4
Yesutamo olekeyóló mo beta̧ tikitóró daale ala
Ȩta, Talené ala erótu beteremó dipula beteratepa bitu, ya̧lo dia̧paae ma fo i dapa wosae. Diaao̧ du betale ala taaróló, Talené a̧ beterepaae ape depa wóló, ama so whi̧tóró beterapa wisi ala beta̧ erótu betae. Talené ama tȩteróló kaae tare ao̧mó bitu bopé faketere ala ini, ama eraai kisipa mole ala eró̧póló, naaotei ya̧ tȩteróló mo dua betae. Téturaalu, naao no netamo naameyóló dua bitu, me ha̧sókó fole ala ó me sekȩi ala eratepa hapale tokó̧ meni, mo dua kaae taté fu betae. Téturaalu, kale Dȩi Kepe Wisiné dia̧ Keriso so whi̧ fea mo beta̧ kisipatóró mulóló beteró beteretei, dia̧né doróló fake tekeyao̧se. Aténi, hosaa muni deyóló mo dua betere alané dia̧ fea dokóló mo beta̧ faketóró beteró̧póló yae. Dia̧paae eraalopó yale wisi ala saai ape depa yale hai̧ta, mo beta̧ hai̧tóró mulure kaae, da̧ fea mo beta̧ tikitóró daayóo, Dȩi Kepe wisikélé beta̧tóró betóo erapó. Atéru, da̧ tȩteróló kaae tare Tale beta̧tóró betepa, a̧paae tuȩ́ tiki tiratere alakélé, ama doimó wȩi tóputere alakélé, mo beta̧tóró erapó. Da̧ tȩteróló kaae tare Kótóta, beta̧tóró betepa da̧ fea ama naale senaale beterapó. Atéru, fea ala amatóró tȩteróló kaae tawóo, mo take bitiré wale alimókélé, mió i alimókélé, take nalo waaire alimókélé, deté fu betere ala fea a̧ tua̧mótóró yóo, mepaae ere ala tua̧mókélé a̧tóró betóo, erapó. Atépatei, Yesu Kerisoné ama kisipa mole ala sya furaalu, ama hamokoróló ha̧le tao sere ala da̧ feamó doko̧róló melalepó. Atére betené Kótóné i fo asȩyóló muló beterapó.
“A̧ kepaayóló mo ópaae huturaalu, wae sóró ama kutó diratere whi̧rape naase tamo dokóló dapesó furaalu, mepaae wisi wisi o̧la ama fake whi̧rape a̧liróló melalepó,” erapó.
Ti a̧ “Ópaae holalepó” dere fo noa betené dérópóló, dia̧ ko̧ló ko̧ló yao̧sóró i dapa wosae. “Ópaae holalepó” dere fota, folosóró a̧ mo haepaae derepelepó. 10 Atéró, kepaayóló momó ópaae huturaalu, fea tiki a̧tóró su̧róló, hepen berapekélé tȩteróló, mo ó taoró beterale sekȩ́ta me kae mei, kale hae ao̧paae derepele whi̧ a̧tórótipó. 11 Atéturaalu, ai sekȩ́né amatóró i kutórape taleróló malepó. Mepaae whi̧rape ama fo era̧le fó̧póló aposel doi melóló sóró beteróo, mepaae so whi̧ Kótóné ama fo eratere ko̧ló whi̧ sóró beteróo, mepaae so whi̧ ti Kótóné fo wosenire so whi̧ yó meló̧póló sóró beteróo, mepaae ti Kótóné so whi̧ tȩteróló kaae tare pasta whi̧ sóró beteróo, mepaae ti kale fo wisi yó matere whi̧ sóró beteróo, erapó. 12 Atéyaleteita, Kótóné ama so whi̧né mepaae so whi̧paae eraaire wisi ala etéró yae yóló yó maté fu beteró̧póló, yalepó. Atétere alané ama so whi̧ Kerisoné tikitóró daayóló mo dirii so whi̧ beteraté fenérapó. 13 Atétu, da̧ fea Talepaae tuȩ́ tiki tiró betóo, Kótóné naalema etei kaae whi̧póló bete mole fo diriyóló kisipa yóo duraalu, mo beta̧ fake alée fóló mo dirii so whi̧ betaalopó. Atéró bitiré furaalu, Keriso a̧ me ala ya̧ya̧ni mo turó fa̧ane whi̧ wisinaale biture kaae, da̧kélé até yaalopó.
14 Atéró dirire whi̧ betereteimó, keteirapené dere ala kaae da̧ momó kae yaalo meipó. Besȩ́ró wȩi asyatamoné ni tiki upaae só fu, ipaae só wou dere kaae, u fo wosene i fo wosene yaalomeipó. Ti mepaae whi̧rapené dowi ala yaai mole kisipa u tua̧paae hiró bitu, ha̧le tómó so whi̧ dilikó̧ló, kae kae yó matere fomó kisipa tiraalo meipó. 15 Aténi, yaala sókó fóló mo bete mole fotóró duraalu, da̧ tȩteróló kaae tare Topo whi̧ Yesu Keriso tua̧mó doaté horóló, da̧né kae kae dere alakélé, fea ama dere alatamotóró su̧yaalopó. 16 A̧ atéró betereteiné, a̧ tua̧mó bole fotoko̧né whi̧né tiki feleke diritamo olekere kaae, da̧ fea mo beta̧ tikitóró daayóló beterapó. Atéru, Talené da̧paae diyae yale kutó dirótu betepa, ti da̧ yaala sókó fole tua̧mó doa deté faalopó.
Talené dȩné deyóló beteró betere naale senaale kaae betere ala
17 Térapa, da̧ fea Tale tua̧mó bituraalu, ya̧lo i dere ma fo sya fóló mo erae. Kótóné fo woseni ha̧le betere so whi̧ atima wisi ala yaaire kisipa muniru ho̧ko betere kaae, dia̧kélé ai ala momó kae yao̧se. 18 Atima hosaa ta̧ruraalu, wisi tuȩ́kélé munireteiné tikikélé dilikiyóló Kótóné mo ti betere ala tua̧mó bitini, tika kae beterapó. 19 Atéró, dowi alané hosaa tóruró betereteiné, atima dere dowi ala taalaaire kisipa muni, tó tikiné feléyóló yaaire ala beta̧ ha̧le yó tarapó. Ai ala tómó mepaae kae kae sonaalei alakélé ha̧le yó taté fu beterapó. 20 Tépatei, dia̧ Yesu Keriso kisipa deté waleteita, atimané du betale ala sya fóló yale tikimó inipó. 21 Yesu Kerisoné mo bete mole fotóró mené depa diaao̧ wosóo, a̧ tua̧mó betepa mené dia̧paae yó melóo, yale fo dia̧né wosetu yalepó.
22 Take dia̧né du betale alamó tuȩ́ muturaalu, atimané dia̧paae yó malepó. Tó tikiné dia̧ dilikitepa ekȩleyóló du betale alané diaao̧ kȩlaaretei tiki dera̧akele kuti kaae sokóló taae falae. 23-24 Téturaalu, diaao̧ tuȩ́ tiki kae muóló, kisi kuti derótu dere kaae, kisi whi̧ derae. Ti ai kisi whi̧ta, Kótó tua̧mó mo donoi alaró kae ere dȩ wisinaaletamo fa̧anure kaae yóló beteró̧póló, kaaró beterapó.
25 Atérapa, ai du betere kapala alarape mo ti taaróló, diaao̧ be whi̧ so whi̧paae dia̧ doko̧ feané mo alatóró erótu betae. Ti noatepae, hóró naasetamo tikimó botokó wóló, beta̧ tikitóró daalure kaae, da̧ Keriso so whi̧ fea touróturaalu, mo beta̧ tikitóró beterapó. 26 “Ya̧ fopaae buturaalu, dowi ala yao̧se,” Naao me whi̧tamo atéró butere fopaae ha̧le bupatei, be dȩ ha̧le kemeyao̧sóró yae. 27 Téturaalu, diaao̧ betere ala tua̧paae Satan-né ama tuȩ́ mole ala erao̧sóró tȩ mulao̧se. 28 Mepaae o̧lémi nuku betale whi̧rape ai ala mo taaróló, atima naasenétóró kutó kae dióló o̧la nó̧póló yae. Atéró ditere kutómó botokotere o̧la mepaae ya̧ya̧ dere so whi̧mó meló̧póló yae.
29 Dia̧né dere foné mepaae whi̧ dorao̧sóró naao dere fo woseturaalu, a̧ tua̧mó mole sekȩ ó ya̧ya̧re ala wisiraaire fo beta̧tóró yae. Dia̧nétamo ai ala depa, ti ai fo wosetere so whi̧kélé tao senérapó. 30 Take Kótóné dia̧ dupuróló beteró betereteita, ópaae dapesó holaalopóló tuȩ́ muó̧póló, me o̧la seperótu dere kaae, Kótóné dia̧ ama so whi̧póló da̧le mulóturaalu, ama Dȩi Kepe Wisi dia̧ tua̧mó beteró beterapó. Atérapa, dia̧né du betere alané Dȩi Kepe Wisi dekȩné sukutu sekȩ yao̧sóró yae. 31 Téni, dei fomaake kisipa mutere alakélé, hapale fopaae buturaalu dere alakélé, mo ha̧le fopaae butere alakélé, ho̧le suraalu fo faketere alakélé, eratere fokélé, mepaae so whi̧paae kae kae dei kisipa mutere alakélé, fea taalae. 32 Téturaalu, wisi tuȩ́ beta̧ muóló, wisi alatóró eróo, ko̧lené sukutu u tao su i tao su yóo, du betae. Atéturaalu, dia̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné diaao̧ yale dowi ala kwia kemerótu yale kaae, dia̧paae dowi ala eratere whi̧né kwiakélé ha̧le kemerae.