Jemes
Ina Giruma
(James)
Vonaviakova
Jemes igiruma God ina wawaya dobu ku kudubina kurisi. Ina giruma kamonai ivi akovisi da ikikava nota ghamaghamasi Keresiyana vibeyebeyena kamonai ita viiya da mara nonowa tepanai ita makai ma iti nowesi da i bera gisigisi ma ghamaghamasi na maninina. Ina vibeyebeyena kamonai na miiba peyarisi iterei, ti na nuwatonatonasi. Keresiyana inowesi da ikikava iti nuwanotanota ma ita berai. Nota bogii ma bogiiyai ivi sisiyei, kamonai na mumurisi ma moyamoyakisi, ruyagha, yawasa maninina, vitumaghana ma bera biibiisi, nuwagiura, vikawapata, kayotata ma vokuwaya, nuwanuba, nipowana ma ikikava wawaya ke ini tupaviresi, ikikava iti sisiya bubuna ma ke wawaya viya ina kitakuyowesi ma viya ina kayowesi.
Jemes igiruma da i Keresiyana yawasina kamonai na ke vitumaghana kava ma bera biibiisi yavata ita beraberai.
Jemes ina nota weni nakanani irereghi.
Sapta 1:1 Giruma ivotawei.
Sapta 1:2-8 Vitumaghana ma nuwagiura.
Sapta 1:9-11 Wawaya mumurisi ma moyamoyakisi.
Sapta 1:12-18 Ruyagha.
Sapta 1:19-27 Sisiya ma bera.
Sapta 2:1-13 Keresiyana ita kitaruvai da wawaya viya ke ina kitakuyowesi.
Sapta 2:14-26 Vitumaghana ma bera biibiisi.
Sapta 3:1-18 Keresiyana iti sisiya bubuna.
Sapta 4:1 da ku 5:6 Keresiyana ma dobu yawasina.
Sapta 5:7-20 Vonavinota bogii ma bogiiyai.
1
Vitumaghana ma nuwagiura.
Taku Jemes, Bada Yesu Keriso* Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’ ma God i bigabiga wawayiku.* Mat 13:55; Mak 6:3; Apos 15:13; Gar 1:19
Tami Israel na kami dam ivi 12 ma kovi verubogebogeyana da dobu bogii ma bogiiyai kamosiyai komakamakai na tami kurimi agirugiruma. Kiiwa kiiwa.
Varevaresiku, maranai ruyagha bogii ma bogiiyai kona panapanani na kovi nuwabiibii kirakiiyei, iyamna koakovi da ruyagha kamonai kona miirikikina na tuna ini vitemi da ami vitumaghana ini rewapana. Mara nonowa kona miirikikina da nota magura gwabimiyai ina rakata, da aviyavisina maghinomiyai ina nekiibau na ke kona kiitonatona, iyamna namada nota kiimatanina ma rewapanina gwabimiyai. Ma tam iyai nuwagiura gwabimuwai kegha na kevi nowi God kurina da ina verem, iyamna God ina agabiibai irakata da iyavo kava ini nowi na kudubisi ina vere kirakiiyesi ma ke ina yeghisi. Ma God kurina kinowi na kevi tumaghana, ke meyani am nota ina ragharagha. Tam iyai am nota ina ragharagha na tam nakanani ma tovava yegiiyai, yanunu tovavina ita yekuyekuri. 7-8 Tam na kekiikiigwamgwam ma am bera kudubina kamonai kekiikiitonatona. Ma ke kuna notai da Bada avi biibiina ina verem.
Moyamoyakisi ma mumurisi.
Keresiyana moyamoyakisi na iti nuwabiibai da God ina terepisi. 10 Ma Keresiyana mumurisi iti nuwabiibai da God ina tereoruwesi, iyamna ti nakanani ma saru dipiiyai, ina yawasa tupona.* Isa 40:6-7 11 Madegha ina gogo ma muyamuyana na saru tanana ina poyai da ina sivi ma ina peku ma kitana ina bero. Maghimaghighina bade wawaya mumurina. Ina biga ina beraberai ma nani kamonai kana mara ina kovi.
Ruyagha ma rubui.
12 Tami iyavo kava ruyagha koghegavovori ma komiimiirikikina na koti nuwabiibai. God ina vonakiiyapa bagibagina iterei kurimi da tami iyavo kava nuwanuwana koviiviiya na ami miiya ina veremi ma miiyiina na yawasa makamakii nonowina. 13 Ma wawaya ruyagha ina panani ma ini nuwatini da bera berona ina berai na ke ina vona da God iruyaghai, iyamna God ke meyani berona ina kayowei ma ke meyani wawaya ini beroberowesi da ina peku. 14 Maranai wawaya sago sago duma ruyagha epanapanani na ti mani i nota beroberosi inuwatinisi ma etitinavuresi. 15 I kayowana da nota beroberosi ini nowesi da berabero ina berai. Ma berabero ina damona na rabobo.
16 Varevaresiku, tami nuwanuwaku. Ke wawaya ini beroberowemi. 17 Puyo kiikiimatanisi kudubina na Mamai God gwabinai eororu kurita. Tuna kinuwa yaseganisi iyamoni. Ma nani yaseganisi na ruvovireviresi da sawara dobuwai keyakeyusi eruruvovirevirei. Ma God na ke nakanani, ke ruvovirevirena. 18 God tuna mani ina kayowanai vonavaghata sisiyina ivereta da yawasa vuna taviiya. Ma aviyavisina kudubina iyamoyamoni kamonai na God matanai tota ina wawaya na taghe kirakai da ina wawaya vovokaravita.
God vonana tiyanei ma tavotekatekei.
19 Varevaresiku, tami nuwanuwaku, konota bubuna. Wawaya ina vivisisiya na kudubimi kovi yana bubuna. Ma sisiya kubiine na ke koni sisiya yaghina. Ma ke yaghiyaghinai nuwanuwami ina pughu. 20 God ina kayowana na yawasa maninina ma wawaya nuwanuwana ina pughu na ke kovokovoghina da God ina kayowana ina berai. 21 Tuna kubiine ami bera beroberosi ma nota dadabusi kudubisi kogigiratawei. God vonana nuwanuwami kamonai ivoni na ere vopepetimi kovokikini da ini yawasimi.
22 Ke tam mani kuni beroberowe meyem. God vonana ke kuni yanotei, aviyavisina evonavonem na nakanani keberai. 23 Tam iyai God vonana kuni yanei ma berana ke kuna berai, tam nakanani ma wawaya tuna mani maghighina noma kamonai ita kitai. 24 Ina kitai ina kovi na ina nae da yaghiyaghinai nuwanuwana ina wapa da maghighina kitana ikikava. 25 Ma ke nakanani taberai. God vonana na kiimatanina ma iyavo kava berabero ikutatanisi na ina votawesi. Mara nonowa vonana kuna kitatupei, ma aviyavisina kuvi yavi bo kuvi yanei na nuwanuwam ke ina wapa ma kevotekatekei na vaghina God ini biibiinim.
26 Tam iyai kenotanotai da vokavakavara ketana kuakovi ma am sisiya ke kuta koyakoyagha bubuni na tam mani kiberoberowe meyem, ma am vokavakavara na iyamna kegha. 27 Ita Mamai God matanai vokavakavara vaghata ma maninina na weni. Uwuwave ma kwapukwapura vivikamyuyuwisi kona koyagha bubunisi. Ma kona koyagha meyemi da tupuwa ina kayowana beroberosi ke ini dowadowimi.

*1:1: Keriso: Grik damsi gamosi evonavona bo ‘Keriso’ ma Hibru damsi gamosi evonavona bo ‘Mesaya.’ Ivi ruwa iyamna ‘God ina Vivinevine Wawayina.’

*1:1: Mat 13:55; Mak 6:3; Apos 15:13; Gar 1:19

*1:10: Isa 40:6-7