13
Raona'au.
Au maea haeai haeai mai aneru maeakiai pa'abi re'a, iamo here'uai raona'au aha'i raninai, au hanona matoha kapa 'ao irarabu weiakia tiahu 'urukiamo ṯebua haukia 'abakia. Au mahabanai ibenina pa'ina 'ao Tirama ena 'abi bunikia mai aotipa ikoinai pa'iobinakia, abomo e'u a'ikakauma petabura ki'a baha kobio paba ibiunakia re'a, iamo here'uai raona'au aha'i raninai, au hanona taba aha'i. E'u taba ikoikiai uraru haukia pabenakia, abomo hauani'u pabaibeni 'abaea irubai patehuhuna pe'ara obo re'a, iamo here'uai raona'au aha'i raninai, weiakia ikoikiai ekia namo aha'i au here'uai.
Raona'au hoana hanona bakiro mai rabo harai, raona'au hoana hanona a'i niwamuru 'ao a'i nibaro'e 'ao a'i niapa. Raona'au hoana hanona a'i nibapairi pairi, a'i eani ki'a, a'i niopuere noanoa mai maearima ekia beho a'i niraona 'ini. Raona'au hoana hanona aka ki'a a'i niaonamo aina, 'a ia hanona bero akana niaonamo aina. Raona'au hoana hanona taba ikoikiai aokiai a'i nihaba'au, ena a'ikakauma a'i ni'abe'abe, rani ikoinai buabeniai nemiaho mai nibapahihi taba ikoikiai aokiai.
Raona'au hanona kemiaho banaibanai. Mahabanai 'abikia katehina iamo aba katepua, maea haeai haeaiai kate'abi iamo aba katepua, aotipa 'abikia katehina ia abomo aba katepua. Pokina eka aotipa hanona teko'iko'i mai eka mahabanai 'abikia teko'iko'i mo a'i tebero 'au harai, 10 ia ebero 'auna tohana kemai raninai, weiakia a'i tebero 'au harai haukia hanona kate'akauma. 11 Au miori'uai raninai e'u 'abi'abi, e'u raonaraona, e'u 'iobi ikoikiai hanona temiori, 'a bariu au aba ahau aonai miori ekia hoahoa weiakia ikoikiai aba ahabonakia. 12 Taba bariu nahaiha hanona matoha oreore 'abu'abunai oreoreka nahaihana 'abana, muriai hanona katewaira tina harai kahaiha harainakia. Taba ikoikiai bariu hanona papakia mo na'iobinakia, 'a muriai hanona ka'iobi 'aunakia, matoha Tirama au e'iobi 'auna'u 'abana. 13 Bariu taba aihau neiakia hanona katemiaho banaibanai, a'ikakauma, buabeni, mai raona'au. Ia neiakia aihau baiatakiai apa'uana 'akina hanona raona'au.