11
Yesu la vac vɨgwe Jelusalem tɨyi xocbê xomxo levac ge
(Matyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la ên nêb ob la Jelusalem. He la vac vɨgwe Betpasi yuu Betani wê yêp kwabo vô kɨtôn Oliv ge. Vɨgwe yuu ge yêp kwabo vô Jelusalem. Om Yesu vông nue ngɨvihi yuu la, dɨ nêl vô yuu ên nêbê, “Muu loc vac vɨgwe ti wê yêp vɨlu ganê. Wê muu obêc mɨla ge od muu ob wê donki wê gên ligên ge ti wê xomxo vô yihi lec kwa dɨ i dɨle ge. Donki tige xomxo ti gên o dô lec ila lêm. Om muu pɨwelac yihi vêl ên dɨ dɨdii i mɨ lam. Lêc xomxo ti obêc kɨnêg muu ên nêbê, ‘Muu ob pɨwelac yihi tige vêl ên va?’ ge od muu nêl vô bê ‘Apumtau nêb ob kô mɨ vông yuac lec dɨ obêc vông i lôm lutibed.’ ”
Yesu nêl bêge vô yuu dɨ yuu loc mɨ la, dɨ mɨla yê bwoc donki ti wê xomxo ku xôn dɨ ku lec xumac ti vuayen dɨ i dɨle kwabo vac môp ge, mêd yuu pɨwelac yihi vêl, lêc xomxo wê dɨle ge nêl vô yuu ên nêbê, “Bêna lêc muu dɨpɨwelac yihi vêl ên donki tige?” Om yuu nêl i tɨyi kɨyang wê Yesu nêl vô yuu ge, mêd xomxo tigee tyuc lec, om yuu dɨdii donki tige mɨ lax vô Yesu, mêd yuu vax yuu ngakwi lec kɨsii dêc Yesu dô lec. Mêd xomxo tɨbeac vax he nivɨmihi lec môp dɨ he ya kô xax lihi wê he la kô vac yuac ge mɨ vax vac môp wê Yesu ob xoc vô ge. Môp tige wê he mi kô xomxo levac lec ge. Mêgem he wê la mug hɨxôn he wê tɨmu vô Yesu gee, he vɨhati tyuc ên nêbê,
“Il ob pɨmil Anutu. Dɨ il ob hi vɨxad i pec ên xomxo ti wê tu Apumtau manôn mɨ val ge.
10 Il ob hi vɨxad ên il nêd king wê val gwêbaga, ên ob viac il tɨyi xocbê bug Devit viac il ilage. Il ob vông Anutu lê i vô levac dɨ i yêp kɨsii.”
11 Mêd Yesu mɨla Jelusalem dɨ la vɨlee vac Anutu xumac ngɨbua mɨ la yê susu vɨhati ge pyap, mêd hɨyôv hoo la dɨ vɨgwe ob buc, om Yesu hɨxôn nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu, he lax mɨ la vɨgwe Betani.
Yesu nêl vya lôt hɨguc nêb i vuac nôn lêm
(Matyu 21:18-19)
12 Vɨgwe vɨdiiên tɨtige Yesu he nue ngɨvihi sea Betani dɨ la, lêc vip den Yesu. 13 Om Yesu yê ma la hɨguc ti wê le teva ge dɨ lihi levac om la kwabo ên nêb ob yê bêc nôn ya yux lec ge od ob ya. Om la yê, lêc lihi pɨleva dɨ nôn ti o yux lec lêm, ên buc wê nôn ob yux lec ge gên yêp. 14 Om Yesu nêl kɨyang xêkɨzêc lec hɨguc ên nêbê, “Tɨyi buc vɨhati yang ge ông ob vuac nôn ti i tii vac lêm.” Yesu nêl bêge dɨ nue ngɨvihi ngô hɨxôn.
Yesu tii tɨbii wê vông vɨtevac vac Anutu xumac ngɨbua gee la vêl
(Matyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 He mɨla Jelusalem mêd Yesu la vac Anutu xumac ngɨbua dɨ la tii xomxo wê dɨvông vɨtevac gee la vêl, dɨ xomxo wê vông mone luuma gee, Yesu kɨpyax he nên tevol sea, dɨ xomxo wê vông vɨtevac lec menac gee, Yesu kɨpyax he nên sia sea, 16 dɨ Yesu vɨbu xomxo nêb he i o lêc kɨlê he susu mɨ loc vac xumac ngɨbua lêm. 17 Mêd
Yesu nêl vô he ên nêbê, “Anutu vya yêp vac xolac bêga nêbê, ‘Xumac wê a vông ge, xomxo vac vɨgwe vɨhati gee, he ob kɨtaa vac.’ Xolac nêl bêge, lêc xam vông i tu xocbê xumac wê tɨbii yôdac ob xôpac vac ge.”
18 Mêd xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn he wê xovô Moses xolac gee ngô kɨyang tige om myag môp wê ob hi Yesu yib lec ge, lêc he xona ên Yesu ên wê xomxo vɨhati yetac ên kɨyang wê Yesu nêl ge. 19 Yesu he nue ngɨvihi dô dɨ vɨgwe buc om he sea Jelusalem dɨ lax mɨ la Betani.
Kɨtaaên wê xomxo vông vinên vông ge ob vô nôn lec
(Matyu 21:20-22)
20 Vɨgwe vɨdiiên tɨtige, he lax mɨ la Jelusalem lêc yê wê hɨguc tige lihi yal vêl dɨ mupac vac kɨtôn dɨ i la tô kehe. 21 Mêd Pita xovô kɨyang wê Yesu nêl vɨhevage om nêl vô i ên nêbê, “Xolac kehe, wê lê. Xax ti wê ông nêl vyam lôt vɨhevage, tyo mupac.” 22 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam vông i vin Anutu. 23 A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo ti obêc nêl vô kɨtôn tige bê i pul vêl mɨ loc vac gwec, dɨ xomxo tige nɨlô ob vông yuu lêm, nge, obêc vông i vin xêkɨzêc ên nêbê kɨyang wê i nêl ge ob vô nôn lec ge od ob vô nôn lec. 24 Om a nêl vô xam bêga bê xam obêc nêb kɨtaa susu ti vô Anutu ge od xam vông i vin xêkɨzêc bê xam obêc kô susu tige, ên xam obêc vông bêge ge od xam obêc kô i tɨyi wê xam kɨtaa ge.
25 “Dɨ buc wê xam ob kɨtaa vô Anutu ge od lime ti nên soên obêc yêp vô xam ge od xam kɨtya nipaên tige vêl lê, êdêc Mag wê dô lag puunê ge i kɨtya xam nêm nipaên vêl hɨxôn. 26 [Lêc xam obêc kɨtya lim tige nên nipaên vêl lêm ge od Mag wê dô kɨsiinê ge obêc kɨtya xam nêm nipaên vêl êno lêm.]”
Xomxo kɨnêg xêkɨzêc wê Yesu vông ge kehe
(Matyu 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Yesu he nue ngɨvihi mɨlax Jelusalem tii vac, mêd Yesu la vɨlee vac Anutu xumac ngɨbua lêc xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn xomxo wê xovô Moses xolac gee hɨxôn he Yuda levac levac, he val vô Yesu, 28 dɨ val kɨnêg vô i ên nêbê, “Letya vông ông lam ên nêb ông lam vông môp tibêgee? Ông tu letya manôn dɨ vông môp tibêge?” 29 Lêc Yesu luu he vya dɨ nêl lax vô he ên nêbê, “A êno ob kɨnêg kɨyang ti vô xam, dɨ xam obêc nêl kɨtong ge od a ob nêl xomxo ti wê vông a lam ge kɨtong vô xam. 30 Om a ob kɨnêg xam bêga bê môp wê Jon Lipacên lipac xomxo ge, môp tige kehe yêp vô letya? Ge yêp vô Anutu lag kɨsiinê, me yêp vô xomxo kɨbun ga? Xam nêl kehe kɨtong vô a.”
31 Om he ngaênma dɨ nêl vôma ên nêbê, “Il obêc nêb va? Ên il obêc nêl bê Anutu lag kɨsiinê vông Jon lam ge od Yesu obêc nêl vô il bê, ‘Bêna lêc xam o vông i vin kɨyang wê Jon nêl ge lêmê?’ 32 Lêc il obêc nêl bê xomxo kɨbun ga vông Jon la lipac xomxo ge od tɨyiên ob ma.” He nêl bêge, ên he xona ên xomxo, ên xomxo vɨhati vông i vin ên he nêbê Jon ge plopet nôn. 33 Mêgem he nêl vô Yesu ên nêbê, “Xe o xovô lêm.” Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Om a êno ob nêl xomxo ti wê vông xêkɨzêc vô a ge kɨtong vô xam lêm.”