12
Mariané felé kȩlaa wale nard wel wȩi turó Yesuné hómó dilale fo
(Mat 26:6-13, Mak 14:3-9)
Atéró, kale boseneyóló fele be dȩmó o̧la deyaairaalu, apo miró be dȩ ha̧le mupatei, Yesu a̧ ama kepaarale whi̧ Lasarus-né turuku be Betanipaae sókó walepó. Ai bemó atimané Yesu hȩkeseróturaalu, a̧mó o̧la deralepó. Ama nema Lasarus-kélé o̧la nokole ni fake tómó Yesutamo betepa, ai deyale o̧la Martané atimamó a̧liróló malepó. Téró, Mariané doasi moniné duputere felé kȩlaa wale nard wel wȩi wuti fa̧apa sóró wóló, Yesuné hómó suniyalepó. Atéró ama topo nikinétei, kale wel wȩi fȩ heleka̧lepó. Atéyale tikimó, atima betere be dolokélé, felé kȩlaa feyó feyóró walepó.
Téyaletei, Yesuné ama yó matere whi̧rapekó Iskariot be whi̧kó Judas-né kale so foné sóró duraalu, “Ai o̧la ha̧le noatepa besekéraleé?” yalepó. Ti ai sekȩ́ta, take nalo Yesu dó̧póló eleké deyaaire whi̧pó. “Téró ama duraalu i felé kȩlaa wale wel wȩi wisinaaleta, dotonóló 300 silpa moni sóró, mepaae yolealere so whi̧mó meniyólópó,” yalepó. Ai fo yaleteita, yolealere so whi̧ mo tao saai kisipa muóló inipó. Ti noatepae, atimané beta̧paae touróló mulótu betere moni ama tȩteróló kaae taru, a̧tei o̧lémi sua yalepó.
Ai fo depa, Yesuné duraalu, “Ai soné ama felé kȩlaa wale wel wȩita, Kótóné mo taketitei i ala yó̧pólópó yóló muló betepa, ama mo wisiyóló kaae taté wóló, mió ȩ douraaire suka felekemó ai ala dapa, seséni ama yó̧póló taalae. Ti noatepae, ai yolealere so whi̧ta, dia̧tamo suka fea betó tawaalopó. Téyaalotei, ȩta, dekéró be dȩmó dia̧tamo betaalo meipó,” yalepó.
Atéró, kale Juda fake so whi̧né Yesu Betani bemó beterapó dere fo wosóló, a̧ kelaai dapóló touralepó. Atéró touraleteita, Yesu maaté kelaai mei, Lasarus mo ti suka̧letei, Yesuné kepaaralepó depa, kelaairaalu walepó. 10 Atétepa, mo so whi̧mó momaratere whi̧rapené Lasarus-kélé daai dapóló fo deyalepó. 11 Ti noatepae, Lasarus kepaarale ala atima Juda fake whi̧rapené kilituraalu, mo so whi̧mó momaratere whi̧rape taaróló, Yesupaae kisipa tiki tiraté fu betepapó.
Yesu Jerusalem bepaae fele ala
(Mat 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40)
12 Atéró, hi̧ka be dȩtepa Yesu Jerusalem bepaae wou beterapó dere fo ai o̧la naai touró betere so whi̧né wosalepó. 13 A fo wosetu, a̧tamo tu̧mó hokolaa yaai sapo da̧arape tao diliki yóló, i fo fakeyóló deté fu betalepó.
Hosana! Talené doimó wale whi̧ wisinaale Kótóné wisiró̧póló yae. Israel fake so whi̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧ Talené wisiró̧póló yae,” deté fu betalepó.
14 Atéró Yesu a̧ faairaalu, beta̧ utu̧ donki hupu sóró ai hupuné sisó tómó betalepó. Ama ai yale alata, kale asȩmó i yóló muló betere fo motóró dokonalepó.
15 “Saion be huluamó betó mole senaalerape-ó, mió dia̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧ utu̧ donki hupuné sisó tómó betóló ai walapa kelere?” erapó.
16 Ai yale alarape fea ama yó matere whi̧rape atimanékélé kelaletei, bete hapale sóró kisipanipó. Ténitei, Yesu a̧ kepaayóló hepen-paae fóló, ama ere ala wisinaale ha̧kearale ki̧lipaae ti atimané a̧paae erale alarapeta, Kótóné asȩmó ere fo dokonó beterapóló kisipa mualepó.
17 Téró, kale Lasarus dou dolomó mupa, Yesuné kepaaratepa kelale so whi̧né ai yale ala fea deté fóló fakeralepó. 18 Yesuné ai kelemei ala eralepó, depa wosale so whi̧ mo turó ai be hulua taaróló, a̧tamo hokolaa yaai dapóló felepó. 19 Atétepa, kale Farisi whi̧rape atimasisitei duraalu, “Da̧né du betere alarape fea mo ao̧kélé inipó. Ti ama dere alamó, i haemó betó mole so whi̧ mo feané a̧tóró ai sya fu betere kelere!” yalepó.
Yesu a̧ sinaalopóló yale fo
20 Atéró, o̧la deyaai tukóló muló betere be dȩ sókó wapa, Kótóné doi sóró holóló moma yaai Jerusalem be huluapaae hotere so whi̧tamo, mepaae Krik fo bole so whi̧ atimakélé fea touyóló holalepó. 21 Téró, kale Krik fo bole so whi̧ atima Kaleli haemó tȩne Betsaida be whi̧kó Filip beterepaae fóló, a̧paae woseturaalu, “Doa whi̧-ó, da̧ta Yesu kelaai walepa, naao da̧ a̧ beterepaae dapesó faaloé?” yalepó. 22 Ai fo depa Filip a̧ wóló Andrupaae depa, Andru atimaamo wusuró fóló, Yesupaae yalepó.
23 Ai fo depa Yesuné atimapaae duraalu, “Kale Whi̧né Naalemané ere ala wisi ha̧kearaaire suka mió mo felekemó sókó waai dapó. 24 Ya̧lo dia̧paae mo dapó. Kale whit ke haepaae taae derepeletei kȩlaayóló alunitepa, ti ai ketóró ha̧le muó tawaalopó. Téni, ai ke kȩlaayóló alutepa, ti tu̧mu sokóló, du mo dekéró woleyaalo ai ape. 25 Mepaae whi̧ de ama betere bete me ala yao̧sóró, amatei hotowaró kaae tapa, ti ai whi̧né betere bete aluyaalopó. Tépatei, mió i alimó mepaae whi̧ dené ama betere bete doratepakélé me o̧la meipó dere whi̧ta, mo ti betó tawaalo ai ape. 26 Mepaae ya̧lo ala erótu betere so whi̧ta, ti mo ȩtóró sya wonérapó. Atétere so whi̧ atimakélé ȩ betere tikimótóró beta̧mó betaalopó. Mepaae so whi̧ detamo ya̧lo kutó dirótu betepa, ti atétere so whi̧né doi ya̧lo Ayané sóró horóló, dukiraalopó. 27 Mió ya̧lo hosaa tua̧mó doasi sekȩné sukutapa, noa fokó yaaloé? Aya-ó, i be dȩmó ȩpaae eraaitere ala seséyóló ȩ tao sae fo enére? Mió ȩpaae eraaire ala mo eró̧póló, ȩ wóló i betere ape. Aya-ó, naao ere ala wisi so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearae,” yalepó.
28 Yesuné ai fo depa, hepen bemó fo fakeyóló duraalu, “Ya̧lo ere ala wisi ha̧kearó beteretei, mo turó kolóló tuȩ́ yó̧póló, ya̧lo momó ha̧kearaalopó,” yalepó. 29 Ama atéró dere fo aimó touró betere so whi̧né wosóló, mepaaené duraalu, “Aita, be sapalaa dorowou yalepó,” depa, mepaae so whi̧né duraalu, “Meipó. Aita, ensel-né a̧paae fo du yalepó,” yalepó.
30 Ai fo depa Yesuné duraalu, “Aita, ȩ tao saai ini, dia̧ tao suraalu yalepó. 31 Ti noatepae, i hae so whi̧tamo fo tokó̧ló dowi kwia melaaire be dȩ mió mo felekemó sókó waai dapó. I hae tȩteróló kaae taru, doasi topo whi̧ betaai dapóló wóputu betere sekȩ́ mo felekemó ho̧kó faraalo ai ape. 32 Téyaalotei, ȩ ó sikipaae só horatere sukamó, ai so whi̧ fea ȩ beterepaae wó̧póló, a̧lisóró waaire ala eraalopó,” yalepó. 33 Ama ai yale fota, a̧ sukuturaalu yaaire ala ha̧kearalepó.
34 Atei fo depa kale so whi̧né duraalu, “Kótóné asȩmó ere foné i so whi̧ fea tȩteróló kaae tanó̧póló, sóró beteró betere whi̧ mo ti betó tawaalopó erapó. Ai fo epatei, ‘Whi̧né Naalema sikipaae só horaalopó dere-a, netéró de?’ Whi̧né Naalemapó dere fo demó de?” yalepó.
35 Ai fo depa Yesuné atimapaae duraalu, “I dȩtereta, sawa sukamó maaté dia̧tamo betaalopó. Atéyaalopa dia̧ mepaae furaalu, tu̧ tua̧mó be dikiyao̧sóró dȩpatei fae. Mepaae so whi̧ de diliki tua̧mótamo kutu betepa, ti a̧ fole tikikélé ama wisiyóló kisipa yaalomeipó. 36 Mió kale dȩ dia̧ tua̧mó etéró dȩró betere félitei dia̧ ai dȩterené naale senaale betaasepóló, a̧paae kisipa tirae,” yalepó. Ama ai fo yóló kemetepa, ai so whi̧né a̧ kelao̧sóró, atima betó mupatei taaróló, Yesu a̧ kikiti kinóló betalepó.
Juda whi̧rapené Yesupaae kisipa tiki tiréni yale ala
37 Téró, Kótóné dapó yó̧póló, Yesuné mepaae kelemei alarape eratepa so whi̧ feané kelaletei, atimané a̧paae kisipa tiki tirénipó. 38 Atéyale alata, Kótóné fo eratere ko̧ló whi̧ Aisaiané i asȩre fo dokonalepó.
“Tale-ó, da̧né yó matere fo némaaté wosóló kisipa tiki tiraleé? Talené ama fotoko̧né yale ala depaae maaté ha̧kearóló yó malee?” erapó.
39 Ti noatepae, Yesupaae atimané tuȩ́ tiki tirénire beteta, Aisaiané i asȩre fotóró dokonóturaalu erapó.
40 “Kótóné atima kele dilikiróo, hosaakélé ta̧róo yale beteta, atima yale ala kilitu, tuȩ́ tiki feteyóló wapa, ama wisirao̧sóró kisipa mutu yalepó,” erapó.
41 Yesuné ai ere ala wisinaale Aisaiané ama kelaleteiné ai fo asȩ ipakalepó.
42 Atéró, kale Juda topo whi̧rape mepaae Yesupaae kisipa tiki tiralepó. Téyaletei, mepaae Farisi whi̧rape kolóló atima wituraalu, a̧paae kisipa tiki tirale ala ha̧kearóló yó menipó. Ti noatepae, fo wosetere be tua̧paae fenalemó, atima dóló ho̧konao̧sóró kisipa mutu yalepó. 43 Ti noatepae, atimané dere wisi alamó, mo so whi̧né dukiratere fo wosaai ekȩle duraalu, Kótóné atima dukiratere fo wosaaire ekȩle ini, sisópaae erótu beterapó.
44 Téró, Yesuné fo fakeyóló duraalu, “Mepaae so whi̧ de ȩpaae kisipa tiki tiratepa, ti ȩpaae maaté tirótimitei, ȩ dotȩyale sekȩ́paaekélé, kisipa tiratapó. 45 Mepaae so whi̧ dené ȩ keletepa, ti ȩ dotȩyale sekȩ́tóró ai keletere ape. 46 Até ereteiné ȩ i haepaae waleteita, ȩpaae kisipa tiki tiró betere so whi̧ diliki tua̧mó betere ala taaróló, dȩ tua̧mó beteró̧póló, i haemó dȩró betaai walepó.
47 Ya̧lo fo wosóló erénitere so whi̧ta, ya̧lotei fo tokó̧ló só derótimipó. Ti ȩ waleteita, i haemó betó mole so whi̧ taleyóló só deraai wéni, atima aluyao̧sóró, tao saai walepó. 48 Whi̧ me de ya̧lo fo woseni, ȩ hó̧rótu betepa, ti ai whi̧tamo fo tokó̧tamo yóló só deraaire ala mulapó. Ȩ i haemó bitu, ya̧lo yó male fonétóró take kemetere sukamó so whi̧ só deraalo ai ape. 49 Ti noatepae, ya̧lo yale fota, ya̧lotei kekeme nóló ini, ya̧lo Aya ȩ dotȩyale sekȩ́né ȩpaae yae yale fotóró yalepó. 50 Ya̧lo Ayané ama yae yóló muló betere fo ya̧lo sya fóló erótu betepa, ti so whi̧ fea mo ti betaaire bete saalopóló, ya̧lo kisiparapó. Ti ya̧lo i du betere fota, Ayané ȩpaae yae yale fotóró sya fóló du beterapó,” yalepó.