7
Yesu o̧la deterepaae fele fo
Ai alarape yóló kemetepa, Yesu a̧ Judia hae kwiamó betó mole Juda fake whi̧rapené a̧ daai du betepa, Judia hae kwiapaae feni, Kaleli hae tua̧mótei kutu betalepó. 2-3 Tépatei, Juda fake whi̧rapené furu berapemó o̧la deyaai tukóló muló betere be dȩ felekemó sókó waai depa, Yesuné ama nomarapené a̧paae duraalu, “Ya̧ ai betere be hulua taaróló, naao yó matere whi̧rapené naao erótu betere kelemei alarape koló̧póló, ya̧ Judia hae kwiapaae fumié yóló sȩtu betalepó. Ti noatepae, beta̧ doi mole whi̧ betaai depa, ti ama dere ala kikiti kinóló ini, so whi̧ feané koló̧póló ha̧keamó enérapó. Atépa, ti naao ai du betere alarape i haemó betó mole so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearae,” yalepó. Ti ama nomarapené ai yale fota, atimakélé a̧paae kisipa tiréni irutei yalepó.
Ai fo depa, Yesuné atimapaae duraalu, “Diaao̧ yaaitere alata, ha̧le ho̧ko sukamó deté fenérapó. Tépatei, ȩ ai o̧la deterepaae faai tukóló muló betere mo dono be dȩ sókó waai teórapó. I haemó betó mole so whi̧ feané dia̧ hó̧róló bóe dele ala enénipó. Tépatei, ȩ hó̧róló bóe dele ala suka fea ha̧le yó tarapó. Ti noatepae, atimané du betere dowi ala bete ya̧lo ha̧kearóló yó materemó, ȩtamo dei tuȩ́ muturaalu dapó. Ȩta, ai o̧la deterepaae faalomeipa, dia̧ maaté holae. Ti noatepae, ȩ ya̧lo yaaire ala teóreteiné beterapó,” yalepó. Ama atimapaae ai fo yóló, a̧ Kaleli hae kwiamó sawa kaae tawóló beterepó.
10 Téyaletei, ama nomarape atima o̧la deterepaae fitikimó, nalo a̧kélé Jerusalem be huluapaae holaletei, so whi̧né a̧ kelao̧sóró ha̧keamó feni, kikiti sókó fóló beterepó. 11 Atéró, kale o̧la detere tikimó atima Juda topo whi̧rapené a̧ wóló beterémóló keka̧lemó bitinipa atimasisi duraalu, “Kale whi̧ momó beterérópó?” yalepó.
12 Ai o̧la detere tikimó touró betere mepaae so whi̧ atimasisi kikiti deté furaalu, “A̧ta, mo whi̧ wisipó,” depa, mepaae so whi̧né duraalu, “Meipó. A̧ta, so whi̧ fea dilikó̧ló kapala ala yó mótu betere whi̧pó,” yalepó. 13 Téyaletei, atima Juda topo whi̧rape kolóló wituraalu, mo whi̧ beta̧nékélé mepaae forape ha̧keamó inipó.
Yesu a̧ atimané o̧la detere tikimó daalu yó melale fo
14 Atéró, kale o̧la detere be dȩ sókó waai mepaae be dȩ ha̧le mupa, Yesu a̧ momatere be tipi bolaa tua̧paae holóló, kale fo kaae sóró yó mótu betalepó. 15 Ama atéró yó matere fomó, kale Juda topo whi̧rape atima kilita sókó fu, sirayóló duraalu, “I whi̧né atei kaae fosó fosó yóló yó mótu betere fo-a, a̧ skul-paaekélé fenitei, momó kisipa sóró du bitu dérópó,” yalepó.
16 Ai fo depa, Yesuné atimapaae duraalu, “Ya̧lo i yó matere fota, ya̧lotei kekeme nóló dumi, ȩ dotȩyale sekȩ́né yae yale fotóró du beterapó. 17 Mepaae whi̧nétamo Kótóné kisipa mole ala sya fóló, ama ala eraai kisipa mutepa, ti ya̧lo i yó matere fo Kótóné ama kisipa mole ala sya fóló dépé, ya̧lotei kekeme nóló déró, ai whi̧né amatei ka̧ae kolóló talenérapó. 18 Me whi̧né ama tuȩ́nétei kekeme nóló yó mótu betepa, ti ama doi doasi muó̧póló du beterapó. Tépatei, me whi̧nétamo a̧ dotȩyale sekȩ́né doi doasi muó̧póló ama ala eratepa, ti atétere whi̧ tua̧mó mo alatóró mulu, kapala ala mo sawakélé munipó. 19 Take kale tukóló muló betere fo Moses-né dia̧paae menénié? Téyaletei, dia̧kó beta̧ whi̧nékélé ai tukóló muló betere fo sya feni, tikitua dapó. Atérapa, dia̧né ȩ noatepa daai du bitu de?” yalepó.
20 Ai touró betere so whi̧né a̧paae duraalu, “Ya̧ tua̧móta, dowi kepe tepeyóló ai fa̧anapa, ya̧ né daai du betepa de?” yalepó.
21 Ai fo depa Yesuné atimapaae duraalu, “Ya̧lo beta̧ kelemei ala eraleteimó diaao̧ ai siratu betere ape. 22 Tétu beteretei, diaao̧ tiki sekaȩ tukóló sirirótu betere alata, Moses-né amatóró kaae sóró inipó. Ténitei, mo take diaao̧ noutererapené du betale ala sya furaalu, sa̧a naai tukóló mulale be dȩmótei, mió dia̧né naalerapekélé tiki sekaȩ ai tikitu betere ape. 23 Tépatei, Moses-né yóló muló betere fo diaao̧ tikaalo meipóló kisipa mutu, sa̧a naai tukóló muló betere be dȩmótei, diaao̧ naalerape tiki sekaȩ ai tikitu betere ape. Térapa, ai sa̧a nokole be dȩmótóró, whi̧né tiki turó ya̧lo wisirateremó, dia̧né ȩtamo noatepa fopaae butu de? 24 Diaao̧ tómó mole ala kolóló ȩ só derótu betere fo mo taalae. Mo bete mole ala donotóró taleyae,” yalepó.
25 Ama ai fo depa wosóló, mepaae Jerusalem be huluamó betó mole so whi̧né duraalu, “Juda topo whi̧rapené daai du betere whi̧ a̧tóró hi̧ti meié? 26 Mió a̧ so whi̧ feané keletómó daalu, ama fo ha̧keamó yó mótu betepatei, atimané a̧paae me fokélé dumipó. Ti Yesu a̧ta, so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló, Kótóné sóró beteró betere whi̧ Kerisopóló, Juda topo whi̧rapené kisiparu démólópó? 27 Da̧néta, ai whi̧ wale turuku be kisiparapó. Atépatei, so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso a̧ wale sukamó, mo beta̧ whi̧nékélé ama turuku be kisipa yaalo meipó,” yalepó. 28 Atéró Yesu a̧ moma dere be belamó daalu, fo ha̧le yótóró mótu bitu fo fakeyóló duraalu, “Ȩ wale turuku bekélé ȩkélé, diaao̧ kolóló kisiparapó dere fota, mo ai dere ape. Tépatei ȩ i wóló beteretei ya̧lo ko̧leaané ani, Ayané ȩ dotonatepa walepó. A̧ta, mo alatóró yó tare sekȩ́ betepatei, dia̧né a̧ kolóló kisipanipó. 29 Ténitei, ȩta a̧tamo beta̧mó betóló ama ȩ dotonatepa waleteiné ya̧lo a̧ mo kisiparapó,” yalepó.
30 Ama ai fo deremó, atimané a̧ tawóló dipula beteraai yaletei, whi̧ beta̧nékélé a̧ tane fenipó. Ti noatepae, a̧paae ai ala eraaire be dȩ sókó waai teópa yalepó. 31 Aimó touró betere so whi̧ atima ai fo du betepatei, mepaae kisipa tiró betere so whi̧né duraalu, “So whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló, Kótóné dotonaalopó ere whi̧ wale sukamó Kótóné dapó yó̧póló, i sekȩ́né eratere kelemei alarape fea bosenóló, me noa kaae doasi ala eraaloé?” yalepó.
32 Aimó touró betere so whi̧né Yesuné du betere alamó, atimasisi kikiti du betepa, Farisi whi̧rapené wosalepó. Atétepa, so whi̧mó Talepaae momaratere topo whi̧raperó Farisi whi̧rapetamoné momatere be kaae tare diki tare whi̧rapené Yesu tawóló dipula beteró̧póló dotȩyalepó.
33 Atétepa, Yesuné atimapaae duraalu, “Ȩta fo̧lo sukamó bitini, mo sawa sukamó maaté dia̧tamo betóló, ȩ dotȩyale sekȩ́ ya̧lo Aya beterepaae momó fesaae faalopó. 34 Ȩ diaao̧ keka̧alotei, kelaalo meipó. Ȩ fóló betere tikipaae dia̧ wókélé mo yaalo meipó,” yalepó.
35 Ama ai dere fo wosóló, kale Juda topo whi̧rape atimasisitei, fo kȩlaaróló duraalu, “Ai whi̧né a̧ kekó̧ta yaalotei kelaalo meipó, a̧ fole tikipaae dia̧ wókélé yaalo meipó, du betere fota, mopaae faai dérópó? Da̧ Juda fake whi̧rape Krik fo bole be huluapaae dapo dapo yóló betere so whi̧paae fo yó male faairaalu démólópó. 36 Ama du, ‘Diaao̧ a̧ keka̧alotei kelaalo meipó, a̧ fóló betere tikipaae dia̧ wókélé yaalo meipó,’ du betere-a, noa fo betené dérópó?” yalepó.
37 O̧la deté wóló kemerótu mo doasi o̧la deyale sukamó, Yesu a̧ turukó holóló fo fakeyóló duraalu, “Mepaae so whi̧ detamo wȩi nokole depa, ti ȩ beterepaae nale wó̧póló yae. 38 Kale asȩre fo tua̧mó Kótóné i fo erapó. So whi̧ tua̧mó mo ti betó tare wȩi fa̧aturaalu, feleyóló faalo ai ape ere fo mo dokonóló, mepaae whi̧ detamo ȩpaae kisipa tiki tiratepa, ti ai so whi̧ tua̧paae mo eraalopó,” yalepó. 39 Yesuné ama ai yale fo beteta, take a̧ hepen-paae furaalu, Dȩi Kepe Wisi a̧paae kisipa tiratere so whi̧mó matepa saalopóló kisipa mutu ai fo yalepó. Aita, ama doasi doi saaire be dȩ teópa kaae taruraalu, ai fo yale sukamó kale Dȩi Kepe hapale menipó.
40 Ama ai dere fo wosóló mepaae so whi̧né duraalu, “Kótóné ko̧ló whi̧ waalopóló bopetu betaletei, me kae mei a̧tóró mo hi̧tipó,” du betalepó.
41 Ai fo depa, mepaae so whi̧né duraalu, “A̧ta, so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló, Kótóné sóró beteró betere whi̧ Keriso hi̧tipó,” Tétepa mepaae so whi̧né duraalu, “Meipó. Keriso a̧ Kaleli haemó netéró waalopóló de?” du betalepó. 42 “So whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso a̧ta, Take Depit-né ama turuku be Betelehem-mó ama deté fele naale tua̧mó sókó waalopóló asȩmó inié?” yalepó. 43 Ai fo depa woseturaalu, Yesu a̧ derópóló ai so whi̧ atima fea beta̧ kisipa muni, kisipa kae kae mutu betalepó. 44 Téturaalu, mepaae whi̧né a̧ tawóló dipula beteraai kisipa mualetei, whi̧ beta̧nékélé a̧ tane fenipó.
Juda topo whi̧rapené Yesupaae kisipa tiki tiréni yale fo
45 Ai alarape yóló kemeróturaalu, kale momatere be kaae tare diki tare whi̧rape atima Yesu tawóló dipula beteraai dapóló feletei, momó fesaae walepó. Atétepa, mo so whi̧mó Talepaae momaratere doasi topo whi̧raperó Farisi whi̧rapetamoné atimapaae duraalu, “Ai whi̧-a, dapesó wale noatepa taaróló waleé?” yalepó.
46 Ai fo depa, kale diki tare whi̧rapené atimapaae teraae faróló duraalu, “Mo take betale alimó beta̧ whi̧nékélé, mió i whi̧né dere fo kaae depa mo wosenipó,” yalepó.
47 Ai fo depa, kale Farisi whi̧rapené duraalu, “Aita, dia̧kélé dilikituraalu yalepa kelae! 48 Da̧kó i betó mole momaratere topo whi̧raperó Farisi whi̧rapetamo mo beta̧kélé a̧paae kisipa tiki tiró beterekó diaao̧ kelere? Mo meipó. 49 Tépatei, i betó mole so whi̧ Moses-né asȩre fo dosa̧ayóló tuȩ́ni, ha̧le ho̧ko betó mupa, ti Kótóné atima doróló mokoraalopó,” yalepó.
50-51 Ai fo depa, take Yesu beterepaae fele Farisi whi̧kó ama doi Nikodimas-né mepaae Farisi whi̧rapepaae duraalu, “Da̧né tukóló muló betere fo sya furaalu, me whi̧né ama i alarape yalepó dere fo wosenipatei, ha̧le ho̧ko só derótua de?” yalepó.
52 Atétepa, atimané Nikodimas-paae duraalu, “Ya̧kélé Kaleli whi̧é? Kótóné ko̧ló whi̧ta, Kaleli hae kwiamó waalopó fo inipó. Ai fokó asȩmó muléró kelaasepóló dosa̧ayae,” yalepó.
53 Atéró, ai tourale so whi̧ atimané be séle sélepaae dapo dapo yóló felepó.