4
Keriso Ena Iuhubeau Haukia.
Ua buonai maearima hanona ai Keriso ena aka haumai abomo Tirama ena raona 'abikia bunikia i'imakia haumaiai katebaonamai. Aka uahomana i'imana hauna hanona poki hauna kebatohana ena aka kebabai haraina mai aona ikoinai. Ia bariu wai 'ao maearima ha bakai ai pehorotina'u hanona a'i naraona apa'uana, haeamona au kipo'u abomo bakai ai a'i nahorotina'u. Au kipo'u behoai a'i nahorotina'u, ia hoahoa weiana hauna hanona au a'i niba berona'u, Obiapaka mo kipona au kebabakaina'u. Weiana paunai bakai ranina a'i nimai baha aonai hau ha bakai ai a'i katohoroti bahana katobai'ima keaomo Obiapaka kemai, ba ia kehore weiakia wapurai tebuni tabakia eai kebakarahinakia, abomo maearima aokiai tebuninakia haukia kebawaira tinanakia. Ba rani weianai maearima ha ha Tirama herenai banamo 'abina katea'ina.
Uaho'aba'u e, wai paumiai au mai Apolo ohi ibabataimaiai 'abi neiakia ahinanakia, pokina ai heremai ai “Puka robenai tererena hauna a'i katokahaona” 'abina anina kato'iobi haraina, hau ha a'i katoapaina mai hau ha a'i katobaki'ana. Tai ehore baika baiatakiai wai ebapa'uanimi? Abomo taba naiana heremiai hauna Tirama a'i ebenimi tabana ha, u? Taba weiana toa'ina hauna Tirama ebenimi raninai aehoma buonai tuapa?
Wai turaonana nuatae tabakia ikoinai aba toa'i. Turaonana wai aba taba heremiai tebo'o haumi. Wai turaonana wai hanona aba obia haumiai toao ia ai hanona aha'i. Au naraonana wai patobia toha hanona penamo, ba ai wai kipokia pahaobia oioi. Ia au naraonana Tirama ehore ena iuhubeau haumai hanona muri 'akinai ehorotinamai, ihobona ki'a haukia weiakia to'u wairakiai kateahu 'arinakia. Ai hanona baiha baiha tabakiai kataeao hanopaka maikoina aonai maearima mai aneru ikoikiai katearurunamai. 10 Wai turaonana Keriso paunai ai hanona po'o ai ṯaeao, ia wai Keriso aonai hanona tuaotipa. Wai turaonana ai hanona ṯa'abe'abe, ia wai hanona tutabura, wai hanona timariki ainimi, ia ai hanona ṯe'uahinamai. 11 Rani ikoinai emai mo bariu ai hanona mare'a ṯa'ari, 'akomai ti'ororo, emai habuni aha'i, tiahunamai, emai miaho 'ekana aha'i ṯaruao aruao. 12 Ai hanona kipomai taburamai tohanai ṯamiaho. Maearima ṯeururu ainamai raninai ṯabanamonakia, ti'oatanamai raninai ṯabakiro, 13 atamai tia'i ki'anakia raninai ai hanona ṯa'abi'abi harai ia herekiai. Ai hanona ihobona hanopaka haena mai taba ikoikiai hamarakia ai tibaonamai emai mo bariu.
14 Au 'abi neiakia narerenakia hanona wai kaba haumaeanimi paunai aha'i, ia wai e'u raona'au miorimi paunai narobenimi katoraona 'inina a'i katoapa. 15 Heremiai iba'iobimi haukia pebo'o ki'a Keriso aonai, ia hamami hanona a'i kebo'o. Ia pou namona airoro aina mauri toa'ina paunai au hanona hamami ai aeao Keriso Iesu aonai. 16 Weiana buonai nanoinimi, au e'u babai ihobokia katobabai. 17 Neiana paunai Timoteo nauhuna niwahi heremi, ia hanona au e'u raona'au miorina mai ena a'ikakauma Obiapaka aonai. Ia kehore e'u mauri taearana Keriso Iesu aonai amiaho aina hauna weiana 'eka ikoinai aeao Tirama ena marea aokiai aba'iobi hauna wai kebaraona 'ininimi.
18 Baiatamiai baika hanona tiapa pokina tiraonana au a'i kawahi mue heremi. 19 Ia Obiapaka kenuatae raninai, au hanona aba kawahi heremi, ba au kipo'u naiakia tiapa haukia ekia hiabu taba katebabai hauna ka'iobina, ia taba taba ṯe'uahi haukia robakia a'i kahunakia. 20 Pokina Tirama ena obia aiarana hoahoana hanona 'abi'abi 'abaeakiai aha'i, ia mai hiabuna nemiaho. 21 Wai taba ṯonuatae? Ima'u mai matiuna kawahi kababeronimi, 'ao raona'au mai 'aiaunu hoahoanai kawahi heremi?