11
Au Keriso ebabaina ihobona nababaina, wai abomo au nababaina ihobona katobabaina.
Babi'e 'Arakia Katebahu Abuna Hoana Bahuba'ari Aonai 'Abina.
Au wai nabanamonimi, pokina taba ikoikiai aokiai turaona 'ini to'o baihana'u abomo ba'iobi abenimi haukia tua'i 'ininakia. Bariu au nanuatae wai kato'iobi haraina, hau ikoikiai 'arakiai hauna hanona Keriso, babi'e 'aranai hauna hanona ia atawana, Keriso 'aranai hauna hanona Tirama. Ua buonai hau ikoikiai 'arakia mai ibahu abukia tibahuba'ari 'ao Tirama ena 'abi ṯehinana hanona 'arakiai hauna Keriso a'i timariki aina. Abomo babi'e 'arana ibahu abu aha'i nibahuba'ari 'ao Tirama ena 'abi nehinana babi'ena hanona atawana ia 'aranai hauna a'i nimariki aina, matoha ia buina terehe obona 'abana. 'A babi'e ha 'arana a'i nibahu abuna raninai, ia hanona buina mekabena. Babi'e buina kerehe obona 'ao buina kekabena hanona mai haumaeana buonai babi'e 'arana hanona kebahu abuna. Hau hanona bahuba'ari aonai 'arana a'i kebahu abuna, pokina ia hanona Tirama ihaihana abomo ena nuabi nibawaira tinana, 'a babi'e hanona hau ena nuabi nibawaira tinana.
Tirama hanona babi'e hauaninai hau a'i ebabaina, ia hau hauaninai babi'e ebabaina. Haeamona Tirama hanona babi'e paunai hau a'i ebabaina, ia hau paunai babi'e ebabaina. 10 Ua buonai babi'e hanona 'arana kebahu abuna, ba hoa weianai aneru kate'iobina ia hanona atawana ena hiabu ba'anai nemiaho.
11 Eka mauri Obiapaka aonai haunai, babi'e hanona hau herena a'i kehe ahi ikupaiana a'i kemiaho abomo hau hanona babi'e herenai a'i kehe ahi ikupaiana a'i kemiaho. 12 Babi'e hanona hau hauaninai emai, abomo hau hanona babi'e hauaninai nirama. Ia taba ikoikiai hanona Tirama herenai timai.
13 Kipomi aba tusuraonana, babi'e 'arana a'i ebahu abuna ba maearima wairakiai nibahuba'ari hanona a'i ebero. 14 Hanopaka maurina aonai aika aba ha'iobina bui homa'ana hau herekiai hanona haumaea tabana, 15 ia bui homa'ana hanona babi'e ena nuabi tabana. Tirama ehore babi'e ebena 'arana ibahu abunai keao. 16 Ia hau ha nenuatae hoahoa neiana kebaihara taeaina re'a, au na'abi natibaha, ai mai Tirama ena marea maearima ikoikiai kipokia heremai hanona kuti hoahoana haeai ha aha'i.
Obiapaka Ena Anito'u Robena 'Abina.
(Mt 26.26-29; Mk 14.22-25; Lk 22.14-20)
17 Bariu e'u ba'iobi 'abina neiana nahina benimi aonai au hanona wai a'i nabanamonimi, pokina emi marea to'ukia tua'i haukia hanona babai ki'a bo'ona tibabai ia ekia baraibarai aha'i maearima herekiai. 18 Kori'uaina hanona wai poumi aona emi marea to'ukia tua'i aokiai hanona hoa tuhore, 'abi neiana papana nabatoha 'apuana. 19 (Hoa hore hanona katerama a'i keaha'i ba weianai 'abi tohana tehinana haukia hanona kahaiha tinanakia.) 20 Weiana paunai 'eka hamonai tusuto'u ani robe tua'ina, iamo weiana hanona Obiapaka ena aniani robena a'i tuani. 21 Pokina tuaniani raninai, ha ha emi aniani mo tuani 'abami a'i ṯo'imanakia, weiana buonai baika hanona mare'a ti'ari 'a baika ṯeinu 'ari. 22 Emi ituai patoaniani mai patoinu. Tirama ena marea haukia tubataeainakia mai herekia taba aha'i haukia tuba haumaeanakia. Aea kahinabe aihonimi? Turaonana aka neiana tubabaina hanona kabanamonimi, 'u? Aha'i 'akina.
23 Ba'iobi neiana wai abenimi hauna hanona Obiapaka herenai a'ina hauna ihobona. Hinahinana ehina rabinai Obiapaka Iesu parawa ea'ina, 24 namo 'abina Tirama herenai ehinana. Epua hanona parawa ehobina ba e'abi etibaha, “Neiana hanona au hauani'u nabaibeni wai 'eumi. Ṉa katobabai aiho au iraona 'ini'u.” 25 Teaniani murinai taeara ihobonai mo 'ere ea'i taeana ba e'abi etibaha, “'Ere neiana hanona Tirama ena 'abi'uai apa'uana mahamahana, au e'u 'ari aruarunai nabatohana. Neiana katobabaina katoinu au iraona 'ini'u ranikia ikoikiai aokiai.” 26 Parawa neiana tuana mai 'ere neianai ṯoinu ranikia ikoikiai, wai hanona Obiapaka ena 'ari pouna ṯohinana keaomo ia kemai.
27 Ua buonai, hau ha ena raona a'i ebero aonai parawa keana 'ao 'ereai keinu raninai, ia hanona aba ebeho Obiapaka hauanina mai aruaruna herekiai. 28 Weiana paunai hau ha kipona aona ketabu harai 'uaina ba parawa keana mai 'ereai keinu. 29 Pokina ia parawa niana mai 'ereai neinu iamo Obiapaka hauanina a'i nibabataina raninai ia hanona Tirama ena bakai anianina niana mai inuinuna neinu. 30 Weiana buonai, wai bo'omi hanona ṯoinawa, tu'abe'abe abomo bo'okia aba te'ari. 31 Ia aika kipoka aoka kahatabu harai 'uaina raninai, Tirama ena bakai aonai a'i kahatoto. 32 Ia Obiapaka aika nibabakainaka mai puma nibenaka hanona nirobenaka, weiana hanopaka maearimakia kipokia puma a'i kahahoai haeamona paunai.
33 Ua buonai, uaho'aba'u e, tuto'u Obiapaka ena aniani robena katoani raninai 'abami kato'imanakia. 34 Hau ha mare'a ke'ari raninai, ia hanona ena ituai keaniani ba kemai, weiana katoto'u raninai wai Tirama ena bakai aonai a'i katototo.
'Abi baika hanona muriai au kawahi aonai kahina benimi.