4
Tami babada, ami sleiv na nota manininai koni badesi ma kona koyagha bubunisi. Konota bogai da tami bade ami Bada kunumai emakamakai.* Epe 6:9
Vibeyebeyena turina.
Mara nonowa kona niponipowana na nuwanuwami kudubinai ma vikiikiiwa yavata koberai. Ma bade kubiikai konipowana da God taraboga ina verekai da kana dima. Rorova God ina nota Keriso kubiine na gavugavuna ma karako na ku deba iterei da kana dimei. Tuna kubiine adimadima na ipatumiku da karako gabura kamonai amakamakai. Ma konipowana da weni notana ana dimadimei na iyamna ani debe bubuni.
Konuwagiura da ikikava koni matakira bubuna iyavo kava ke ita vivitumaghana kurisi. Ma taraboga imapatana kona viiviiya na ke koni rekwei.* Epe 5:16 Ami sisiya kurisi na mara nonowa biibiisi ma nuwaviiviinisi, ma namada kona vovunagha da ikikava wawaya sago sago duma kona vonapote bubunisi.
Vikiikiiwa.
Varesita Taikikas, tuna ini varaveremi da taku ikikava. Tuna nuwanuwaku, ma nuwanuwana kudubinai mara nonowa iviteku ma Bada ina biga kamonai yavata kabigabiga patapata.* Apos 20:4; 2Tim 4:12 * Epe 6:21-22 Avonavonatawei kurimi da ina vonemi da tokai ikikava kamakamakai ma nuwanuwami ina kiiepepai. Ma Taikikas ina nenae kurimi na Onesimas yavata, tuna bade nuwanuwaku ma varesita patupatutuna, ma tuna na ami wawaya. Ma aviyavisina peyarina weni dobunai etuputupuwa na ivi ruwa ina vonaveremi.* Prm 10-12 10 Aristakas ikiikiiwemi, tuna na taku yavata gabura kamonai kamakamakai. Ma bade Mak ikiikiiwemi, tuna Banabas tina kikei. Ma tami namada aku sisiya koviiya da maranai Mak ina nekiibau kurimi na kokoyagha bubuni.* Apos 19:29, 27:2; Prm 24; Apos 12:12, 25, 13:13, 15:37-39 11 Ma Josuwa, kana vava sago na Jastas, tuna bade ikiikiiwemi. Iyavo kava yavata kabigabiga patapata God ina vikiivavona kubiine ma kamosiyai na weni damsi ivi aroba kava na Jiu damsi. Ma ti na ivite kirakiiyeku.
12 Ma Epapiras ikiikiiwemi, tuna ami wawaya sago, ma bade Yesu Keriso ina bigabiga. Ma tuna mara nonowa nipowana kamonai ipaparana kubiimi ma God kurina inowi da kona miirikikina ma nuwanuwami kudubinai Keriso koni tumaghanei ma God ina kayowana kudubina kona votekatekei.* Kol 1:7; Prm 23 13 Taku mani matakuwai akitai da tuna ikikava eniponipowana kirakai tami kubiimi ma bade vitumaghana damsi Laodisiya ma Herapolis kwanatusi kamonai. 14 Ma kokoseni badana Luk, tuna varesita ma nuwanuwata. Tuna ma Demas ivi ruwa ikiikiiwemi.* 2Tim 4:10, 11; Prm 24
15 Varevaresita Laodisiya kamonai kovonesi da aikiikiiwesi. Ma bade Nimpa ma Keresiyana kudubisi ina numiiyai ikiidaburana vokavakavara kubiine na ti yavata aikiikiiwesi. 16 Weni girumina koni yavi ina kovi na murinai vitumaghana damsi Laodisiya kamonai kurisi kovonatawei da ti yavata ini yavi. Maghimaghighina, aviyavisina agiruma varevaresita Laodisiya kamonai kurisi na ina vonatawei kurimi na tuna girumina kovi yavi. 17 Akipas kovonei da biga Bada gwabinai iviiya na ini koviya.* Prm 2
18 Kiiwa kiiwa.
Taku Pol taku mani imakuwai weni vikiikiiwina agirumi.* Weni girumina kudubina na Pol ivivi sisiya ma wawaya sago igirugiruma. Ma vikiikiiwa 4:18 kamonai na Pol imanai igirumi da Kolosei damsi iti tumaghana da tuna mani weni girumina ivonavonatawei kurisi. Ke nuwanuwami ina wapa da taku na gabura kamonai.
Ma ainowi God kurina da ina agabiibai gwabimiyai ina makai nonowa.

*4:1: Epe 6:9

*4:5: Epe 5:16

*4:7: Apos 20:4; 2Tim 4:12

*4:7: Epe 6:21-22

*4:9: Prm 10-12

*4:10: Apos 19:29, 27:2; Prm 24; Apos 12:12, 25, 13:13, 15:37-39

*4:12: Kol 1:7; Prm 23

*4:14: 2Tim 4:10, 11; Prm 24

*4:17: Prm 2

*4:18: Weni girumina kudubina na Pol ivivi sisiya ma wawaya sago igirugiruma. Ma vikiikiiwa 4:18 kamonai na Pol imanai igirumi da Kolosei damsi iti tumaghana da tuna mani weni girumina ivonavonatawei kurisi.