13
Yesuné ama yó matere whi̧rape hó fokale fo
Téró, kale bosenée fele sukamó o̧la deyaaire be dȩ felekemó sókó waai depa etéyalepó. Yesu a̧ i hae taaróló Alima beterepaae faalopóló tukóló mulale ali walapóló kisipa mualepó. I haemó betó mole so whi̧paae yaala sókó fole ala deté wóló kemeróturaalu, atimapaae mió bete mo turó ha̧kearóló yó melaai dapó.
Be dikiteretamo, Yesu a̧ ama yó matere whi̧rapetamo o̧la naairaalu taletu betepa, Yesu eleké deyóló dó̧póló, Satan-né Iskariot be whi̧kó Saimon naalema Judas-né tuȩ́ tua̧mó sesemeróló tȩnélipakalepó. Yesuné fea ala ama tȩteróló kaae tanó̧póló, Alimané a̧ sóró beteró betere ala ama kisipa yóo, a̧ Kótó betereró wale alakélé, momó fesaae faaire alakélé, ama kisipa yóo, erapó. A̧ atérapóló kisipa mutu, o̧la nuku betaletei turukó holóló, ama tómó deró betere kuti sókó mulóló, beta̧ tawel sóró kakeralepó. Atéró, beta̧ nuku dis dolopaae wȩi deróló, atimané ho̧leke kaae sóró fokalepó. Atéró, ama kakerale tawel-né atimané hó helekó̧ló kópuralepó.
Até deté wóló, a̧ Saimon Pita beteremó sókó wapa, ama a̧paae duraalu, “Tale-ó, naaotei ya̧lo hó fokaai de?” yalepó.
Ai fo depa Yesuné a̧paae duraalu, “Dia̧paae i erótu betere ala bete mió naao kisipanitei, take nalopaae ti kisipa yaalo ai ape,” yalepó.
Tétepa Pitané a̧paae duraalu, “Ya̧lo hó naao mo fokókélé yaalomeipó,” depa, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Naao hótamo ya̧lo fokoni depa, ti ya̧ ya̧lo fake aleyóló ȩtamo beta̧mó betenénipó,” yalepó.
Ai fo depa, Saimon Pitané duraalu, “Tale-ó, ya̧lo hó maaté fokoni, ya̧lo naaseró topotamokélé fokotepa wisirapó!” yalepó. 10 Ti fo depa, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Whi̧ me de ama tiki turó wȩi tópuóló betepa, ti hó maaté fokonérapó. Dia̧ feata, wȩi tópupatei, beta̧ whi̧ meipó,” yalepó. 11 Ti noatepae, take a̧ dó̧póló eleké deyaaire whi̧ ama kisipa iruraalu yalepó.
12 Atéró, atimané hó̧rape fokóló kemetepa, ama deró betere kuti momó deróló a̧ betale tikimó biti̧ felepó. Atéró bitu, ama atimapaae woseturaalu, “Ya̧lo dia̧paae erale ala dia̧ feané kisipare? 13 Diaao̧ ya̧lo doi yóló, yó matere whi̧ Tale-ó, du betere fota, ti ȩtóró ereteiné mo dono dapó. 14 Mió ȩta, dia̧ tȩteróló kaae tare Talekélé, dia̧ yó matere whi̧kélé bitu, diaao̧ hórape ya̧lo fokalepó. Atéyale kaae, dia̧sisikélé hó u fokone i fokone du betae. 15 Ya̧lo dia̧paae i yale alata, dia̧sisi bitukélé su̧róló deté fu betaasepóló, dia̧ kisipa mótu yalepó. 16 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Kale kutó diratere whi̧né a̧ kaae tare topo whi̧ bosenóló, a̧ topo whi̧ betenénipó. Kutó dini fó̧póló dotȩyale whi̧nékélé a̧ dotȩyale whi̧ tȩteranénipó. 17 Mió i dere alarape diaao̧ kisipayóló taaréni, sya fólótamo du betepa, ti Kótóné dia̧ wisiratapóló, hai̧né sukutu betaalopó,” yalepó.
Yesuné a̧ dó̧póló eleké deyaalopóló yale fo
18 “Ya̧lo i dere fota, dia̧ feapaae dumitei, ya̧lo dosa̧ayóló sóró beteró betere whi̧rapemó kisipa mutu dapó. Tépatei, kale asȩmó ere fo mo dokonóturaalu, ȩtamo beta̧mó o̧la nokole whi̧nétei ȩ dó̧póló, eleké deyaai du beterapó.
19 Ai alarape depa diaao̧ kilituraalu, ȩta, Kótóné dotonó betere whi̧póló ȩpaae kisipa tiki tiró̧póló, ai alarape yaaipatei ya̧lo dia̧paae i dere ape. 20 Mepaae whi̧ dené ya̧lo dotȩyale whi̧ wisiyóló dape supa, ti ȩtei dape sirapó. Até dere kaae, mepaae whi̧ dené ȩ mo wisiyóló dape supa, ti ȩ dotȩyale sekȩ́tei, dape sirapó,” yalepó.
21 Yesuné ai fo yóló kemetepa, ama hosaa tua̧mó doasi sekȩné suka̧lepó. Atétepa ama duraalu, “Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Dia̧kó whi̧ beta̧né ȩ dó̧póló, eleké deyaalopó,” yalepó.
22 Ama yó matere whi̧rape atima ko̧ló ko̧ló duraalu, né yaaire alamó dérópóló, atimasisi u kolósu i kolósu du betalepó. 23 Yesuné ama yó matere whi̧rapekó beta̧ Yesuné ama hosaa mole whi̧ a̧ betere felekemó titiyóló beterepó. 24 Saimon Pitané u kale whi̧paae depané maaté yóló duraalu, “Ama ai yale fo-a, demó kisipa mutu yaleró, naao a̧paae wosetimié?” yalepó. 25 Ai fo depa, Yesutamo titiyóló betere whi̧ a̧ fetée fóló a̧paae woseturaalu, “Tale-ó, naao ai yale fo-a, demó yaleé?” yalepó.
26 Tétepa, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Ya̧lo bred o kwia tao sóró, nukumó belere wȩimó tópuróló melatepa naao kilitu, a̧tóróti hi̧tipóló kisipa muaalopó,” yalepó. Téró, ama kale bred o kwia sóró wȩimó tópuróló, Iskariot be whi̧kó Saimon naalema Judas melalepó. 27 Atéró Judas-né bred o tao seretamotóró, dowi Satan a̧ tua̧paae biti̧ walepó. Atétepa, Yesuné a̧paae duraalu, “Naao ai yaai dere ala mo hapaletei yae,” yalepó. 28 Atima ai o̧la nuku betere tikimó betere whi̧rape beta̧nékélé Yesuné ama ai yale fo wosóta yaletei, bete kisipa sinipó. 29 Mepaae ama yó matere whi̧rape atima kisipané Judas-ta, moni kaae tare whi̧reteiné o̧la detere sukamó naaire o̧lakó dupune fae, ó mepaae yolealere so whi̧mó melaaire o̧lakó dupura̧le fae dere nisi yalepó. 30 Téró, kale Judas a̧ bred o tao sóró, téti belapaae sókó derepelemó, be mo ti dikipa kelalepó.
Yesuné Pitapaae yale fo
31 Atéró, kale Judas fele sisópaae Yesuné duraalu, “Mió kale Whi̧né Naalema tua̧mó ere ala wisi ha̧kearatepa, so whi̧né kolóo, Kótó a̧ tua̧mó ere ala wisikélé Naalemapaae eratepa so whi̧ feané kolóo duraalu, Kótó tua̧mó ere ala wisinaale kisipa yaalopó. 32 Ai alatamo mo depa, ti ama Naalema tua̧paae eratere ala wisinaale so whi̧ feané koló̧póló Kótóné kaae tani, mo miótitei ama ha̧kearaalopó.
33 Ya̧lo naalerape-ó, mo sawa sukamó maaté ȩ dia̧tamo betaalopó. Take ya̧lo Juda topo whi̧rapepaae yale fo kaae, mió dia̧paaekélé i dere ape. Diaao̧ ȩ keka̧alotei, mo kelaalomeipó. Ȩ fole tikipaae dia̧ wókélé mo yaalo meipó.
34 Mió ya̧lo dia̧paae yae yóló mulatere kisi fo i dapa wosae. Ya̧lo dia̧paae yaala sókó fu yale kaae, dia̧sisikélé atéró yaala sókó fu betae. 35 Dia̧sisitei, atéró yaala sókó fole ala so whi̧ feané kilituraalu, dia̧ ya̧lo yó matere whi̧rape beterapóló kisipa yaalopó,” yalepó.
36 Ai fo depa, Saimon Pitané a̧paae woseturaalu, “Tale-ó, ya̧ mopaae faai de?” depa, Yesuné duraalu, “Ȩ fole tikipaae dia̧ mióti wonénitei, take nalota, wonérapó,” yalepó.
37 Kale dere kaae, Pitané a̧paae woseturaalu, “Tale-ó, ya̧ fole tikipaae ȩ mióti wapa, noa yao̧sóró de? Ya̧ tao suraalu, ya̧lo betere betekélé melóló sukutepa wisirapó,” yalepó.
38 Téró, Yesuné a̧paae tokó̧ mótu duraalu, “Naao ȩpaae ya̧kélé sukutepa wisirapó fo du de? Ya̧lo ya̧paae mo i dere ape. Wa̧ kakaruk bané hale yaaipatei, naao ȩ tuȩ́nipó dere fo sore félimó yaalo ai ape,” yalepó.