Kalesia
1
Ȩta, Kótóné ama fo yó male fó̧póló dotȩyale aposel whi̧ Pol-né dia̧ Kalesia hae kwiamó tȩ mole be huluamó betó mole Keriso fake so whi̧paae asȩ i dere ape. Ȩta, mepaae whi̧rapené dotonatepa ó mo whi̧né kisipané kekeme nóló i kutó dine fae yóló dotonatepa wéni, Yesu Kerisoró a̧ kepaarale Alima Kótótamoné i kutó dine fae yóló dotonalepó. Ya̧lo i dere asȩta, ȩ wotoró bitu dumi, mepaae Keriso norape ȩtamo beta̧mó betó mole whi̧rape da̧ feané dia̧ Kalesia hae kwia doko̧mó betó mole Keriso fake so whi̧paae dapó.
Da̧né Aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamoné ha̧le hamokoróló tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧ tua̧paae eró̧póló yae. Mió i alimó mole dowi alané doasi fotoko̧né da̧ so whi̧ dokoló mulao̧sóró, Yesuné ama betere bete melóló dupuraleteiné da̧ ha̧le fó̧póló eralepó. Aita, da̧né Aya Kótóné kisipa mole ala sya furaalu eró beterapó. Kótóné ama doi beta̧ hale sóró horóló, doasi doi mo ti muó tanó̧póló yae. Mo kée. Téyó̧póló yae!
Talené kisi fo wisita, me kaae mei mo beta̧tóró mulapóló ere fo
Yesu Kerisoné ha̧le hamokoróló tao sere alané Kótó a̧ beterepaae ape yalepó. Atéyale sekȩ́ taaróló, kae kisi fo wisi wosaai hapale kisipa feteyóló fole kilituraalu, aita enei ala meitei dapóló ȩ kilita sókó fulapó. Mepaae whi̧rapené dia̧paae mió wosetere kisi fo wisi i ape yóló yó matepa, ti aita kale wosetere fo wisi mei ai ape. Aita, Yesu Kerisoné mió wosetu betere kisi fo wisi me kae fotamo hosekéróló doróo, diaao̧ kisipakélé kó̧paae falóo, yaalopóló kisipa mutapó. Da̧nékélé, ó hepen bemó betere ensel-nékélé, Kótóné mió wosetere fo wisi take da̧né dia̧paae yó male kaae ini, kae fotei fo wisipóló yó matepa, ti ai whi̧ mo ti só deróló alu yaaire tikipaae fó̧póló yae. Take da̧né dia̧paae yale fotei momó i dapa wosae. Whi̧ me dené diaao̧ woseté wou betere kisi fo wisi kaaetóró yó meni, fo me kae yó matepa, ti atétere whi̧ só deróló mo ti alu yaaire tikipaae fó̧póló yae.
10 Ya̧lo i du betere fo ó du betere ala mo whi̧rapené kolóló, i whi̧né mo wisi ala dapóló dukiró̧póló dépé? Kótóné kilitu mo wisi ala dapó yó̧póló du betere? Mo whi̧rapené kisipa tiki felé yaaire alatamo ya̧lo du bitua̧sóró, ti ȩ Yesu Kerisoné kutó diratere whi̧ bitua̧ meipó.
Pol aposel whi̧ sóró beteraai Kótóné a̧ beterepaae ape yale fo
11 Norape-ó, diaao̧ mo wisiyóló kisipa yaasepóló ya̧lo i dere fo wosae. Ya̧lo dia̧paae yó mótu betale mió wosetere kisi fo wisita, mo whi̧né kisipanétei kaarale fo meipó. 12 Ai fo wisita, me whi̧né depa ya̧lo wosóló ó me whi̧né ȩ yó matepa kisipa sóró dumitei, Yesu Kerisoné amatóró ȩpaae ha̧kearóló yó matepa kisipa yalepó.
13 Ȩ take Keriso whi̧ betaairu, Juda fakené Talepaae momatu betere ala sya fóló du betalepó, dere fo diaao̧ wosóló ai kisipare ape. Atétu, ya̧lo mo doa ketekȩ buóló du betale alata, Kótóné so whi̧paaekélé susupui ala eróo, Yesu Kerisoné ala wisikélé mo ti doróo du betalepó. 14 Ya̧lo ayarapené mara mole ala sya furaalu, Juda fakené Talepaae moma dere ala etéró yae yóló, doasi kisipare yó matere whi̧rapené da̧ teó whi̧rape yó malepó. Atétu, betere tua̧mó ȩtamo beta̧mó doayale Juda whi̧rape fea betepatei, ya̧lo kisipa sale alané atima mo teraae felepó. Atéru, ya̧lo ayarapené mara mole ala mo doa ketekȩ buóló sya fu betale whi̧ ȩ i ape. 15 Atétu betaletei, ȩ teó deyaaipa sóró kae beterale Kótóné, ama ha̧le hamokoróló tao suraalu a̧ beterepaae ape yalepó. Tétu, Kótó a̧ wisi kisipatamo ama naale ȩ tua̧mó ha̧kearóló yó malepó. Atéyale sukamó, ȩpaae etei ala eralepóló me whi̧tamo inipó. 16 Atéró betepa, Kótóné ama Naalema noa kaae whi̧rópóló ko̧ló ko̧ló yao̧sóró, amatei a̧ ȩ tua̧paae yó malepó. Até yaleteita, Juda meire fake so whi̧paae Yesu Kerisota, etei kaae whi̧póló yó maté kwȩyó̧póló kisipa mutu, eralepó. 17 Ai ala yale be dȩmó, i kaae ala yaletei noa betené yalerópóló, ȩ betaaipa folo sóró beterale aposel whi̧rape Jerusalem bemó betó mupa kȩle fenipó. Aténi, ȩpaae ai ala erale be dȩmótóróti Arabia hae kwiapaaepi fóló, nalomo ti Damaskus bepaae fesaayóló felepó.
18 Atéró bitiré fóló, ba fo sore kemetepa, ȩ Pita wisiyóló kisipa inireteiné kisipa yaai, Jerusalem bepaae horóló a̧tamo betepa, 15-ró be dȩ kemeyalepó. 19 Aimó a̧tamo mepaae aposel whi̧rape betepa kilinitei Talené noma Jems beta̧ betepa kelalepó. 20 Ya̧lo i asȩtu betere fota kapala mei, Kótóné keletómó mo i dere ape. 21 Atéró betale ki̧lipaae ti ȩ Siria hae kwiaró Silisia hae kwiatamopaae felepó. 22 Até yale sukamó Judia hae kwia doko̧mó betó mole Keriso fake so whi̧né ȩ kolóló kisipanipó. 23-24 Ténitei, ya̧lo i ala du beterapó dere fo maaté atimané wosipakalepó. Téturaalu a̧ta, take da̧ Keriso fake so whi̧tamo bóe dóló susupui ala eróo, Yesu Kerisopaae kisipa tiki tiratere alakélé doróo du betale whi̧tei, miómo Yesupaae kisipa tiki tiraaire fo wisi so whi̧ feapaae yó maté kutu beterapó dere fo woseturaalu, Kótóné doi hale sóró horótu beterepó.