14
Mahabanai Ibenina Mai Maea Haeaiai Ni'abi Ibenina.
Raona'au taearanai katoka'a, Auba Robe ena ibeni tabakia hanona katonua ki'ainakia, iamo mahabanai ibenina katonuataeai apa'uana weianai Tirama pouna katohinana. Pokina hau ha maea haeai ai ni'abi hanona maearima a'i nehina benakia ia Tirama nehina bena, 'abi tohana ena 'abi obokia a'i kateobo, ia hanona taba bunikia nehinanakia Auba Robe ena hiabuai. Ia nimahabanai hauna hanona Tirama ena 'abi nehinana maearima herekiai, nibarainakia, aokia nibataburana, abomo aokia nibakirona. Hau weiana maea haeaiai ni'abi hauna ia kipona mo nibaraina, ia nimahabanai hauna hanona Tirama ena marea maearimakia ikoikiai nibarainakia. Au nanuatae ikoimiai maea haeai haeaiai kato'abi iamo e'u nuatae tohana hanona katomahabanai, nimahabanai hauna hanona eapa'ua ba maea haeai haeai ni'abi hauna, pokina maea haeai weiana kea'i banai hauna aha'i raninai Tirama ena marea maearimakia ikoikiai ibaraikia taearana aha'i. Uaho'aba'u e, au pawahi heremiai maea haeai haeai pa'abi, iamo 'abi weiakia Tirama ebawaira tina haukia, aotipa 'abikia, mahabanai 'abikia, 'ao ba'iobi 'abikia baika a'i pawahi ainakia raninai, maea haeai ai ka'abi ena namo hanona taba wai heremiai? Ena namo aha'i tohana.
Ihobona taba baika a'i timauri mauri ia 'uru nahababuana tabakia weiakia, remoremo 'ao kita, 'urukia a'i katebero harai raninai maearima aea kate'iobi aihona hui tabana 'uruna tibabuana. Ihobona huari pihina neubaina hauna pihi a'i keubai haraina raninai tai keba'oru huari kekori abuna? Heremiai abomo uamo homana, wai maeamiai 'abi a'i katohina harai raninai hau ha aea ke'iobi aihona wai taba ṯo'uahina? Weiana hanona wai aba tu'abi 'abaea 'abi 'abaea mo. 10 'Abi tohana hanopaka neiana maikoina aonai maea haeai haeai hanona tebo'o, ba ikoikiai mo hanona mai anikia. 11 Hau ha maea weiana nehinana ba au a'i na'iobina raninai, ni'abi hauna hanona au here'uai hanopaka haeai hauna, au abomo hanopaka haeai hau'u ia herenai. 12 Heremiai abomo uamo homana. Wai ṯonuatae ki'a baha Auba Robe ena ibeni tabakia katoa'inakia buonai, ibeni weiakia Tirama ena marea maearimakia katebarainakia mai kateba taburanakia haukia katonoiai taburanakia Tirama herenai.
13 Maea haeai ni'abi hauna hanona mebahuba'ari Tirama menoina 'abi ia'i banaikia me'iobina ba 'abi nehinanakia haukia kea'i banainakia. 14 Pokina au maea haeai nabahuba'ari raninai, auba'u hanona nibahuba'ari ia au ao'u hanona nemiaho 'abaea. 15 Ba au taba kababaina? Au auba'u ai kabahuba'ari hanona ao'u ai abomo kabahuba'ari. Au auba'uai kahui hanona ao'u ai abomo kahui. 16 Ba oi aubamuai Tirama namo 'abina nubena raninai, maearima 'abaeana ha emu namo 'abina bahuba'arina weiana obona a'i keobo hauna “Amen” aea kehina aihona. 17 Emu namo 'abina bahuba'arina Tirama herenai hauna enamo ki'a baha, ia maearima baika hanona a'i nibarainakia. 18 Au namo 'abina Tirama herenai nahinana, pokina au rani bo'okia maea haeai haeai nahina ba wai ikoimiai. 19 Au nanuatae Tirama ena marea to'una aonai maea haeai haeaiai 'abi taha harau haea (10,000) a'i kahinana, ia 'abi ima obokia kateobo haukia kahinanakia katebarainakia ekia 'iobi kerama.
20 Uaho'aba'u e, taba neiakia herekiai miori ekia raonaraonai a'i katoraonaraona ainakia, 'a ki'a ibabaikiai wai hanona miori 'oru'orukia 'abakiai katoao, ia emi raonaraonai wai hanona hau apa'uakia 'abakiai katoao. 21 Puka robenai ṉa erere aihona,
“Obiapaka ni'abi netibaha,
maea haeai haeai haukia mai
hanopaka haeai haukia pinakiai
au kahore maearima neiakia
herekiai e'u 'abi kahinana.
Iamo Iuda haukia neiakia hanona
au aia'u a'i kateona.”
Isa 28.11, 12
22 Ua buonai maea haeaiai kate'abi hanona a'i tia'ikakauma haukia kate'iobina hoa weiana hanona Tirama herenai nimai, ia tia'ikakauma haukia paukiai aha'i, iamo mahabanai hanona a'ikakauma haukia hoa weianai ekia a'ikakauma katetabura, ia a'i tia'ikakauma haukia paukiai aha'i.
23 Weiana Tirama ena marea maearimami ikoimiai katoto'u aonai, maea haeai haeaiai kato'abi ba maearima taba neiakia obokia a'i tiobo haukia mai a'i tia'ikakauma haukia to'u weiana aonai a'ikakauma haumi maea haeai haeai tu'abi aiami kateona raninai, ia kate'abi wai hanona tubeau 'ari. 24 Ia ikoimiai mahabanai 'abikia katohina aonai, maearima taba neiakia obokia a'i tiobo haukia 'ao a'i tia'ikakauma haukia aiami kateona raninai kate'iobina ia hanona ki'a haukia. Ba 'abi teona hauna kehore ia keba bakainakia, 25 ia ekia raona bunikia ikoikiai katekere, ba katekuti Tirama katebanamona kate'abi katetibaha, “'Abi tohana Tirama hanona neia wai baiatamiai.”
Tirama Ena Marea Ena Aka Paipana.
26 Ua buonai, uaho'aba'u e, taba ṉa kahahoma? Wai tuto'u tubahuba'ari hanona hui ha tua'ina, ha ba'iobi nibaibeni, ha hanona Tirama taba ha herenai ebawaira tinana hauna pouna nehinana, ha maea haeaiai ni'abi, abomo ha hanona maea haeai 'abina weiana nia'i banaina. Taba neiakia ikoikia tubabai hanona Tirama ena marea maearimakia ibaraikia mai ibataburakia. 27 Maea haeaiai tu'abi raninai, maearima hamona, rua 'ao aihau mo kato'abi, ia rani hamonai a'i kato'abi, ha ke'abi 'uai ba ha murinai ko'abi, abomo hau ha kehore 'abi ṯohinana hauna kea'i banaina. 28 Ia maea haeai 'abikia ia'i banaikia hauna aha'i raninai, maea haeai ai ni'abi hauna a'i ke'abi aota marea to'una weiana aonai, ia kiponamo herenai mai Tirama herenai ke'abi. 29 Mahabanai hamona, rua 'ao aihau mo kateiroro ba 'abakia baika hanona 'abi weiakia ṯehina haukia kateraonaraona ainakia. 30 Tirama ena 'abi ha kemai temiati tibahu haukia ha herenai kewaira tina raninai, weiana eiroro 'uai hauna ke'oro ba Tirama ena 'abi emai hauna aiana kateona. 31 Taeara neianai mahabanai haumi ikoimiai hamo hamo Tirama ena 'abi katohinana, weiana maearima ikoikiai kate'iobina abomo katetabura. 32 Mahabanai 'abikia katehinanakia haukia ia kipokia pinakia kate'imanakia keaomo ekia rani ketaina ba kate'abi. 33 Pokina Tirama hanona bahuahurea Tiramana aha'i, 'a ia hanona baibua Tiramana. Tirama ena maearima ekia marea to'ukia ikoikiai aokiai tibabaina 'abana, 34 babi'e hanona a'i kate'abi marea to'ukia aokiai. Ia hanona ekia bero aha'i a'i kate'abi, Mose ena rauhubu e'abi ihobona ia hanona a'i katepoki. 35 Babi'e tenuatae taba ha kate'iobina raninai ekia ituai ua'a atawakia katebakainakia, pokina babi'e ha Tirama ena marea to'unai ke'abi hanona mai haumaeana. 36 Turaonana Tirama ena 'abi hanona wai Korinto haumi heremiai ekarahi? 'Ao waimo ikupaiami paumiai emai? Aha'i 'akina. 37 Hau ha niraonana ia hanona mahabanai hauna 'ao Auba Robe ena ibeni ha ea'ina hauna, ia ke'iobi haraina au taba narere benimi haukia hanona Obiapaka ena rauhubu 'abina. 38 'A ia rauhubu neiakia a'i kea'i taeanakia raninai wai abomo ia aiana a'i katoa'i taeana. 39 Ua buonai, uaho'aba'u e, mahabanaiai Tirama ena 'abi ihinana hanona katohau aroaina, ia maea haeaiai kate'abi haukia a'i katoba'oronakia. 40 Taba ikoikiai hanona taeara beronai haeamona paipakia tohakiai katobabainakia.