9
Paulo Pou Namona Paunai 'Arana A'i Nitabuna.
Au hanona ta'ara ia'ina hau'u aha'i. Au hanona iuhubeau hau'u. Au eka Obiapaka Iesu aihana. Wai hanona Obiapaka ena aka nababaina hauna buabuana haumi. Maearima baika herekiai au hanona iuhubeau hau'u aha'i, ia wai heremiai au hanona iuhubeau hau'u, pokina wai Obiapaka tua'ikakaumana hauna nihore nibatohana au hanona iuhubeau hau'u.
Ṯe'uahina'u haukia ekia 'abi ṉa kabamue aihona. Au mai e'u bero e'u aka 'arana aniani mai bei pa'i. Iuhubeau haukia baika mai Obiapaka hatina mai Petero tibabai ihobokia pababai, atawa'u a'ikakauma babi'ena pabaka'ana e'u kaoao aokiai hanona mai e'u bero. 'Abamai baika a'i kateaka iamo au Banaba ohi ikupaiamai hanona kipomai emai aniani akana kataka, 'u? Huari hauna tabana kipona ena aka 'arana kehorena? Biraura hauna tabana kipona ena uma anianina a'i keani? Mamoe bakori hauna tabana ena mamoe 'aena a'i keinu?
Au ibabatai rani ikoikiai nahaiha haukiai mo a'i na'abi'abi, Tirama ena rauhubu abomo 'abi ihobona ehinana. Mose ena rauhubu pukanai ṉa erere aihona,
“Poromakau witi iba'iti'itina
akana nibabaina aonai pinana
a'i kobiri abuna ia kohabona
keaniani.”
Deu 25.4
'Abi weiana hanona Tirama poromakau niraona ki'a bahanakia paunai, 'u? Aha'i. 10 Weiana ehinana hanona aika e'uahinaka. 'Abi tohana 'abi weiana hanona aika paukai ua terere aihona. Ni'ani hauna mai nieueu hauna terarua ekia aka tibabaina hauna buabuana ṯebuabena hana katea'ina. 11 Ai hanona auba ena ube tabatona wai heremiai, ba hauani ibanamona tabakia heremiai kata a'inakia hanona a'i ebero, 'u? 12 Ia baika baraibarai tobenakia hanona mai ekia bero raninai, ai abomo emai beroai barai barai apa'uana heremiai kata'ina.
'A ai uahomana a'i tababaina. 'A ai hanona taba ikoikiai herekiai tabapahihi pokina Keriso ena pou namona a'i tamakaiabuna marikina. 13 Wai aba to'iobina marea robeai tiaka haukia ekia aniani weia marea robeai tia'ina, abomo itara robenai tibarai barai haukia baibeni anianina weia hauna tiwatena. 14 Ba taeara ihobonai mo Obiapaka e'abi weiakia pou namona ṯeiroro aina haukia ekia mauri ibanamona tabakia hanona ua'a pou namona tia'i taeana haukia herekiai katea'ina.
15 Ia au e'u bero weiana panoinimi hauna akana a'i ababaina. Mai bariu narere benimi hanona e'u bero weiakia ka'inakia paunai aha'i. Au pa'ari hanona penamo ba hau ha ke'abi au e'u apa neiana anina aha'i. 16 Pou namona nairoro aina paunai kapa hanona a'i ebero. Pokina au nairoro aina hanona Obiapaka ehina bena'u kababaina akana nababaina. Ba pou namona a'i kairoro aina raninai here'uai hanona keki'a ki'a baha. 17 Au kipo'u e'u nuataeai aka neiana pababaina raninai 'ara'u patabuna, ia weiana Obiapaka ena aka ebena'u raninai, aka neiana hanona Tirama au ebapokina'u kababaina mo. 18 Ba 'ara'u hanona taba? Pou namona airoroai 'abaeana 'ara'u robana a'i nahuna mai pou namona akana nababaina aonai e'u bero a'i natabunakia. Au 'ara'u hanona aonamo neiakia.
19 Au hanona hau ha ta'arana a'i ṉa'i, 'a au kipo'u e'u nuataeai maearima ikoikiai ekia ta'ara'i hau'uai naeao, weiana maearima bo'okia kamaiainakia Iesu kate a'ikakaumana. 20 Iuda haukia kipokia ṯamiaho aonai au hanona Iuda haukia ihobokiai naeao, weiana ia kamaiainakia Iesu kate a'ikakaumana. (Abomo au hanona Mose ena rauhubu ba'anai a'i namiaho,) iamo weiakia rauhubu ba'anai ṯemiaho haukia kipokia ṯamiaho aonai au rauhubu ba'anai ṯemiaho haukia ihobokiai naeao, weiana ia kamaiainakia Iesu kate a'ikakaumana. 21 Taeara ihobonai Mose ena rauhubu a'i ṯe'iobina haukia kipokia ṯamiaho aonai au rauhubu a'i ṯe'iobina haukia ihobokiai naeao, weiana rauhubu a'i ṯe'iobina haukia kamaiainakia Iesu kate a'ikakaumana. (Iamo 'abi tohana au Tirama ena rauhubu a'i ahabona, au hanona Keriso ena rauhubu naka'aina.) 22 Ekia a'ikakauma te'abe'abe haukia herekiai namiaho aonai au abomo na'abe'abe ia ihobokiai naeao, weiana baika kamaiainakia Iesu kate a'ikakaumana. Ua buonai au hanona taba ikoikiai ihobokiai naeao maearima ikoikiai herekiai, ba taeara tabana ketaina haunai baika kamaiainakia bamauri katea'ina Keriso herenai. 23 Au taba neiakia ikoikiai nababainakia hanona pou namona paunai, ba au abomo ia kipokia banamona weiana kata'i haeamo.
24 Wai to'iobi haraina beau baitaeai aonai beau haukia bo'ona tibeau, ia hamona mo 'uai 'arana nia'ina. Ua buonai katobeau hanona 'uai beauna katobeau. 25 Beau baitaeai aokiai titoto haukia ikoikiai beau baitaeai weiana ena bairobe pahihina tia'ina. Weiana tibabaina hanona 'uai 'arana weiana a'i kemiaho homa'a hauna katea'ina paunai, 'a aika aka nahababaina hanona 'uai 'arana weiana kemiaho banaibanai hauna kaha'ina paunai. 26 Ua buonai au nabeau bero baihana naeao mo beau pua irerenai kakara'au, abomo au hanona 'au hauna weiana a'i nikapo 'abaea kapo 'abaea hauna 'abana. 27 Au kipo'u hau'u nabataburana nabapahihina mai ao'u keka'ai haraina, pokina baika herekiai pou namona kairoro aina murinai au a'i temebaki'ana'u 'ara a'i ma'ubo aina ta'una.