8
So beta̧ whi̧ metamo daaneta du betepa, dapesó wale fo
1-2 Atéró fi tikimó, Yesu a̧ Olip du sorokó molepaae fini holalepó. Atéró fiyóló, be dȩtepa mo hi̧kati a̧ momatere be tipi bolaa tua̧paae momó fóló daalemó, so whi̧ fea wóló a̧ bopéró betepa, biti̧ doropóló atimapaae fo yó mótu betalepó. Atéró yó mótu betalemó, kale tukóló muló betere fo yó matere whi̧raperó Farisi whi̧rapetamoné beta̧ so nópu nuku betepa kolóló dapesó wóló, ai touró betere so whi̧ tua̧mó daalalepó. Atéró daaló bitu Yesupaae duraalu, “Yó matere whi̧-ó, i sota nópu nuku betepa kolóló dapesó walepó. Atei ala dere sorapeta, kapo duné siróló dae yóló Moses-né asȩmó erapó. Atérapa, naao me fokó enére?” yalepó. Atimané a̧paae atéró wosale fota ha̧le inipó. A̧ só deraairaalu, atimasisi fo deyóló a̧ su̧ su ai fo yalepó.
Tétepa, a̧ hemée deyóló bitu, naase dou̧né haemó asȩtu betalepó. 7-8 Atéró atimané a̧paae wosetere fo dekéró yó tapa, a̧ hemée taretei donone holóló duraalu, “Dia̧kó dowi ala mo beta̧kélé initere whi̧ betepata, ti ai whi̧népi a̧ kapo duné siróló dó̧póló yae,” yalepó. Ai fo yóló, a̧ momó hemée deyóló haemó asȩtu betalepó.
Ama ai dere fo wosetu, mepaae teó so whi̧ nalo wó̧póló, otererape atimapi be séle séle fu betalepó. Atima fea atéró fi tikimó, Yesu a̧ beta̧ bitu kelalemó, kale so a̧ daale tikimótóró ha̧le daalepó. 10 Atépa Yesu hemée taretei donone holóló, kale sopaae duraalu, “Ti so-ó, ya̧ só deróló daai du betale whi̧rape-a, mopaae feleé? Me whi̧nékó ya̧ só deraleé?” yalepó.
11 Ai fo depa kale soné duraalu, “Doa whi̧-ó, mo beta̧ whi̧kélé imó bitinipó,” yalepó. Tétepa Yesuné a̧paae teraae faróló duraalu, “Ya̧lo ya̧ só derótumipa dua fae. Téturaalu, naao deté wou betere dowi ala momó kae ini, mo ti taalae,” yalepó.
Yesuné ȩta etei kaae whi̧pó yale fo
12 Atéró Yesuné ama yale fo kaae, so whi̧paae momó duraalu, “I haemó dȩrótu betere dȩta ti mo ȩtórótipó. Mepaae ȩ sya wale so whi̧ta, diliki tua̧mó kuni, dȩ tua̧mótóró kwȩyóló, mo ti betere bete sóró betaalo ai ape,” yalepó.
13 Ai fo depa, kale Farisi whi̧rape atima dei tuȩ́ mutu Yesupaae duraalu, “Naaotei ya̧ etei kaae whi̧póló dere fo mo dapóló, da̧né wosaalomeipó,” yalepó.
14 Ai fo depa, Yesuné atimapaae tokó̧ mótu duraalu, “Ya̧lotamo ȩ etei kaae whi̧pó depa, so whi̧né mo dapó enérapó. Ti noatepae, ȩ betóló wale tikiró faaire tikitamo ya̧lotóró tuȩ́rapó. Téretei, ȩ wale ala ó fole ala dia̧ tuȩ́nipó. 15 Dia̧né me whi̧ hamoma taleyóló só deratere alata, mo whi̧né dere ala sya fóló du beterapó. Tépatei, ya̧lo taleyóló me whi̧ só deratere ala mo dumipó. 16 Ya̧lotamo ai ala depa, ti ȩ ya̧lo wotoró bitini, ȩ dotȩyale sekȩ́ ya̧lo Ayatamo beta̧ kisipa muóló, fea ala wusuró dereteiné mo donomó enérapó. 17 Téretei, diaao̧ sya fu betere asȩmó etei fo yóló muló beterapó. Whi̧ mené fo kae ini, atimaamo wusuróné beta̧ kaae fotóró depa, ti mo dapó du beterapó. 18 Atétu dere kaae, ya̧lotei ȩ etei kaae whi̧póló yó melóo, ȩ dotȩyale sekȩ́ ya̧lo Ayanékélé, ȩ tua̧mó ere alatóró fea ama mo dono yó melóo, du beterapó,” yalepó.
19 Ai fo depa, atimané a̧paae woseturaalu, “Naao Aya momó betere?” depa, Yesuné duraalu, “Ȩkélé, ya̧lo Ayakélé diaao̧ mo kisipanipó. Ȩtamo dia̧né kisipa ua̧sóró, ti ya̧lo Ayakélé diaao̧ su̧mó kisipa ua̧pó,” yalepó. 20 Yesuné ama i forape du betaleteita, momatere be tipi bolaa tua̧mó Kótópaae moni ha̧le maleta dere tikimó daalu, yó mótu betalepó. Téyaletei, a̧paae me ala eraaire be dȩ teóreteiné beta̧ whi̧nékélé a̧ tane fenipó.
21 Atéró, Yesuné ama yale fo kaae, atimapaae momó duraalu, “Ȩta, dia̧ taaróló fulapó. Atéró fi tikimó dia̧né ȩ kekitu betaalotei, diaao̧ du betere dowi ala tua̧mó dia̧ suka̧alo ai ape. Ȩ fole tikipaae dia̧ mo wókélé yaalo meipó,” yalepó.
22 Ai fo depa, kale Juda topo whi̧rape atimasisi duraalu, “A̧ fole tikipaae dia̧ waalo meipóló yale fo beteta, amatei a̧ daalopóló du yalepó,” yalepó.
23 Tépatei, Yesuné atimapaae yótóró taru duraalu, “Dia̧ta, i haemó kaayóló beterapó. Ȩta, ó taoró biti dorowale whi̧pó. Dia̧ta hae whi̧ betereteiné haemó mole alatamo fulumu du beterapó. Tépatei, ȩta ó taoró dorowaleteiné i haemó mole alatamo fulumu dumipó. 24 Take ya̧lo dia̧paae diaao̧ du betere dowi ala tua̧mó sinaalo ai ape yale fota, ti i betené yalepó. Diaao̧ ya̧lo dere fo wosóló, ȩ etei kaae whi̧póló kisipa tikitamo tiréni depa, ti diaao̧ du betere dowi ala tua̧mó dia̧ sinaalo ai ape,” yalepó.
25 Ai fo depa, atimané a̧paae duraalu, “Ti ya̧ deé?” yóló wosetepa, Yesuné duraalu, “Mo take kaae sale sukamótei, etei kaae whi̧póló dia̧paae deté wou betaletei me kae mei ȩtóróti i ape. 26 Diaao̧ du betere alamó ya̧lo dia̧tamo fo tokó̧ló dia̧ só deraaire fo mo dekéró mulapó. Tépatei, ȩ dotȩyale sekȩ́ a̧ta, mo alaró mo fotamoné betepó. Ama depa ya̧lo wosale fotóró i haemó betó mole so whi̧ feapaae yó mótu beterapó,” yalepó.
27 Atimané ama ai dere fo wosóló, ita Alima tua̧mó ere alatóró yó matapóló kisipa munipó. 28 Atétu betepa, Yesuné atimapaae duraalu, “Kale Whi̧né Naalema dia̧né sikipaae só horatere sukamó, ȩ etei kaae whi̧póló diaao̧ kisipa yaalopó. Mió dia̧paae i yó mótu betere fokélé, ya̧lo ko̧leaané kekeme nóló dumi, Aya ȩ dotȩyale sekȩ́né yó matere fotóró dapó. 29 Ai ala yó̧póló, ȩ dotȩyale sekȩ́né ȩ wotoró beteró̧póló taaréni, a̧ ȩtamo beta̧mó beterapó. Ti noatepae, suka fea ya̧lo du betere alata, a̧ hȩkese yaaitere alatóró erótu beterapó,” yalepó. 30 Ama atéró yó mótu betale fo wosóló, mepaae so whi̧ a̧paae kisipa tiralepó.
Atima Abraham-né naalerapepó yale fo
31 Atéró, Yesuné a̧paae kisipa tiró betere mepaae Juda fake so whi̧paae duraalu, “Diaao̧tamo ya̧lo yó matere fo wosóló eró tapa, ti dia̧ mo ya̧lo yó matere so whi̧tóró beterapó. 32 Atéró, kale mo fo betekélé diaao̧ tuȩ́ duraalu, dia̧ dokóló moletei ai foné teraayóló ha̧le fó̧póló eraalo ai ape,” yalepó.
33 Ai fo depa atimané a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Da̧ Abraham-né deale naalené deté wale whi̧rapeta, mo beta̧ whi̧né wae sóró kutó diratere whi̧kélé bitinipó. Tépatei, naao da̧paae dia̧ mené kutó diratere ala ini, ha̧le fó̧póló yaalopó dere fo-a, noa betené de?” yalepó.
34 Ai fo depa Yesuné duraalu, “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Mepaae so whi̧ detamo dowi ala ha̧le yó tapa, ti ai alané wae sóró kutó diratere so whi̧tóró beterapó. 35 Ti ai so whi̧ta, beta̧ whi̧né deale naale senaale aleóló mo ti betenénipó. Tépatei, beta̧ whi̧né naalema a̧ beta̧ ai whi̧né amatóró deyaleteiné mo titóró betó tawaalopó. 36 Atérené kale Whi̧né Naalemanétamo dia̧ képiné kaae dokóló mole so whi̧ teraayóló ha̧le fó̧póló depa, ti dia̧ mo fótóró yaalo ai ape. 37 Dia̧ta, Abraham-né deale naalené deté wale whi̧rape betere ala ya̧lo tuȩ́rapó. Tépatei, ya̧lo fo dia̧ tua̧mó muniru, diaao̧ ȩ daai ai du betere ape. 38 Ya̧lo i du betere fota, ya̧lo Ayatamo bitu kelale alatóró du beterapó. Atére kaae, dia̧né du betere alakélé, diaao̧ ayané dia̧paae yó matere alatóró ai du betere ape,” yalepó.
39 Ai fo depa, atimané a̧paae duraalu, “Da̧né ayata Abraham-pó,” depa Yesuné duraalu, “Dia̧tamo Abraham-né naale senaale bitua̧sóró, ti ama yale alatóró sya fóló ua̧pó. 40 Ya̧lo dia̧paae yó mótu betale fota, Kótóné ȩpaae depa wosale fotóró du betepatei, diaao̧ ȩ daai ketekȩ ai butu betere ape. Ti Abraham-néta, dia̧né ai dere ala kaae inipó. 41 Dia̧né ai du betere alarapeta, diaao̧ ayané yale alatóró sya fu beterapó,” yalepó. Téró atimané duraalu, “Da̧ta, o̧lémi nóló ho̧ko deyale naalerape meipó. Da̧né Ayata, Kótó a̧tóró beterapó,” yalepó.
Satan-né naale senaale ai ape yale fo
42 Tétepa, Yesuné atimapaae duraalu, “Kótó a̧ diaao̧ Ayatamo ua̧sóró, ti ȩpaae hȩkesené sinóló yaala sókó fole ala ua̧pó. Ti noatepae, mió ȩ i haepaae wóló dia̧tamo i betereteita, ya̧lo ko̧leaané ani, Kótóné ama ȩ dotonatepa walepó. 43 Ya̧lo dere fo diaao̧ wosetutei, kisipa initere noa betené de? Ti aita ya̧lo fo wosóló, eraaire kisipa dia̧ tua̧mó muniru dapó. 44 Atérené dia̧ta, diaao̧ aya Satan-né ama fake so whi̧ bitu, ama kisipa mole ala eraai du beterapó. Ti a̧ta mo fo buniruraalu, mo take keké nale alimótei kaae sóró, whi̧ dilé wou betere sekȩ́pó. Atétu, ai kale fo wisi mo sawakélé a̧ tua̧mó munipó. A̧ta, kapala foné alima bitu, suka fea kapala fotóró dua dapó. Ti kapala fota, ama be fopó. 45 Ya̧lo dia̧paae mo fo du betepatei, diaao̧ ya̧lo dere fo wosóló, mo dapóló kisipa tirótimipó. 46 Ya̧lo etei kaae dowi ala yalepóló, dia̧kó beta̧ whi̧né ha̧kearóló enére? Ya̧lotamo dia̧paae mo fotóró yó mótu betepa, ti dia̧né ȩpaae kisipa tiki tiratere ala dumipó. 47 Kótóné so whi̧néta, ti ama dere fo wosetu beterapó. Dia̧ta, Kótóné ama fake so whi̧ bitinireteiné ama fo wosetumipó,” yalepó.
Yesuné amatei a̧ etei kaae whi̧pó yale fo
48 Tétepa, kale Juda whi̧rapené a̧paae duraalu, “Da̧né ya̧ta, Samaria whi̧kó dowi kepe tepeyóló beterapó dere kapala fo de?” yalepó.
49 Ai fo depa, Yesuné duraalu, “Ȩ tua̧mó dowi kepe tepeyóló bitinipó. Ȩta, ya̧lo Ayané doi beta̧ sóró horótu betepatei, diaao̧ ya̧lo doi haepaae só derótu beterapó. 50 Ya̧lo du betere alata, ȩtei doasi doi muaai dapóló kisipa muóló dumipó. Ȩ doasi doi mulatere alata, mené eraai ketekȩ butu beterapó. Ti a̧ta, fo tokó̧ló taletere bete Talepó. 51 Ya̧lo dia̧paae mo dapó. Mepaae so whi̧ detamo ya̧lo fo wosóló, sya fóló erótu betepa, ti ai so whi̧ sukó̧kélé mo yaalomeipó,” yalepó.
52 Ai fo depa, atimané a̧paae duraalu, “Ya̧ tua̧mó dowi kepe fa̧ayóló mulu du betere alarape da̧né tuȩ́rapó. Ti noatepae, Abraham-kélé sukó̧o, mepaae take betale Kótóné ko̧ló whi̧rapekélé sukó̧o yalepó. Téyaletei, naao du, ya̧lo fo sya fóló eratere so whi̧ta, suka̧alo meipó ai dere ape. 53 Ai fota, da̧né aya Abraham naao tȩteró beterapóló de? Ti Abraham a̧kélé sukó̧o, take betale Kótóné mepaae ko̧ló whi̧rapekélé sukó̧o, erapó. Térapa, naao kisipané ya̧ depóló de?” yalepó.
54 Ai fo depa, Yesuné tokó̧ mótu duraalu, “Ya̧lotamo ȩtei doasi doi muaaire ala depa, ti so whi̧né mo ala dapóló kisipa muaalomeipó. Tépatei, ya̧lo Aya dia̧ tȩteróló kaae tare Kótópó, du betere sekȩ́né ama beta̧ ya̧lo doi doasi mulatere ala du beterapó. 55 Diaao̧ta, ai sekȩ́ kisipanitei, ya̧lo beta̧ a̧ mo kisiparapó. Ya̧lotamo a̧ kisipanipó ua̧sóró, ti ȩ dia̧ kaae kapala fo dere whi̧ bitua̧pó. Téua̧tei, ya̧lo a̧ kisipa iruraalu, ama fokélé ya̧lo eró tarapó. 56 Diaao̧ aya Abraham-né ȩ waaire be dȩ sókó wó̧póló kaae taru, a̧ hȩkesené sukutu bitipakalepó. Téyaletei, ȩ wale ala ama kilitu, a̧ hai̧né sukó̧ló ama hosaa muni deyalepó,” yalepó.
57 Ai fo depa, atima Juda whi̧rapené a̧paae duraalu, “Ya̧ta, 50 ba fo kemenitei, Abraham naao ai kilirapó!” yalepó.
58 Ai fo depa, Yesuné atimapaae duraalu, “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Abraham a̧kélé hamané deyaaipatei, ȩ mo taketi betere whi̧pó,” yalepó. 59 Atétepa, atimané kapo durape sóró a̧ siróló daai yaletei, a̧ kelao̧sóró kikiti buté buté fóló, moma dere be bopére tipi taaróló, belapaae sókó doropóló felepó.