14
Yesuné ama yó matere whi̧rapené kisipa sekȩ yao̧sóró yale fo
Téró Yesuné duraalu, “Diaao̧ kisipa fomoyóló, hosaa tua̧mó doasi sekȩtu betao̧sóró yae. Kótópaae kisipa tiki tiróturaalu, ȩpaaekélé kisipa tiróló betae. Ti noatepae, ya̧lo Aya betere tikimó dia̧ betaaire be mo su̧rapó. Ai ala wua̧ meisóró, ti ya̧lo dia̧paae ha̧kearóló wua̧pó. Ȩta, dia̧ biti̧ waaire tiki donoróló mulótu betaai fulapó. Ȩ fólótamo dia̧ betaaire tiki donoróló kemetepa, ti momó fesaae wouraalu, dia̧kélé ȩ betere tikimótóró beta̧mó betaai dapesó faalopó. Ȩ i faaitu betere bepaae fole tu̧ta, ti diaao̧ ai kisipare ape,” yalepó.
Aya beterepaae faaire tu̧ta ȩtórótipó yale fo
Tétepa Tomas-né a̧paae duraalu, “Tale-ó, ya̧ faaire tikita, da̧ ko̧ló ko̧lórapó. Atérapa, ya̧ ai faaitere tikipaae sókó fole tu̧ da̧né netéró kisipa yaaloé?” yalepó.
Ai fo depa Yesuné duraalu, “Ai bepaae faaire tu̧kélé, mo foné betekélé, so whi̧ betere betekélé, ti mo ȩtórótipó. Whi̧ mo beta̧kélé ya̧lo Aya beterepaae faai depa, ti ȩ dekeróló feni, mo ȩ tua̧mótóró fenérapó. Diaao̧tamo ȩ diriyóló tuȩ́pa, ti ya̧lo Ayakélé mo tuȩ́nérapó. Mió kaae suraalu, diaao̧ ya̧lo Aya kolóló, ai kisipare ape,” yalepó.
Tétepa Filip-né duraalu, “Tale-ó, Aya naao da̧paae yó matepa, ti da̧né a̧ kolóló kisipanérapó,” yalepó.
Ai fo depa Yesuné duraalu, “Filip-ó, fo̧lo sukamó ȩ dia̧tamo bitiré waletei, diaao̧ ȩ kisipanié? Mepaae whi̧ dené ȩ kolóló kisipa epa, ti ya̧lo Ayakélé kisiparapó. Tépatei, diaao̧ ȩpaae Aya yó a̧lae dere-a, noa fo yóló de? 10 Ȩ ya̧lo Aya tua̧mó betóo, ya̧lo Aya ȩ tua̧mó betóo, eretei diaao̧ kisipanié? Ya̧lo dia̧paae yó mótu betere fota, ya̧lo kekeme nóló dumipó. Ya̧lo Aya ȩ tua̧mó bitu, ama kisipa mole ala erótu beteretei, diaao̧ ai kelere ape. 11 Ya̧lo Aya ȩ tua̧mó betóo, ȩ ya̧lo Aya tua̧mó betóo, erapó dere fo diaao̧ wosóló, mo dapóló kisipa tiki tirae. Ai alatamo ini depa, ti ya̧lo erale kelemei alarape kolóló, kisipa tiki tirae. 12 Ya̧lo dia̧paae mo i dere ape. Whi̧ me detamo ȩpaae kisipa tiki tiratepa, ti ai whi̧né ya̧lo yale ala kaaetóró yaalopó. Ti noatepae, ȩ ya̧lo Aya beterepaae foleteiné take nalo diaao̧ ya̧lo du betere alarapekélé fea bosenóló, mo doasi ala yaalo ai ape. 13 Naalemané Alimané ere ala bete ha̧kearaairaalu, me noa o̧lakó ya̧lo doimó ȩpaae wosetepa, ti ai whi̧paae ya̧lo mo melaalopó. 14 Dia̧ feané ya̧lo doimó me noa o̧lakó kematepa, ti ai ala ya̧lo mo eraalo ai ape,”
Kale Dȩi Kepe Wisi dia̧ beterepaae waalopó yóló mulale fo
15 “Diaao̧tamo ȩpaae hȩkesené sukó̧ló yaala sókó fu betepa, ti ya̧lo yae yóló muló betere fokélé diaao̧ mo wisiyóló sya fóló, erótu betaalopó. 16 Ȩ betale sirimó, suka fea dia̧tamo betó taru, dia̧ tao sóró fotoko̧ bulótu betaaire sekȩ́ mekó ya̧lo Ayapaae dotonae depa, ama dia̧ beterepaae mo dotonaalo ai ape. 17 Ti ai sekȩ́ta, mo ala maaté du betere Dȩi Kepe Wisipó. I hae so whi̧né ama dere fo wosóló, mopóló a̧ dape senénipó. Ti noatepae, atimané a̧ kolóló kisipakélé inireteinépó. Tépatei, mió a̧ dia̧tamo betóo, take nalokélé dia̧ tua̧mó betóo, yaairetei diaao̧ ai kisipare ai ape. 18 Dia̧ hae aya meiyóló, bokonaale naale senaale kaae beteró̧póló ya̧lo dia̧ taaróló fumitei, ȩ dia̧ beterepaae momó fesaae waalopó. 19 Mo sawa sukamó bituraalu, i hae so whi̧né ȩ kelaalo meitei, dia̧néta ȩ kelaalopó. Ti noatepae, ȩ kepaayóló betereteiné, dia̧kélé mo betaalo ai ape. 20 Atétere sukamóta, ȩ ya̧lo Aya tua̧mó betepa dia̧ ȩ tua̧mó betóo, ȩ dia̧ tua̧mó betóo, ere ala diaao̧ kisipa yaalopó. 21 Mepaae whi̧ de ya̧lo yae yóló muló betere fo ao̧mó sukó̧ló bitu, sya fóló eró tapa, ti ai whi̧né ȩpaae yaala sókó fu beterapó. Mepaae whi̧ dené ȩpaae yaala sókó fu betepa, ti ya̧lo Ayanékélé ai whi̧paae yaala sókó fóo, ya̧lokélé a̧paae yaala sókó fóo du betaalopó. Téturaalu, ȩ tua̧mó ere ala fea ya̧lo a̧paae ha̧kearóló yó melaalo ai ape,” yalepó.
22 Tétepa, kale Iskariot be whi̧kó Judas-né ama yakoma Judas-né Yesupaae duraalu, “Tale-ó, i haemó betó mole so whi̧ feané ya̧ koló̧póló yó meni, da̧né maaté koló̧póló, yó melaalopó dere-a, noatepae?” yalepó.
23 Ti fo depa Yesuné duraalu, “Mepaae whi̧ dené ȩpaae yaala sókó fu betepa, ti ya̧lo yó matere fo wisiyóló sóró erótu betaalo ai ape. Atétere whi̧paae ya̧lo Ayané yaala sókó furaalu, da̧mo wusuró a̧ beterepaae wóló a̧tamo beta̧mó mo ti betó tawaalopó. 24 Mepaae whi̧ dené ȩpaae yaala sókó fenitepa, ti ya̧lo i yó mótu betere fokélé diaao̧ sya fóló eraalomeipó. I kale wosetu betere fota, ya̧lo kekeme nóló dumitei, ȩ dotȩyale sekȩ́ ya̧lo Ayané ama fotóró yó mótu beterapó. 25 I fo feata, ȩ dia̧tamo beta̧mó bitutei yó mótu betalepó. 26 Tétu betaletei, dia̧tamo beta̧mó bitu, dia̧ tao saaire sekȩ́ kale Dȩi Kepe Wisi Ayané ya̧lo doimó dotonaalopó. Ai sekȩ́né amata, dia̧paae fea ala yó melaalo ai ape. Téturaalu, ya̧lo dia̧paae yó mótu betale forape keteni, kisipa yó tanó̧póló, ama dia̧ yó mótu betaalopó. 27 Ȩ tua̧mó mole hosaa muni deyóló mo dua betere ala dia̧mó melóló ȩ i fole ape. Ya̧lo i matere hosaa muni deyóló dua betere alata, i haemó betó mole mo so whi̧né matere kaae meipó. Térapa, diaao̧ hosaa tua̧mó sekȩtere alaró witere alatamo muao̧sóró yae. 28 Ȩta, dia̧ taaróló faalotei, dia̧ beterepaae momó fesaae waalopó yale fota, diaao̧ ai wosale ape. Diaao̧ ȩpaae yaala sókó fole ala mupata, ti ȩ ya̧lo Aya beterepaae fulapó dere fo woseturaalu, hai̧né sukua̧pó. Ti noatepae, ya̧lo Aya a̧ doasi fotoko̧ bole sekȩ́ bitu, ama ȩ tȩteró beterapó. 29 Take i alarape mo depa kilitu, mo irapóló diaao̧ kisipa tiki tiró̧póló, i alarape yaaipatei, folosóró ya̧lo dia̧paae ai yale ape. 30 Ya̧lo dia̧paae fo me kae dekéró yaalomeipó. Ti noatepae, i hae tȩteróló kaae tare topo whi̧ Satan ipaae mo felekemó sókó waai dapó. Téyaalotei, ama ȩ só deraaire bete mekélé mo munipó. 31 Tépatei, ya̧lo Ayapaae yaala sókó furaalu, ama erae dere alatóró ya̧lo erótu beteretei, i haemó betó mole so whi̧ feané kolóló taaréni, mo kisipa só̧póló dapó. Térapa, mió da̧ faalopa fiépe,” yalepó.