Pol Ina Giruma Karena
Tesalonika
Damsi Kurisi
(1 Thessalonians)
Vonaviakova
Tesalonika kwanatuna na Masedoniya dobunai. Ma dobuna na Rome damsi i rewapana gaburinai. Ma Masedoniya dobuna kamonai na Rome damsi i vibadana gawarina na Tesalonika kwanatuna kamonai. Pol ibababa ma ina biga iberaberai na kamonai inae ku Pilipai ma idima da wawaya Keriso ivi tumaghanei. Muriyai inae ku Tesalonika ma dima ivi karei. Ke mara gurina na nuwapoya ipanani iyamna Jiu damsi Tesalonika kamonai ivi karei da ivi kawapatei. Pol damina iviiya da Jiu babadisi ita kiivunui, tuna kubiine nani kwanatuna ikiibutawei inae ku Bereya kwanatuna. Muriyai inae ku Korint ma nani kwanatunai kwinana Timoti ipanani, tuna yavata ibigabiga patapata. Ma Timoti, Pol ivi akovi da vitumaghana damsi Tesalonika kamonai na aviyavisina ituputupuwa kurisi.
Sisiya iviiya na Pol igiruma Tesalonika damsi kurisi da ita kiiepepisi da i nota ke ita peku. Igiruma da God ivi kiikiiwei iyamna i vitumaghana ma i nuwaviina varana ivi yanei. Muriyai ivonavinotisi da rorova ikikava kamosiyai imakamakai, tuna matakirina ita kivini da ti bade nakanani ita makai. Turinai na vitumaghana damsi Tesalonika kamonai i notaragharagha iterevimanini, ti na Keriso ina vovira marana ivivi tarakiiyanei na ivonapotesi. Wawaya ivi tarakiiyana bo, “Keriso ina vovira ku dobu na iyavo kava ivi tumaghanei ma namada irabobo na yawasa makamakii nonowina ina viiya bo kegha?” Ma bade, “Avi maranai Keriso ina vovira?” Pol weni tarabogina iviiya na ivonesi da ere nuwanubasi ina vivikoyakoyagha ma ere vitumaghanisi Bada ina biga ina beraberai da Keriso ina ku vovira marana.
Pol ina nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1 Giruma ivotawei.
Sapta 1:2 da ku 3:13 Vikiikiiwa ma vigheghena God kurina.
Sapta 4:1-12 Kiiepepa da Keresiyana yawasina kamonai ita makai.
Sapta 4:13 da ku 5:11 Keriso ina vovira marana kana sisiya.
Sapta 5:12-22 Kiiepepa turina.
Sapta 5:23-28 Giruma igudui.
1
Taku Pol, ma Sailas da Timoti* Apos 17:1 yavata kagirugiruma tami Keresiyana dami Tesalonika kamonai kurimi. Tami na God ita Mamai ma ita Bada Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ rapesiyai.
Ainowi kurisi da i agabiibai ma i nuwanuba gwabimiyai ina makai.
Tesalonika damsi i yawasa ma i vitumaghana.
Mara nonowa kaniponipowana ma God kaikiikiiwei kubiimi. God ita Mamai matanai kanotanotimi, ikikava vitumaghana tepanai kobigabiga, ikikava nuwaviina tepanai kobagibagi bubuna, ma bade ikikava Bada Yesu Keriso tepanai ami nota ivi rewapana kirakai da komiimiirikikina. Varevaresikai, kakovi da God ina nuwaviina irakata kurimi ma ivinemi da tami ina wawaya, iyamna Keriso varana biibiina kadimei kurimi na ke sisiyina kava ma Kanuma Vovokaravina ina rewapana yavata, nuwanuwakai kudubinai kavi debei da varana biibiina na vonavaghata. Konotai da ikikava yavata tamakai ma aviyavisina kaberaberai na peyarina tami ami biibiina kubiine. Ami yawasa kovirai da tokai ma Bada Yesu kovi bonebonekai. Namanaki vokwarakwara kopanani ma kegha da Bada varana nuwabiibiiyai koviiya, nani nuwabiibiina na Kanuma Vovokaravina gwabinai ipisi.* Apos 17:5-9 Weni nakanani koberai na kovi matakira bubuna vitumaghana damsi kurisi Masedoniya ma Akeya dobusi kamonai. Ma Bada vonana gwabimiyai ikiibau na ke nani dobusi kava, sisiyimi irakata da dobu ine yavui. Tuna kubiine wawaya peyarisi iakovi da God koitumaghanei. Tuna kubiine ke sago kani sisiyemi. Wawaya peyarisi namada isisiyemi, ikikava kovi kiikiiwekai maranai kanumataya kurimi. Ma isisiyemi da karenai sawara yamoyamonisi kovovokavakavarisi ma karako kotakuputesi da God vaghata makamakii nonowina kovovotekatekei. 10 Ma bade kokoyakoyagha da mara sago God Natuna kunumai ina vovira. Natuna na Yesu, tuna rabobowai ivomiiri ma ivi yawasita da mara damonai God nuwanuwana ke ina pughu kurita.

*1:1: Apos 17:1

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:6: Apos 17:5-9