Paulo Ena Marere Kori'uaina
KORINTO
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Paulo ena raniai, Korinto hanona aiara apa'uana Akaia hanona aonai Helene 'ekana. Paulo kipona hanona maearima kori'uaina Iesu pouna namona Korintoai eiroro, iamo ekaobo eao 'eka baika ena aka kebabaina aonai a'ikakauma haukia baiatakiai atetua apa'uakia baika terama.
Ua buonai marere neiana ererena, herekiai kehina pou haraina mai ekia atetua abomo kebaberonakia. Ena ta'u apa'uana hanona ekia a'ikakaumai a'i teme'eho marikina, haeamona ekia hoahoa namokia hanona ki'a obokiai a'i temeao. Taeara namona weiana tehawainibe haukia katemauri aina hauna ehina pou haraina, haeamona weiana hanona taba apa'uana ba katebabaina hanona kenamo. Abomo Paulo ni'abi, atetua neiakia maearima herekiai tirama pokina Auba Robe ekia mauri ke'uai aina hanona a'i ṯenuatae paunai. Paulo ni'abi, taeara namonai kahamiaho haeamo mai Auba Robe ena beruberu a'ikakauma haukia herekiai hauna robakia eahu. Weiakia 'ari haukia ekia mikiri mue robakia eahuna. Neiakia ikoinai hanona Korinto haukia ekia atetua tabakia. Paulo ehore 'abi namokia bo'okia ebenakia weiana Tirama ena nuatae kate'iobina.
Puka neiana iro'ana 13 aonai hanona Paulo ehore taearana namona weiana maearima iraona'auaikia robana eahuna, weiana hanona Auba Robe ena ibeni tabana namona ibeni tabakia ikoikiai 'arakiai, ba Tirama kipona nihore ena maearima nibenakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-9)
b. Hoa horekia Tirama ena marea aonai. (1.10—4.21)
c. Nabau hoahoakia ki'a obokia mai itu maurina. (5.1—7.40)
d. A'ikakauma haukia mai ki'a haukia. (8.1—11.1)
e. Marea maurina mai kuti taearana. (11.2—14.40)
f. Keriso mai a'ikakauma haukia ekia mikiri mue. (15.1-58)
g. A'ikakauma haukia ekia beruberu Iudea 'eukia. (16.1-4)
h. Paulo ena nuatae 'abina mai 'abi orekia. (16.5-24)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Keriso Iesu ena iuhubeau hau'u Tirama ena nuataeai eaparina'u, mai a'ikakaumai uaho'abaka Sostene ohi, marere neiana ṯarerena niwahi Tirama ena marea maearimami Korinto aiaranai haumi heremiai, wai Keriso Iesu aonai etina'animi eaparinimi Tirama ena robe haumiai katoao, mai weiakia 'eka ikoikiai eka Obiapaka Iesu Keriso atana tiaparina ṯekuti haukia ikoikiai herekiai. Iesu Keriso hanona ia mai aika eka Obiapaka. Ṯabahuba'ari Tirama aika Hamaka mai Obiapaka Iesu Keriso ekia aoko'o hoana mai baibua katebenimi.
Paulo Namo 'Abina Tirama Ebena.
Au rani ikoinai Tirama namo 'abina nabena wai paumiai pokina Keriso Iesu aonai Tirama ena aoko'o hoana ebaihanimi. Pokina Keriso aonai wai hanona taeara ikoikiai aokiai, emi 'abi 'abi ikoikiai mai emi 'iobi ikoikiai aba ebaobianakia. Keriso pouna tahinana hauna aomiai aba etabura. Ua buonai bariu wai hanona Auba Robe ena beruberu ha a'i tokapu aina ia tubai'ima keaomo eka Obiapaka Iesu Keriso kemai mue. Iesu kehore kebakori 'ininimi keaomo puanai, ba ia ena mai wapunai wai hanona beho aha'i haumiai katoao. Tirama hanona aia ibabua 'auna hauna, ia ehore wai eaparinimi katoao Nahuna Iesu Keriso aika eka Obiapaka ohi katobahaeamo.
Tirama Ena Marea Haukia Baiatakiai Hoa Tihore.
10 Uaho'aba'u e, eka Obiapaka Iesu Keriso atanai nanoinimi, ikoimiai emi 'abi 'abi kehamomo weiana baiatami a'i kepa'a, ia katobahamomo harai aomiai abomo emi raonaraonai. 11 Uaho'aba'u e, Koloe ena itu haukia baika tehina bena'u wai baiatamiai hanona baiara baiara tirama. 12 Au taba na'uahina hauna anina neiana, ha nu'abi notibaha, “Au hanona Paulo 'euna,” ha nu'abi, “Au hanona Apolo 'euna,” ha nu'abi, “Au hanona Petero*(12) 'ao Geba 'euna,” ha nu'abi “Au hanona Keriso 'euna.” 13 Ba Keriso hanona tehobina, 'u? Paulo wai paumiai matiu ibiri ropo ubinai teahu 'arina, 'u? 'Ao Paulo atanai wai 'uere robe toa'ina, 'u? 14 Tirama namo 'abina nabena pokina au wai ha a'i aba'uere robenimi, ia Krispo mai Gaio mo aba'uere robenakia. 15 Weiana buonai hau ha a'i ko'abi oi hanona au ata'uai o'uere robe. 16 'E, Stefano ena itu haukia abomo aba'uere robenakia, ia murinai a'i na'iobina hau ha aba'uere robena 'ao aha'i. 17 Keriso euhuna'u hanona ba'uere robe paunai aha'i ia pou namona kairoro aina, ba maearima ena aobero 'abinai a'i kairoro, pokina Keriso ena 'ari matiu ibiri ropo ubinai hauna hiabuna a'i meaha'i marikina.
Keriso Hanona Tirama Ena Hiabu Mai Ena Aobero.
18 Keriso ena 'ari matiu ibiri ropo ubinai pouna hanona aubai te'ari haukia herekiai hanona po'o 'abinai niao, ia aika nibamaurinaka hauka herekai weiana hanona Tirama ena hiabu. 19 Puka robenai aba tererena,
“Aobero haukia ekia aobero
kabapururuna, mai aotipa haukia
ekia aotipa hanona taba aha'iai
kabaona.”
Isa 29.14
20 Ba aobero hauna hanona ae'e? Marere harai hauna hanona ae'e? Rani neianai 'abi eaotipaina hauna hanona ae'e? Tirama ehore hanopaka haukia ekia aotipa hanona po'oai ebaona.
21 Weiana Tirama ena aobero hanona nahomana, hanopaka haukia ekia aobero ai hanona Tirama a'i kate'iobina, ia Tirama ena aonamo hanona iroro weiana po'o 'abinai tibaona haunai katea'ikakauma haukia kebamaurinakia. 22 Iuda haukia ekia nuatae hanona hoa apa'uakia kateihanakia ba Tirama katebatohana, 'a Helene haukia hanona aobero titabuna. 23 Ia ai hanona Keriso matiu ibiri ropo ubinai e'ari hauna ṯairoro aina, weiana hanona Iuda haukia nibakaikai reanakia mai rama haeai haukia herekiai hanona po'oai tibaona. 24 Ia weiakia Iuda haukia mai Iuda haukia aha'i haukia baiatakiai Tirama eaparinakia haukia herekiai Keriso hanona Tirama ena hiabu abomo Tirama ena aobero. 25 Tirama ena taba weiana po'oai tibaona hauna ehore maearima ekia aobero ekahaona, abomo Tirama 'eunai 'abe'abe tabanai tibaona hauna ehore maearima ena tabura ekahaona.
26 Uaho'aba'u e, wai maearima aea homamiai Tirama eaparinimi hauna katoraonana, maearima ekia ihaihai hanona bo'omi a'i toaobero, bo'omi a'i totabura, abomo bo'omi obiai a'i torama. 27 Ia Tirama ehore hanopaka haukia wai po'o haumiai tibaonimi haumi etina'animi aobero haukia keba haumaeanakia, haeamona wai 'abe'abe haumiai tibaonimi haumi etina'animi tabura haukia keba haumaeanakia. 28 Hanopaka haukia maearima weiakia tiba'abaea 'abaeanakia haukia ṯeiha ta'ereainakia taba aha'i ai tibaonakia haukia Tirama ehore etina'anakia, maearima weiakia hanopaka haukia tihore tibapa'uanakia haukia kea'i ki'anakia. 29 Weiana paunai maearima ha Tirama wairanai keapa 'ekana aha'i. 30 Ia wai hanona Tirama emaiainimi Keriso Iesu ohi ebahamomonimi. Keriso hanona Tirama herenai emai eka aoberoai eao, ba ia haunai hanona habero harobe mai ki'a 'ekanai ebamaurinaka. 31 Weiana paunai Puka robenai aba ererena,
“Niapa hauna hanona Obiapaka
meapaina.”
Ier 9.24

*1:12: (12) 'ao Geba