16
Paulo Ena Banamo 'Abikia.
Au wai naba'iobinimi haibuka Foibe niwahi, ia hanona Kenkrea aiara apa'uana Tirama ena marea ena aka*(1) Diakono babi'ena ha. Nanoinimi Obiapaka atanai katoa'i taeana, ihobona Tirama ena robe maearimakia tua'i taeanakia 'abana, abomo ena nuatae akanai hanona katobaraina, pokina ia ehore maearima bo'ona ebarainakia, au abomo ebaraina'u.
E'u banamo Priskila mai Akula katobenakia,
ia hanona au kipokia Keriso Iesu ena aka tababaina haukia. Terarua au pau'uai ekia mauri a'i teraonana. Banamo 'abina nabenakia, aumo ikupaia'u aha'i, ia rama haeai haukia ekia Tirama ena marea haukia ikoikiai abomo banamo 'abina tebaibeni.
E'u banamo terarua ekia ituai tito'u haukia weiakia Tirama ena marea haukia abomo katobenakia.
E'u banamo e'u raona'au hauna Epaineto katobena,
ia hanona Asia aonai hau kori'uaina ena mauri ebaibeni Keriso 'euna.
E'u banamo Maria katobena,
ia hanona wai paumiai aka apa'uana ebabaina.
E'u banamo hatia'a'u Androniko mai Iunia katobenakia,
ia terarua mai au kipokia wapura itunai tamiaho. Iuhubeau haukia ia terarua te'iobi harainakia, ia hanona Keriso tea'ikakauma 'uaina ba au hanona muriai.
E'u banamo Ampilia katobena,
Obiapaka aonai naraona'au aina.
Abomo e'u banamo Urebano katobena,
taka haeamo Keriso aonai,
e'u raona'au hauna Staku abomo e'u banamo katobena.
10 Abomo e'u banamo Apele katobena,
ia hana atetua terama ranikiai ena a'ikakaumai ekori 'ini Keriso aonai.
E'u banamo Aristobulo ena itu haukia katobenakia.
11 E'u banamo hatia'a'u Herodiona katobena,
e'u banamo Nakiso ena itu haukia katobenakia,
ia hanona Obiapaka aonai haukia.
12 E'u banamo Trupena mai Truposa katobenakia,
ia hanona Obiapaka paunai aka tebabai harai babi'ekia.
E'u banamo e'u raona'au babi'ena Peresi katobena,
ia hanona Obiapaka aonai aka rarina 'akina ebabaina.
13 E'u banamo Obiapaka etina'ana hauna Rufo mai hinana ohi katobenakia,
ia hinana hanona au hina'u ai eao.
14 E'u banamo Asunukrito, Pilegon, Hereme, Patroba, Herema mai kipokia ṯemiaho haeamo haukia katobenakia.
15 E'u banamo Pilologo, Iulia, Nerea haibuna ohi abomo Olumupa mai Tirama ena robe maearimakia ikoikiai ia kipokia ṯemiaho haeamo haukia katobenakia.
16 Ha ha baipau robenai kipomi katobanamonimi.
Keriso ena marea maearimakia ikoikiai ekia banamo tetiu ahina heremi.
Baraona 'Ini 'Abina Orena Ebenakia.
17 Uaho'aba'u e, nabahi ahinimi, hoa hore abomo emi a'ikakauma tia'i ki'ana haukia mai 'iobi weiana toa'ina hauna ti'oatana haukia katoiha 'ininakia, abomo herekiai katokapare. 18 Pokina maearima uahomakia haukia hanona Keriso aika eka Obiapaka ena aka a'i tibabaina, 'a kipokia ekia nuatae akakia tibabai, ekia 'abi namokiai abomo bahao rea 'abi'abikiai maearima weiakia ki'a herenai ekia 'iobi aha'i haukia tibahao reanakia. 19 Wai pou namona aiana tuka'aina hanona maearima ikoikiai pouna aba teona, weiana buonai au hanona wai naonamo ainimi. Au nanuatae wai hanona taba namokia herekiai katoaotipa, ia taba ki'a obokia ibabaikiai a'i katoraonana. 20 Baibua Tiramana kehore rani a'i kehoma'a Satani aba kehe amataina wai 'apumi ba'akiai. Au nabahuba'ari, aika eka Obiapaka Iesu ena aoko'o hoana heremiai kemiaho.
A'ikakauma Haukia Baika Ekia Banamo 'Abikia.
21 Timoteo, au tararua taka haeamo hauna mai hatia'a'u Luka, Iason, Sosipatro ekia banamo ṯetiu ahina heremi ai.
22 Au, Teretio, Paulo ehina 'abikia marere neianai arerenakia hau'u abo'umo Obiapaka atanai nabanamonimi.
23 Gaio ia herenai namiaho, neia ena ituai Tirama ena marea maearimamai ṯato'u haumai nibarainamai mai aonamomai ṯamiaho, ena banamo netiu ahina heremi, aiara apa'uana monina ne'imana hauna Erasto mai uaho'abaka Koato terarua ekia banamo abomo tetiu ahinakia heremi.
24 Au nabahuba'ari, eka Obiapaka Iesu Keriso ena aoko'o hoana hanona ikoimiai heremiai kemiaho. Amen.
Tirama Kahabanamona.
25 Tirama kahabanamona, ia hanona mai taburana kebakori 'ininimi emi a'ikakaumai, Iesu Keriso pouna namona nairoro aina hauna taearanai, mai 'abi tohana bunina 'uainai rani homa'ana tebunina hauna ebawaira tinana taearanai. 26 'A bariu 'abi tohana weiana hanona miaho banai banai Tiramana ena 'abiai mahabanai haukia ekia rere rere aonai ewaira tina, maearima ikoikiai 'abi tohana weiana teba'iobinakia, ua buonai hanopaka ikoikiai Tirama kate a'ikakaumana abomo aiana kateka'aina. 27 Aobero Tiramana hamo hamona kahabanamona Iesu Keriso paunai Ia nuabina kemiaho banai banai! Amen.

*16:1: (1) Diakono