5
Il ob viac il ên buc wê Apumtau obêc vena lec ge
Xam lige, xe ob kɨvuu kɨyang vô xam lec buc me klismas wê Apumtau ob vena lec ge lêm, ên xacxam va vyac xovô ên xam nêbê il lungên buc tige tɨyi xocbê il lungên buc wê xomxo yôdac ti ob val vông yôdac vô susu vô bucên ge. Vô buc tige xomxo tɨbeac ob nêl ên nêbê, “Gwêbaga buc malehe om il ob dô nidvɨha mê.” Lêc ge buc wê vɨyin ob val hɨvun he xôn lutibed tɨyi xocbê vêx ti nu obêc yubac ge od ta yaxên myavɨnê lutibed. Mêgem he ti o tɨyi wê ob pec ên vɨyin wê ob val ge lêm. Lêc xam lige, xam o dô vac mapɨtoc lêm, om buc vɨyin tige i o lêc val vông xam yetac i tɨyi xocbê tɨbii yôdac vông xam yetac ge lêm, ên xam o dô vac bucên wê mapɨtoc ge lêm. Nge, il vɨhati dô vac vɨdiiên wê xêseac ge. Mêgem il ob xêp i tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu ge lêm. Nge, il madnôn i seac dɨ il pɨyôp i xovô, ên xomxo wê yêp ge mi yêp vô bucên dɨ he wê num mia ge mi num mɨ vô mavmav vô bucên dɨ pɨyôp vô judajuda. Dom il mô dô vac xêseac, om il pɨyôp i xovô, dɨ il vɨnyum môp vông vinên yuu xêdyaa vin lecmaên i kɨsuu il lec i tɨyi xocbê ngakwi xêkɨzêc kɨsuu il nidnɨvi lec ge. Dɨ il vông i vin kɨyang wê nêbê Apumtau obêc kô il mɨ il la dô hɨxôn i ge, om kɨyang tige i hɨvun il xôn i tɨyi xocbê kɨlung xêkɨzêc ta ti hɨvun il badzub xôn ge. Ên Anutu o tung il ên nêbê ni ob nyag vô il mɨ kɨtya il vêl lêm. Nge, tung il ên nêbê il obêc vông i vin Apumtau Yesu Kɨlisi ge od ob vô il vêl ên il nêd nipaên. 10 Yesu yib lec il nêd nipaên ên nêb il yibên yuu xôn madvɨha ge il vɨhati ob dô madvɨha hɨxôn i. 11 Mêgem xam nêl kɨyang nivɨha vôma dɨ ngɨduma xôn i tɨyi xocbê môp wê xam mi vông gwêbaga.
Kɨyang vɨwen tɨmuên
12 Xam lige, xe nêl vô xam bêga bê xam loc vac lime wê vông Anutu yuac vac xam mahɨgun ge kwa ngɨbi dɨ ngô he kɨyang, ên Apumtau vông he tu xam nêm levac ên nêb he i nêl kɨyang vô xam dɨ tɨtô xam. 13 Om xam vông he lê i vô levac lec yuac wê he vông ge, dɨ xam xêmyaa i vin lec he, dɨ xam vɨhati dô vac kɨyang malehe.
14 Xam lige, xe nêl xêkɨzêc vô xam bêga bê xam tɨtô he wê ni maên ge, dɨ xam ngɨdu he wê xona xona ge xôn, dɨ ngɨdu he wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge xôn, dɨ lum nêl kɨyang malehe vô xomxo vɨhati.
15 Le i lêc vông nipaên vac nipaên lêm. Nge, xam vông nivɨha vô lime hɨxôn tɨbii vɨhati i tɨyi buc vɨhati.
16 Xam dô hɨxôn xêmyaa nivɨha i tɨyi buc vɨhati, 17 dɨ xam kɨtaa vô Anutu i tɨyi buc vɨhati, 18 dɨ xam pɨmil Anutu i tɨyi buc vɨhati, buc wê xam tulec vɨyin hɨxôn buc wê xam tulecên vɨyin ma ge. Xam tu Yesu Kɨlisi xe pyap, om Anutu nêb xam vông môp tibêgee.
19 Le i lêc le vac Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua xôn lêm, 20 dɨ le i lêc vô nɨmi vô Anutu kɨyang wê xomxo ob nêl vô xam ge lêm, 21 dɨ xam yaxên kɨyang vɨhati mɨ wê, dêc hôm nôn nivɨha 22 dɨ sea nipaên vɨhati i loc dô xel.
23 Anutu vaci wê malehe kehe ge i vông xam tu xomxo ngɨbua, dɨ i viac xam kɨnum yuu myamkɨlôhô dɨ nimnɨvi ên xam dô nivɨha dɨ kɨyang soên ti i o lêc yêp vô xam vô buc wê Apumtau Yesu Kɨlisi ob lop mɨ lôm ge lêm. 24 Anutu wê tyuc xam ên nêb xam tu i nue ge ob vông bêge vô xam, ên ici va ob pwoo i vya vac lêm.
25 Xam lige, xam kɨtaa vô Anutu ên i ngɨdu xe xôn.
26 Xam nêl vɨdiiên vô lime vông vinên vɨhati dɨ pul he vɨgê i tɨyi xocbê môp wê Anutu nue il mi vông ge.
27 A nêl kɨyang xêkɨzêc lec Apumtau lê bêga bê xam kɨtong kɨpihac ga vô lime vông vinên vɨhati mɨ he i ngô.
28 Vɨzid nivɨha wê il Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i hɨvun xam vɨhati xôn.