7
Hawainibe 'Abi'abina.
Bariu taba weiakia emi marereai tobakai bakai ainakia haukia 'arakia nabamuenakia. Hau a'i patehawainibe hanona penamo. Ia nabau 'abaea nibo'o ki'a paunai hau hanona kipona atawana tohana herenai kemiaho, abomo babi'e hanona kipona atawana tohana herenai kemiaho. Hau kehore atawana herenai ena hawainibe hoana kebabaina, ihobona mo babi'e abomo kehore atawana herenai ena hawainibe hoana kebabaina. Babi'e hanona kipona hauanina a'i kepoki aina ia atawana abomo kepoki, ihobona mo hau kipona hauanina a'i kepoki aina, ia atawana abomo kepoki. Atawami herenai hauanimi a'i katoubo aina ia torarua aomi etaina hanona katomiaho 'abaea rani papana, hauanimi katerobe bahuba'ari paunai, ba murinai katobahamomo mue, weiana Satani 'ekana a'i katohorena a'i mehobonimi, pokina hauanimi kato'ima haraina a'i ketaina paunai. Au 'abi neiana nahinana heremiai hanona rauhubu 'abina aha'i ia baraibarai 'abina. Au e'u nuatae maearima ikoinai au ihobo'uai pateao a'i patehawainibe. Ia Tirama hanona ibeni ha ha ebenaka, ha hanona ena ibeni neiana ebena a'i kehawainibe, ha hanona ena ibeni weiana ebena kehawainibe.
Bariu hanona maearima weiakia a'i tihawainibe haukia mai babi'ekia, wapukia mai hau koaekia nahina benakia. A'i katehawainibe katemiaho 'abaea au 'abana hanona enamo. Iamo ia kipokia hauanikia kate'ima haraina a'i ketainakia raninai, katehawainibe. Katehawainibe hanona enamo ba nabau raona raonana weiana ekia mauri a'i mea'i ki'ana.
10 Tohawainibe haumi nahina benimi, 'abi neiana hanona au aia'u aha'i ia Obiapaka aiana. Babi'e hanona atawakia herekiai a'i katekaobo 'abaea. 11 Ekaobo babi'ena hanona ibaubo kemiaho, 'ao aha'i raninai haeamona kemue keao atawana herena. Hau abomo atawana a'i kebakarahina.
12 Harina ikoimiai e, neiana Obiapaka ena 'abi aha'i ia au wai haiamiai nahinana. A'ikakauma hauna ha hanona a'i nia'ikakauma babi'ena eatawana, ba babi'e weiana nenuatae atawana ohi katemiaho raninai, hau weiana atawana a'i kebakarahina. 13 A'ikakauma babi'ena ha a'i nia'ikakauma hauna eatawana, ba hau weiana nenuatae atawana ohi katemiaho raninai, babi'e weiana atawana a'i kebakarahina. 14 A'i nia'ikakauma hauna atawana a'ikakauma babi'ena ohi tebahamomo paunai hau weiana aba erobe, mai a'i nia'ikakauma babi'ena atawana a'ikakauma hauna ohi tebahamomo paunai ia aba erobe. Ia ua a'i pehoma raninai, nahumi hanona pate'opu Tirama wairanai, ia hoa weiana paunai nahumi hanona aba terobe. 15 Ia a'i nia'ikakauma hauna 'ao babi'ena nenuatae atawana a'ikakauma babi'ena 'ao hauna kehabona raninai a'i katokaiabuna, hoa ṉa homakia aokiai a'ikakauma hauna 'ao babi'ena buona a'i kehoaina. Tirama hanona aika eaparinaka baibuai kahamiaho. 16 A'ikakauma babi'emu e, oi a'i o'iobina atawamu pa'e oi paumuai mauri kea'ina, abomo a'ikakauma haumu e, oi a'i o'iobina atawamu pa'e oi paumuai mauri kea'ina.
Oi Aea Homamuai Tirama Eaparini'o Hanona Uahomamu Komiaho.
17 Maearima ha ha Obiapaka ia ebena maurina ihobonai, abomo ha ha Tirama eaparinakia maurina ihobonai katemiaho. Rauhubu 'abina neiana hanona Tirama ena marea haukia ikoikiai herekiai naba'iobi aina. 18 Aba tetarena hauna Tirama ena apari ea'i taeana raninai ena itare a'i kebunina, ia a'i tetarena hauna Tirama ena apari ea'i taeana raninai katetarena raonana a'i keraonana. 19 Tetarena 'ao a'i tetarena hanona taba apa'uana aha'i. Ia taba apa'uana hanona Tirama ena rauhubu mo kahaka'ai harainakia. 20 Maearima ha ha mauri weiana temiaho aina aonai Tirama eaparinakia ihobonai katemiaho. 21 Oi ta'ara'i haumu aonai Tirama eaparini'o raninai, weiana aomu a'i kearo'ari, ia irubumu ranina ha kehaea raninai weiana koa'i taeana. 22 Ta'ara'i hauna weiana Obiapaka ehore eaparina hauna hanona ta'ara'i hauna aha'i Obiapaka aonai. Ihobona mo, maearima ta'ara a'i nia'i hauna weiana Keriso ehore eaparina hauna hanona Keriso ena ta'ara ia'ina hauna. 23 Wai hanona Tirama aba ekawanimi mai 'arami rarina, paunai maearima 'eukiai a'i katoao. 24 Uaho'aba'u e, ha ha mauri weiana tomiaho aina aonai eaparinimi ihobonai uahomami Tirama kipokia katomiaho.
A'i Tehawainibe Haukia Ekia 'Abi.
25 Bariu a'i tihawainibe maearimakia 'abi'abina hanona neiana. Obiapaka ena 'abi aha'i ia au e'u 'abi wai heremiai nahinana. Ia Obiapaka ena aoko'oai aobero ebena'u paunai wai katobatohana'u. 26 Bariu hanona atetua ranikia, ua buonai au naraonana wai aea ṯomiaho aiho uahomanai mo katomiaho hanona kenamo. 27 Ohawainibe haumu atawamu a'i kobakarahina, ia a'i ohawainibe haumu hawainibe a'i koraonana. 28 Ia kohawainibe raninai oi ki'a a'i nubabaina, abomo uaho rari kehawainibe raninai ia ki'a a'i nibabaina. Ia hawainibe haukia hanona aro'ari bo'ona katea'inakia ekia mauriai, weiana paunai nabaraonanimi.
29 Uaho'aba'u e, ṉa na'abi aiho, rani puana hanona aba kemai, ba bariu keaomo waira ranikiai tehawainibe haukia katemiaho matoha a'i tehawainibe 'abana Tirama ena aka katebabaina. 30 Taeara ihobonai, weiakia tihai haukia katemiaho matoha aokia a'i tiaoko'o 'abana. Tiaonamo haukia katemiaho matoha a'i tiaonamo. Tikawakawa haukia taba weiakia tekawanakia hanona robakia a'i kateahu matoha 'eukia aha'i. 31 Mai maearima weiakia bariu hanopaka tabakia bo'okia tiakaina haukia hanona kateraonana matoha aka weiakia hanona herekiai taba aha'i 'abana. Pokina hanopaka neiana mai bariu nahamiaho aina maurina hanona aba kepua.
32 Au e'u nuatae hanona wai aomi a'i katearo'ari. A'i ehawainibe hauna hanona Obiapaka mo ena aka nibabaina, ena raona ikoinai Obiapaka aona kebanamona. 33 Ia ehawainibe hauna hanona hanopaka mo tabakia niraonanakia, pokina ena nuatae hanona atawana aona kebanamona. 34 Abomo ena raona hanona nibaruana atawana aona kebanamona mai Obiapaka aona kebanamona. Ia a'i ehawainibe babi'ena 'ao uahona hanona Obiapaka ena aka mo niraonana, pokina hauaniai mai aubai kerobe. Ia ehawainibe babi'ena hanona hanopaka tabakia niraonanakia, pokina ena nuatae hanona atawana aona kebanamona. 35 Au ṉa na'abi aiho ena poki hanona wai emi namo paunai, ia a'i narauhubunimi. Au nanuatae wai hanona mauri beronai katomiaho, Obiapaka ena aka tubabaina raninai aomi a'i kerua.
36 Hau ha aonai niraonana nahuna uahona*(36-38) 'ao ena mahoheni babi'ena herenai a'i nibabai harai aba emiaho ki'a baha, ia hau ena nuatae nahuna weiana pehawainibe raninai taeara ketabu kebahawainibena, weiana hanona ki'a a'i nibabaina. 37 Ia hau weiana kipona aona ea'ia'i haraina abomo aona ebapahihina nahuna uahona a'i kehawainibe, ba a'i ebahawainibena abomo ebero. 38 Ba hau weiana nahuna uahona ebahawainibena hanona ebabai harai, iamo hau weiana nahuna uahona a'i ebahawainibena hanona ebabai harai ki'a baha.
39 Babi'e hanona atawana taina ketai kemiaho rani ikoinai. Ia atawana ke'ari raninai, ia hanona aba ebabi'e 'abaea, ba kenuatae kehawainibe re'a a'ikakauma hauna keatawana Obiapaka aonai. 40 Ia e'u raonaraona hanona nahomana, wapu weiana a'i kehawainibe hanona keaonamo ki'a baha. Au naraonana Obiapaka Aubana hanona au ao'uai, buonai neiana nahinana.

*7:36: (36-38) 'ao ena mahoheni babi'ena