5
Nabau Ki'a Tirama Ena Marea Haukia Baiatakiai Erama.
Bariu emi babai hanona pouna aba aona wai baiatamiai nabau ki'a hoana erama hau ha hinana i'irina ohi tinabau, ba babai weiana hanona babai ki'a obona maearima atapakai haukia abomo ua a'i tibabai aiho. Ia wai hanona tuapamo, ia a'i tuhai, hau neiana baiatamiai ua ebabai aiho hauna ibakarahina robana patoahuna penamo.
Au wai baiatamiai aha'i, iamo raonaraonai hanona au aba wai heremiai, ba hoa weiana ebabaina hauna hanona aba puma abena 'abana ihobona matoha au aba naia heremiai. Eka Obiapaka Iesu atanai katoto'u raninai au abomo raona raonai aba naia wai kipokia, eka Obiapaka Iesu ena hiabu kewaira tina herekai, ba maearima naiana hauna Satani kahabena, ia hauanina ki'a obona kea'i ki'ana ia aubana hanona kemauri Obiapaka ena mai raninai.
Wai tuapa hanona a'i ebero, wai aba to'iobina bakupu muramurana papana 'aki kehore parawa maikoina kebakupuna ihobona ki'a papana kehore mauri maikoina kea'i ki'ana. Wai bakupu muramurana 'ai'aina weiana ki'a 'abana katone'ena raninai wai hanona parawa mahamahana weiana aonai bakupu muramurana aha'i haunai katoao. Pokina aika eka Kabanai tatuna mamoena Keriso weiana hauna aba teahu 'arina eka ki'a ia'iobokia paukiai, weiana buonai wai hanona aomiai bakupu muramurana aha'i haumiai toao. Weiana paunai aika eka Kabanai tatuna kahababaina parawa aonai bakupu muramurana aha'i haunai, pokina bakupu muramurana 'ai'aina hanona ki'a mai babai ki'a obokia ebenaka, ia parawa weiana aonai bakupu muramurana aha'i hauna hanona raona bero mai 'abi tohana parawana.
E'u marere weiana arerena hauna aonai aba ahina benimi, nabau haukia kipokia hanona a'i katobahaeamo. 10 Au a'i natibaha hanopaka maearimakia neiakia tinabau, tianiki'a, tibainao, mai kaiba'uku ṯekuti ainakia haukia kipokia a'i katobahaeamo. Herekiai katopihi raninai wai hanona hanopaka neiana katohabona kato'ari. 11 Au wai narere benimi natibaha, wai baiatamiai hau ha kipona netibaha, ia hanona a'ikakauma hauna iamo ninabau, niani ki'a, kaiba'uku nekutiai, ni'abi ki'a, neinu 'ari, mai nibainao, maearima uahomana hauna kipokia a'i katoaniani haeamo 'apua. 12 Atapakai ṯemiaho haukia a'i kababakainakia pokina weiana hanona au e'u aka aha'i. Ia wai emi aka hanona Tirama ena marea aonai ṯemiaho haukia katoba bakainakia. 13 Tirama kehore atapakai ṯemiaho haukia kebabakainakia. Puka robenai e'abi etibaha, “Aka ki'a hauna hanona baiatamiai katobakarahina.”