3
Hoa Hore Tirama Ena Marea Aonai.
Uaho'aba'u e, maearima weiakia Auba Robe ai tebonu haukia herekiai a'abi 'abana hanona wai heremiai a'i kahinanakia, ia wai hanona hanopaka neiana haumi 'abanai nahina benimi, matoha miori 'oru'oruna Keriso aonai 'abana. Wai ba'iobi abenimi hanona ihobona 'ae 'abana weianai abanianinimi ia pohama pahihikiai aha'i, pokina wai hanona pohama weiana ianinai a'i tutabura baha, bariu abomo katoana hanona a'i ketaina. Pokina wai haumi hanona hanopaka haukia ekia miaho ai ṯomiaho ohomo, wai baiatamiai wamuru mai baiara baiara ṯemiaho, ba babai neiakiai hanona wai hanopaka 'eunai tuao, ena miaho paipanai ṯomiaho. Wai baiatamiai ha notibaha, “Au hanona Paulo murinai naka'a,” ha nu'abi “Au hanona Apolo murinai naka'a.” Weiana wai hanona hanopaka haukia ekia babai tubabaina.
Ba Apolo hanona tai, mai Paulo abomo tai? Ai hanona Tirama ta'arana ta'i haumai, ai emai aka haunai hanona wai tohore Tirama tua'ikakauma, ai ha ha hanona Obiapaka aka ebenamai hauna mo ṯababaina. Au hanona uho abatona, Apolo hanona beiai eheina, ia Tirama ehore uho eba'omuna. Ba batobato hauna mai hei hei hauna hanona a'i kahaba apa'uanakia, ia Tirama mo kaha'i taeana pokina ia nihore taba weiakia niba'omunakia. Batobato hauna mai hei hei hauna ekia aka hanona a'i tehaeai, Tirama kehore ha ha ekia aka ihobonai 'arakia kebenakia. Ai tararua hanona Tirama ena aka haumai, wai hanona Tirama ena uma haeamona ena itu.
10 Tirama ibeni ebena'u ihobonai au hanona itu bakori harai haunai aeao itu kupuana aba aba'oruna, ba baika hanona weiana ahanai itu tirobena, iamo itu katerobena hanona aea katerobe aihona hauna kateraona harai 'uaina. 11 Pokina Tirama hanona aba Iesu Keriso weiana ebakorotina itu kupuanai eao, ua buonai hau ha itu kupuana haeai ha a'i kebakorotina. 12 Itu kupuana ahanai hanona maearima baika gold, silba 'ao pihara 'imarekiai itu tirobena, ia baika hanona matiu ai 'ao tubu ai 'ao aho ai itu tirobena. 13 Ia maearima ha ha ekia aka hoana hanona bakai wapuna weiana kehore kebawaira tinanakia, wapu weiana hanona mai irubana kemai maearima ikoinai ekia aka keakabi ahinakia mai irubai kehobonakia ekia aka ena namo hauna kewaira tina. 14 Itu kupuana weiana ahanai maearima ha ha taba tebabai haukia irubai a'i kate'ara 'akauma raninai ia ekia aka hanona 'arakia katea'i. 15 Ia hau ha ena aka weiana iruba keba'ara 'akaumana raninai ia hanona kekapu, iamo ia kipona hanona kemauri ihobona ia hanona iruba aonai ebeau ahi.
16 To'iobina wai hanona Tirama ena marea robe abomo Tirama Aubana weiana hanona wai aomiai nemiaho. 17 Hau ha Tirama ena marea robe kea'i ki'ana raninai Tirama kehore hau weiana kea'i ki'ana, pokina Tirama ena marea robe hanona erobe ba wai naiami hanona marea robe weiana.
18 Kipomi a'i tomo'oinimi. Baiatamiai hau ha niraonana ia hanona eaotipa ki'a baha hanopaka neiana maurina aonai raninai, ia hanona kipona po'o haunai kebaona, weiana ia hanona aotipa hauna tohanai keao. 19 Pokina hanopaka neiana aotipana hanona po'o tabana Tirama wairanai. Puka robenai ṉa terere aihona,
“Tirama ehore kipokia tiraonana
teaotipa haukia ekia aotipai
ebato'onakia.”
Iob 5.13
20 Haeamona etibaha,
“Obiapaka hanona e'iobina
aotipa haukia ekia raona hanona
anikia aha'i.”
Sal 94.11
21 Weiana paunai maearima ha a'i kahapaina. Taba ikoikiai hanona wai 'eumi. 22 Paulo 'ao Apolo 'ao Petero,*(22) 'ao Geba mai hanopaka neiana 'ao mauri 'ao 'ari, mai bariu tirama tabakia 'ao wairai katerama tabakia, ikoikiai hanona wai 'eumi, 23 ba wai hanona Keriso aonai ṯomiaho, Keriso hanona Tirama aonai nemiaho.

*3:22: (22) 'ao Geba