2
Paulo Keriso Matiu Ibiriropoai Hauna Robana Eahuna.
Uaho'aba'u e, au awahi heremi Tirama ena 'abi bunikia airoro ainakia raninai, 'abi aotipakiai mai maearima ekia aobero ai a'i airoro. Pokina wai kipokia hamiaho aonai au ao'u a'ia'i haraina taba ha a'i ka'iobina ia Iesu Keriso mai ena 'ari matiu ibiri ropo ai hauna mo ka'iobina. Au awahi naia hamiaho aonai mai 'abe'abe'u mai ta'u ta'u'u mai 'ururu 'ururu'u. E'u 'abi mai e'u iroro hanona maearima ena aobero mai bahiahi 'abikiai aha'i, ia Auba Robe ena hiabu ai abawaira tinanakia. Pokina wai emi a'ikakauma hanona maearima ekia aobero ai a'i kekori 'au, ia Tirama ena hiabu ai kekori 'au.
Tirama Ena Aobero.
Ia a'ikakaumai tetabura haukia herekiai aobero 'abikia tairoro ainakia. Aobero weiana hanona hanopaka neiana 'euna aha'i 'ao hanopaka tipoki aina haukia 'eukia aha'i, poki haukia neiakia hanona ekia hiabu katepua. Ia ai hanona Tirama ena aobero weiana maearima herekiai ebuni hauna ṯahinana, weiana hanopaka a'i erama baha aonai Tirama hanona aobero weiana aba eba'oruna aika eka nuabiai keao. Aobero weiana hanona hanopaka tipoki aina haukia a'i te'iobina, pate'iobina raninai Tirama ena nuabiai nemiaho Obiapakana matiu ibiri ropo ubinai a'i pateahu 'arina. Puka robenai tererena 'abana,
“Taba weiana kerama hauna
hau ha a'i eihana,
'ao 'uruna a'i eona,
'ao hau ha a'i eraonana hauna
Tirama aba eba'oruna weiakia ia
tiraona'au aina haukia 'eukia.”
Isa 64.4
10 Ia Tirama hanona ena Auba Robe ai taba bunina weiana aika herekai ebawaira tinana. Auba Robe hanona taba ikoikiai nitabunakia buonai Tirama ena raona bunikia abomo ketabu ahinakia. 11 Tai ha maearima ha ena raona a'i ne'iobina, ia kipona aubana nihore ena raona ikoinai ne'iobinakia. Ihobona mo Tirama ena Auba hanona Tirama ena raona ikoinai e'iobinakia. 12 Aika hanona hanopaka ena raonaraona a'i ha'ina, ia Auba Robe weiana Tirama herenai emai hauna ha'ina, ua buonai Tirama ena aoko'o hoana ebenaka tabakia ikoikiai kaha'iobinakia. 13 Taba neiakia ai ṯahina haukia hanona maearima ena aobero ai teba 'iobinamai 'abikiai a'i ṯa'abi, ia 'abi weiakia Auba Robe eba'iobinamai haukiai ṯa'abi. Auba tabakia hanona Auba Robe tea'ina haukia herekiai ṯahinanakia.
14 Maearima aonai Auba Robe aha'i hauna Tirama ena Auba Robe herenai timai tabakia ikoikiai a'i nia'i taeanakia, taba weiakia ia herenai hanona po'o tabakiai nibaonakia, abomo obokia a'i niobo, pokina weiakia hanona Aubai mo kaha 'iobinakia. 15 Maearima aonai Auba Robe nemiaho hauna taba ikoikiai anikia ke'iobi, ia hau ha aonai Auba Robe aha'i hauna hanona maearima weiana aonai Auba Robe nemiaho hauna ena mauri obona a'i keobo. 16 Puka robenai tererena 'abana,
“Tai Obiapaka ena raona e'iobi
ba ia kehore Obiapaka bairobe
kebena?”
Isa 40.13
Iamo aika hanona Keriso ena raona aba ha'ina.