10
Kaiba'uku A'i Kahakuti ainakia.
Uaho'aba'u e, au nanuatae 'aba'abaka Mose murinai te'au haukia herekiai taba erama hauna a'i katoreana. Tirama ehore ikoikiai 'auhao ba'anai ebaka'anakia ba 'Aku Birona aonai tekabanai. Ia ikoikiai 'auhao aonai mai 'aku aonai te'uere robe Mose i'abana haukiai teao. Ikoikiai hanona anianina weiana Tirama ebenakia hauna ihobona mo teani. Abomo ikoikiai bei weiana Tirama ebenakia hauna ihobona mo teinu. Tirama ena pihara weiana kipokia teka'a haeamo, piharana weiana haunai bei eharu ahi teinu, ba pihara weiana hanona Keriso. Babai namokia weiakia ebabai, iamo bo'ona 'akina hanona Tirama aona a'i tebanamona, ua buonai hano'akunai te'ari ore hauanikia hanona 'eka haeaihaeai teno uraru.
Taba neiakia ikoikiai hanona ibabatai aika 'euka, kateba raonanaka taba ki'a obokia a'i kahanuataeai 'abaea ia tebabaina 'abana. Kaiba'uku hanona a'i katokuti ainakia baika tebabaina 'abana, pokina Puka robenai aba ererena, “Maearima hanona temiati teaniani teinuinu ba temikiri hau mai babi'e kipokia ewa ki'a obokia tebabai.” Aika hanona a'i kahanabau ki'a baika weia tebabaina 'abana, ba rani hamona aonai ikoikiai taha harau rua aihau (23,000) te'ari. Aika hanona Obiapaka a'i kahahobona baika weia ia tehobona 'abana, weiana 'erau tehore teara 'arinakia. 10 Abomo aika a'i kaha'arara 'arara ia te'arara 'arara 'abana, weiana ahuahu aneruna ehore eahu 'arinakia.
11 Taba neiakia terama ia herekiai hanona ibabatai aika 'euka, 'abikia tererenakia hanona aika ibaraonaka hanopaka ena pua nimai aonai. 12 Ba oi nuraonana aba okori 'ini harai raninai, ko'ima haraini'o a'i mo'eho. 13 Baihobo weiakia wai heremiai tirama haukia hanona maearima herekiai tirama haukia ihobokia. 'A Tirama hanona aia ibabua 'auna hauna. Ia a'i kehabo 'abaeanimi baihobo weiana emi tabura nitara haona haunai a'i tomo'eho marikina. Ba baihobo tua'ina raninai, ia taeara ha kebenimi katokapare, weianai katokori 'ini.
14 Ua buonai, e'u raona'au haumi e, kaiba'uku ikuti aikia hanona katohabonakia. 15 Wai hanona aobero haumi nahina benimi, e'u 'abi kipomi abomo katobabataina au taba na'uahina. 16 'Ere weiana Obiapaka ena anito'u aonai naha'ina ba Tirama namo 'abina nahabena hauna nahainu raninai, aika ikoikai Keriso aruaruna nahainu haeamo. Abomo Parawa nahahobina ha ha nahani raninai, aika ikoikai Keriso hauanina nahani haeamona. 17 Parawa hanona hamona Keriso hauanina, aika hanona habo'o ia hauani hanona hamona, pokina aika ikoikai parawa weiana hamona nahani haeamona. 18 Isaraela haukia ekia hoahoa kaharaonana, itara robenai tekine mahikia tiani haukia ikoikiai hanona itara robena akana tibabai haeamo.
19 Au taba na'uahina, baibeni tabana weiana kaiba'uku tibena hauna hanona mai anina, 'u? Abomo kaiba'uku hanona tirama tohana, 'u? 20 Aha'i 'akina. Rama haeai haukia ekia baibeni hanona auba ki'a obokia 'eukia, ia Tirama 'euna aha'i. Au nanuatae wai auba ki'a obokia kipokia a'i katobahaeamo. 21 Wai Obiapaka ena 'ereai ṯoinu haumi auba ki'a obokia ekia 'ereai a'i katoinu. Wai Obiapaka ena itarai tuaniani haumi auba ki'a obokia ekia itarai a'i katoaniani. 22 Aika Obiapaka aona kahabahaiarana hanona a'i kenamo, pokina ena puma kebawaira tinana aonai kahakaobo taearana aha'i.
23 Wai tu'abi “taba ikoikiai kahababai hanona ketaina,” ia au na'abi ikoikiai hanona a'i mo katebanamonaka, wai tu'abi “taba ikoikiai kahababai hanona ketaina,” ia na'abi ikoikiai hanona a'i mo katebarai harainaka eka a'ikakauma aonai. 24 Wai ha kipona ena namo mo a'i ketabuna, ia 'abana baika ekia namo abomo ketabuna. 25 Mahi kawa 'ekanai tikawa kawainakia mahikia hanona katoani, ia a'i katobakai bakai weiana hanona kaiba'uku herenai tebaibeni hauna 'ao aha'i, aomi a'i temearo'ari. 26 Pokina Puka robena tererena 'abana,
“Hanopaka mai aonai ṯemiaho
tabakia ikoikiai hanona
Obiapaka 'euna.”
Sal 24.1
27 A'i nia'ikakauma hauna ha kebeauni'o torarua katoaniani ba oi nonuatae koao raninai, wairamuai taba ehoroti haukia ikoikiai hanona koani, a'i kobakai bakai aomu a'i mearo'ari. 28 Ia hau ha kehina beni'o, “Aniani neiana hanona kaiba'uku tebena hauna” raninai, aniani weiana hauna a'i koani, weiana ehina beni'o hauna paunai mai aona a'i mearo'ari paunai. 29 Au a'i na'abi oi haumu nubeho, ia ehina beni'o hauna keraonana oi nubeho.
Weiana hau ha kipona kebakai bakai, aehoma buonai maearima ha ena raonaraonai au e'u bero kebakai bakai aina? 30 E'u aniani Tirama abanamona ba ṉani raninai, aehoma buonai hau ha au aniani abanamona ṉani hau'u ne'uahina'u?
31 Ia taba taba tuani ṯoinu 'ao tubabai, weiakia ikoikiai hanona Tirama ena nuabi ibawaira tinana paunai katobabaina. 32 Emi miaho aokiai weiakia Iuda haukia, rama haeai haukia 'ao Tirama ena marea maearimakia iba'ehokia akakia a'i katobabai. 33 Wai au nababaina 'abana katobabaina au maearima ikoikiai aokia kabanamona taeara ikoikiai aokiai. Kipo'u e'u namo a'i natabuna, ia ikoikiai ekia namo natabuna, weiana hanona ia bamauri katea'ina paunai.