12
Ibeni Tabakia Auba Robe Herenai Timai.
Uaho'aba'u e, bariu au e'u nuatae wai Auba Robe ena ibeni tabakia hanona kato'iobi harainakia. Wai to'iobina, a'i toa'ikakauma baha aonai, kaiba'uku weiakia a'i timauri mauri haukia tehore te'uai ainimi abomo tebaka'a parenimi. Ua buonai au wai nahina benimi, Tirama ena Auba ena baraibarai ai ni'abi'abi hauna hanona Iesu a'i neururu aina a'i netibaha, “Iesu hanona eki'a,” abomo Auba Robe ena baraibarai ea'ina hauna pinanai ni'abi netibaha, “Iesu hanona Obiapaka.”
Auba Robe ena ibeni tabakia hanona haeai haeai, iamo Auba Robe hamona mo weiana nihore nibaibeni. Obiapaka ena aka ibabaikia taearakia hanona haeai haeai, iamo Obiapaka hamona mo ta'arana naha'i. Maearima eka mauri aonai Tirama ena aka taearakia hanona haeai haeai, iamo Tirama hamona mo nihore ena maearima ikoikai iriara nibenaka ia ena aka kahababai. Auba Robe nihore a'ikakauma maearimakia ha ha hiabu nibenakia hanona Tirama ena marea maearimakia ikoikiai ibaraikia ekia namo paunai. Auba Robe nihore hau ha aobero 'abikia nibena kehina, Auba Robe ihobona mo weiana nihore ha aotipa 'abikia nibena kehina. Auba Robe ihobona mo weiana nihore hau ha a'ikakauma nibena, Auba Robe hamona mo weiana nihore ha inawa ibanamokia hiabuna nibena inawa 'ao haiara kebanamonakia. 10 Auba Robe weiana nihore hau ha hiabu nibena bata'uta'u huri hoakia kebabai, ha hanona mahabanai 'abikia kehina, haeamona ha hiabu nibena auba haeai haeai ekia haeai kehina pouna, ha hiabu nibena maea haeai haeaiai ke'abi, ha hanona hiabu nibena maea haeai haeai ṯehinana anikia kea'i banainakia. 11 Taba neiakia ikoikiai hanona Auba Robe hamona ia ikupaiana nibabainakia, ia nihore maearima ikoinai ha ha ibeni haeai haeai nibenakia ia kipona ena nuatae ihobonai.
Aika Ikoikai Hanona Hauani Hamona Puapuana.
12 Maearima hauanina hanona hamona, iamo 'ete'etena hanona ebo'o, ba 'ete'etekia weiakiai hanona hauani hamonai teara 'au. Ba Keriso abomo uamo homana. 13 Ihobonaimo aika ikoikai Iuda haukia 'ao Helene haukia, ta'ara'i haukia 'ao ta'ara a'i tia'i haukia Auba Robe hamona ehore hauani hamonai eba'uere robenaka, aika ikoikai hanona Auba Robe hamona ha'ina aokai nemiaho.
14 Maearima hauanina hanona 'etena hamona aha'i ia 'etena ebo'o. 15 Ba ae pe'abi petibaha, “Au hanona ima aha'i buonai au hanona hauani 'etena ha aha'i,” ba 'abi weiana pehinana re'a ae hanona hauani 'etena ha ai a'i keibao taearana aha'i. 16 Mai haia petibaha, “Au hanona maha aha'i buonai, au hanona hauani 'etena ha aha'i,” ba 'abi weiana pehinana re'a haia hanona hauani 'etena ha ai a'i keibao taearana aha'i. 17 Ba hauani maikoinai maha ai peao raninai, aia aea peo'o aihona? 'Ao hauani maikoinai haia ai peao raninai, timi aea peo aihona? 18 Ua homana aha'i. Tirama ena nuatae ihobonai hauani 'etena ikoinai 'ekakia tohakiai ehorotinakia ba ha ha ekia aka tohakia katebabai. 19 Ba 'ete ikoikiai hanona 'ete hamonai pateao raninai, hauani hanona ae'e? 20 Hauani hanona ua homana aha'i. Hauani hanona hamona ia 'etena hanona ebo'o.
21 Ua buonai maha hanona ima a'i kehina benakia a'i ketibaha, “Au wai a'i nanuatae ainimi,” 'Ara abomo ae a'i kehina benakia a'i ketibaha, “Au wai a'i nanuatae ainimi.” 22 Aha'i. 'Ete weiakia hauaniai ti'abe'abe haukia pateaha'i raninai hauani hanona a'i keaka harai. 23 Abomo hauani 'etena baika naharaonana ekia aka a'i teapa'ua haukia naha'ima harainakia, 'a 'ete weiakia nahahaumaeai haukia hanona habuniai nahabahu abu harainakia. 24 'A 'etekia ihakia tenamo haukia hanona robakia a'i naha ahunakia. Tirama hauani ṉa ebabai aihona hanona 'ete ikoikiai ebahamonakia hauani hamonai, te'abe'abe haukia abomo ne'ima harainakia. 25 Ua buonai hauani aonai hanona hoa hore aha'i, ia 'ete ikoikiai hanona katebahaeamo ha ha katebarai barai. 26 Ba 'ete ha kehaiara raninai 'ete ikoikiai hanona ia kipokia katehaiara haeamo, ba 'ete ha atana katebanamona raninai ikoikiai ia kipokia kateaonamo haeamo.
27 Bariu wai ikoimiai hanona Keriso hauanina, ba wai ha ha hanona ia hauanina 'etena ha. 28 Tirama ehore ena marea aonai maearima ea'i taeanakia, kori'uaina hanona iuhubeau haukia, ibaruana hanona mahabanai haukia, ibaihauna hanona ba'iobi haukia, ba hiabu hoakia haeai haeai katebabai haukia, ia murikiai hanona inawa katebanamo haukia, baika barai barai haukia, baika 'uai haukia, ba weiakia maea haeai haeaiai kate'abi haukia. 29 Ia ikoikiai hanona iuhubeau haukia mo aha'i, ikoikiai hanona mahabanai haukia mo aha'i. Ikoikiai hanona ba'iobi haukia mo aha'i. Ikoikiai hanona hiabu hoakia katebabai haukia mo aha'i. 30 Ikoikiai hanona inawa katebanamo haukia mo aha'i. Ikoikiai maea haeai haeaiai kate'abi haukia mo aha'i. Ikoikiai maea haeai haeai anikia katea'i banai haukia mo aha'i. 31 Auba Robe ena ibeni apa'uakia haukia katonuatae ainakia.*(31) 'ao ṯonuatae ainakia.
Bariu au kahore taeara namona tohana hauna kabaihanimi.

*12:31: (31) 'ao ṯonuatae ainakia.