6
'Abaka A'i Kahaba bakainakia Atapaka Haukia Wairakiai.
Wai a'ikakauma haumi baiatamiai hau ha uaho'abana ohi tiatetua raninai, aehoma buonai niaoaina atapaka haukia wairakiai tibabakaina? Ia taba buonai a'i niaoaina a'ikakauma haukia herekiai a'i tibaberona? Wai aba to'iobina Tirama ena maearima hanona hanopaka maearimakia kateba bakainakia, ba wai hanopaka maearimakia katoba bakainakia haumi aehoma buonai atetua papakia baika baiatamiai hanona a'i tuba beronakia? Wai aba to'iobina wairai aika hanona aneru kahaba bakainakia. Ua buonai 'abi tohana mauri neiana tabakia kahaba beronakia hanona ketaina. Atetua uahomakia heremiai tirama raninai taba buonai tuaoainakia bakai haukia weiakia Tirama ena mareai atakia aha'i haukia herekia? Au ṉa na'abi aiho hanona wai haumaea hoahoakia tobabai, naia wai baiatamiai aobero hauna ha nemiaho raninai, ia pehore a'ikakauma haukia naiakia pebaberonakia. Ia a'ikakauma hauna ha nihore 'abana ni'oatana ba bakai 'ekana niaoaina, wai tuhore atapaka haukia wairakiai ua tubabai aiho.
Weiana paunai wai a'ikakauma haumi baiatamiai atetua uahomana tubabaina raninai ikoimiai hanona aba to'eho. 'Abina aha'i, tibabehonimi 'ao ti'oinimi re'a patobapahihi hanona penamo. Iamo uaho'abami herekiai tubeho abomo tu'oinakia, herekiai tubabai ki'a hanona a'i enamo.
Wai aba to'iobina aka ki'a haukia hanona Tirama ena obia aiaranai a'i katetoto. Ia a'i teme'oinimi, weiakia nabau haukia, kaiba'uku ṯekuti aina haukia, maearima atawakia tinabauai haukia, mai hau rua tinabau, babi'e rua tinabau haukia, 10 bainao haukia, ani ki'a haukia, inu 'ari haukia, 'abi ki'a haukia, kakikaki haukia, weiakia hanona ha Tirama ena obia aiaranai a'i ketoto 'apua. 11 Wai baika abomo 'uainai uahomami, ia bariu hanona Obiapaka Iesu Keriso atanai mai eka Tirama ena Aubai emi ki'a aba eutu obonakia, aba ebarobenimi, abomo aba bero ebenimi.
Hauanimi Hanona Tirama Ibanuabina Akana Katobabaina.
12 Hau ha ke'abi ketibaha, “Au taba ikoikiai kababai hanona ketaina,” 'abi tohana, iamo ikoikiai hanona a'i tenamo heremiai. “Taba ikoikiai kababai hanona ketaina,” ia weiakia ha hanona au e'u mauri a'i kepoki aina. 13 Pohama hanona mo'oru 'euna, mai mo'uru hanona pohama kea'ina. Weiana hanona 'abi tohana, iamo Tirama kehore terarua kebapururunakia. Hauanika hanona nabau tabanai a'i keao, pokina hauanika hanona Obiapaka 'euna, mai Obiapaka hanona hauanika ke'imana hauna. 14 Tirama ehore ena hiabuai Obiapaka Iesu 'ariai ebamikiri muena, ihobonai aika abomo hiabu weianai kebamikirinaka.
15 'Abi tohana to'iobina wai ha ha hauanimi hanona Keriso hauanina 'ete'etekia tubahamona hauani hamonai tuao. Ba au a'i kahore Keriso hauna 'ete'etena ha a'i kaeaoaina nabau babi'ena ohi a'i kabahaeamona. Aha'i 'akina. 16 Wai to'iobina hau ha nabau babi'ena ohi tibahaeamo hanona terarua hauani hamona, pokina Puka robena aonai ṉa terere aihona, “Rua tibahamomo hanona hauani hamona.” 17 Ia hau ha Obiapaka ohi tibahaeamo hauna hanona terarua aubai hanona hamona. 18 Nabau herenai kato'uru, pokina hau ha ki'a haeai haeai nibabai ikoikiai hanona ia kipona hauanina a'i nia'i ki'ana, ia nabauai hanona kipona hauanina nia'i ki'ana. 19 Wai aba to'iobina hauanimi hanona Auba Robe ena marea robe, ia hanona wai aomiai nemiaho, Tirama ehore Auba Robe ebenimi. Ua buonai wai kipomi a'i katopoki ainimi. 20 Pokina Tirama hanona aba ekawanimi mai 'arami. Ua buonai hauanimiai katobabai tabakia ikoikiai aokiai hanona Tirama nuabina katobawaira tinana.