuȩ́ dere alatamo mo turó melalepó. Atéró, ama eraai kisipa mole ala kinóló moletei, da̧né kolóló tuȩ́ yó̧póló ha̧keamó yó melalepó. Ai yó melale alarape mené a̧paae yae yóló sȩni, mo ama kisipa mole alatóró naalema Yesu Kerisoné eró̧póló yalepó. 10 Ai alarape teó erótu bitutei, ama eraaire ala fea eraté fóló kemera̧le furaalu, ama tukóló mulale sukamótóró ó hepen bemó betó mole so whi̧ró i haemó betó mole so whi̧tamo fea beta̧paae touróló, beta̧ topo whi̧nétóró tȩteróló kaae tapa, a̧ ao̧mó beteró̧póló eraalopó. Ai sekȩ́ta, ti Yesu Kerisotórótipó.
11 Da̧ a̧ tua̧mó betepa, ama sókó sóró kae beteró betereteita, ha̧le meipó. Mo taketi fea ala ama mo eraalopó yóló mulaletei motóró dokonóturaalu, da̧ mo ama naale senaaletóró beteraai tukóló mulalepó. 12 Atéyaleteita ha̧le mei, Yesu Kerisoné da̧paae wisi ala eraalopóló, folosóró a̧paae kisipa tiró betere so whi̧ da̧ mepaae so whi̧né kilitu, Kótóné ama kae ere dȩ wisinaale erapa kelae, yóló a̧ dukiró̧póló erótu beterapó. 13 Dia̧ aluyao̧sóró tao saaire mo bete mole fo wisi wosetepa, Kótóné dia̧kélé da̧tamo touróló Yesu Keriso tua̧mó beteralepó. Ti a̧paae kisipa tiki tiratepa ama so whi̧póló, diaao̧ tikimó mo dirii siri mulóturaalu, ama melaalopóló tukóló mulale Dȩi Kepe Wisi mo melalepó. 14 Ai Dȩi Kepe Wisi melaleteita, take Kótóné da̧paae wisi ala mo eraalopóló kisipa muó̧póló melalepó. Kótóné ama dupuyale so whi̧ mo wisiyóló betaaire tikipaae dapesó faai ha̧le betepa, kale Dȩi Kepe Wisi da̧tamo ha̧le betótóró tawaalopó. Tépa, so whi̧né ai ere ala fea kilitu, ita Kótóné mo kae ere dȩ wisinaale erapóló, ama doi doasi mulaalopó.
Pol-né Talepaae mo kée yóló moma yale ala
15 Atére betené dia̧ Yesu Kerisopaae kisipa tiki tiró bitu, Kótóné ama kae beteró betere so whi̧paae yaala sókó furaalu, wisi ala erótu beterapó depa ya̧lo wosalepó. 16 Atéyale sukamó kaae sóró, Talepaae mo kée yóló, ya̧lo dia̧mó momaraté wou betere ala kisipa keteréni, miókélé ha̧le yó tarapó. 17 Ya̧lo dia̧mó momarótu betere ala i ape. Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné alimata, mo kae ere dȩ fa̧ane Kótó beterapó. Atére Kótóné diaao̧ kepe tua̧paae fosó fosói ala eróo, kinó betere ala ha̧kearóo, yó̧póló momatu beterapó. Aita ha̧le mei, a̧ etei kaae Talepóló dia̧né kisipa deté fó̧póló dapó. 18-19 Ya̧lo momarótu betere ala me i ape. Kótóné ama ere dȩ diaao̧ hosaa tua̧mó daale kelené koló̧póló dapó. Take dia̧paae eraalopa ape yóló bope yale ala wisi diaao̧ kelené diriyóló kolóló tuȩ́ yóo, take ama dȩ tua̧mó betaai dape saalopóló kisipa mutu, kae beteró betere so whi̧ta, Kótóné ama ke bole o̧la wisipóló tuȩ́ yóo, da̧ a̧paae tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧ tao sóró eratere mo kae bole fotoko̧kélé kisipa yóo, yó̧póló momarótu beterapó. 20 Ti ai fotoko̧ta, Yesu Keriso mo ti suka̧letei Kótóné ama momó kepaaróló beterale doasi fotoko̧ kaae ai ape. A̧ atéró kepaaróló, hepen be ere tikimó ama turu naase dȩmó beteralepó. 21 A̧ beterale tikita, tȩteróló kaae tare alakélé, ama tȩteróló kaae tare tua̧mó me whi̧paae tȩteróló kaae tawae yóló, sóró beteratere alakélé, doasi fotoko̧ bole alakélé, doasi hae kwia tȩteróló kaae tare alakélé, mió i alimókélé, take betaaire alimókélé, doasi doi matere alarape fea Yesu Kerisoné ama doi mole alané tȩteróló mo ti teraae falapó. 22 Fea ala feata, Kótóné Yesu Kerisoné tȩteróló kaae tare ao̧mó beteró̧póló eróo, ama so whi̧ró atima tao sóró eratere alatamo fea amatóró tȩteróló kaae tanó̧póló topo whi̧ sóró beteróo yalepó. 23 Ai so whi̧ta, mo ama tikitóró daaleteiné fea ala du betere tua̧paaekélé, kae kae ere ala tua̧paaekélé, ama tikimó ere alatóró fa̧ayóló su̧ró beterapó.