11
Babilon damsi numa ivowai da ighe kirakai.
Karenai dobu kudubina kamonai wawaya peyarisi i gamo ma i sisiya na sago. Ma wawaya viya ibaba inae ku warere sago maramatanai ma nani dobunai ivivi makiiyana. Dobuna kana vava Babilon.
Ma dughu kamonai ivona bo, “Tanae, dobodobo tavopasipasi ma takapuna da ina pakora, ini wakima.” Nani dobunai wakima vaghata kegha, tuna kubiine dobodobo pakorisi itura numa vowana kubiine. Ma bade pasi dumadumana* Dobodobo pakorisi na ‘bricks.’ Ma pasi dumaduma na ‘coal tar.’ gwabisiyai da dobodobo wakimisi ita pasitatana. Ma nani murinai ivona bo, “Tanae, kwanatu ghamana tayamoni ma kamonai na numa sago gurina tavowai ina ghae ku kunuma. Nakanani taberai da kata vava ina rakata ma ke meyani tibogebogeta ku dobu bogii ma bogiiyai.”
Ma kegha, Bada ioru da ita rugenarisi, kwanatuna ma numa gurina iyamoyamoni na ita kitai. Ma ivona bo, “Weni damsi gamo sago kava isisiya da ivi sagosi. Ma weni berana ivi karei da eberaberai na karakava kesago aviyavisina ina tarapotesi. Toru da weni wawayisi i gamo tavirai da ke kovokovoghina ini akovavivirana.”
Vaghina ma Bada ikiivisawarisi da Babilon ikiibutawei inae da dobu ine yavui. Ma kwanatuna iyamoyamoni na ivoterei. Nani kwanatunai ivi notaragharaghisi da gamo bogii ma bogiiyai ivivi sisiya, tuna kubiine kana vava vuna na ‘Babel ‘Babel’ Hibru damsi gamosiyai ‘babel’ iyamna ‘notaragharagha.’.’ Ma wawayisi ikiivisawarisi da ivi bogebogesi inae da dobu bogii ma bogiiyai imakii yavui.
Sem tupurereghina.
10 Sem tupurereghina na weni. Kutukutuva murinai madegha ruwa ikovi na Sem kana madegha 100. Ma ivi tuwa da natuna Apakisadi. 11 Murinai na madegha 500 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
12 Ma Apakisadi kana madegha 35 na ivi tuwa da natuna tomowa. Ma ivi vavei Sela. 13 Ma tuna murinai na madegha 403 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
14 Sela kana madegha 30 na ivi tuwa da natuna tomowa, ma ivi vavei Eba. 15 Ma tuna murinai na madegha 403 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
16 Ma Eba kana madegha 34 na ivi tuwa da natuna tomowa, ivi vavei Pelegi. 17 Ma tuna murinai na madegha 430 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
18 Ma Pelegi kana madegha 30 na ivi tuwa da natuna tomowa, ivi vavei Reyu. 19 Ma tuna murinai na madegha 209 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
20 Ma Reyu imakai da kana madegha 32 na ivi tuwa da natuna tomowa, ma ivi vavei Serugi. 21 Ma tuna murinai na madegha 207 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
22 Ma Serugi imakai da kana madegha 30 ma ivi tuwa da natuna tomowa. Ma ivi vavei Nayo. 23 Ma tuna murinai madegha 200 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
24 Ma Nayo imakai da kana madegha 29 na ivi tuwa da natuna tomowa. Ma ivi vavei Tera. 25 Ma tuna murinai na madegha 119 ku tepana imakai. Ma kamonai na natunatuna viya, tomotomowisi ma wivinesi itupuwa.
Tera ina rakaraka.
26 Tera kana madegha 70 muriyai na ivi tuwa da natunatuna Abram, Nayo ma Haran. 27 Ma ina rakaraka i varagutugutu na weni. Haran ivi tuwa da natuna tomowa kana vava na Lot. 28 Ma Haran ina mamai Tera na patana da yawayawana imakamakai ma Haran irabobo, Uru kwanatunai. Kwanatuna na Kaldiya damsi i dobu kamonai, ma nani dobunai itupuwa. 29 Ma bade Abram ma Nayo wivine ipanana da itavine. Nayo kawana na Milka. Milka ma tina kikei Iska ivi ruwa i mamai na Haran. Ma Abram kawana na Serai. 30 Tuna wavinena na gagarina, ke iti tuwa.
31 Mara sago Tera ina rakaraka irutinisi da Uru dobuna ikiibutawei. Natuna Abram kawana Serai yavata ma tupuna Lot (tuna ina mamai na Haran) na peyarisi iviinisi da ita nae ku Keinan dobuna. Ma keta borinai ku Haran kwanatuna inekiibau na nani dobunai imakii kirakai.
32 Tera imakai da kana madegha 205 ma Haran kwanatuna kamonai irabobo.

*11:3: Dobodobo pakorisi na ‘bricks.’ Ma pasi dumaduma na ‘coal tar.’

11:9: ‘Babel’ Hibru damsi gamosiyai ‘babel’ iyamna ‘notaragharagha.’