15
Keriso Ena Mikiri Mue.
Uaho'aba'u e, bariu au nanuatae pou namona airoro aina heremiai hauna toa'ina weiana ahanai emi a'ikakaumai tikori 'ini hauna kabaraonanimi. Pou namona weiana heremiai airoro aina hauna katoa'i 'inina hanona bamauri katoa'ina, weiana hanona wai a'i tua'ikakauma 'abaea. Au pou namona a'ina hauna wai abenimi, neiana hanona taba apa'uana 'akina.*(3) 'ao kori'uaina. Weiana Keriso hanona aika eka ki'a paukiai e'ari Puka robenai tererena ihobona, weiana ia tehorena, ba wapu ibaihaunai emikiri mue emauri Puka robenai tererena ihobona. Ia hanona Petero(5) 'ao Geba herenai ewaira tina 'uai muriai iuhubeau haukia harau haea rua herekiai ewaira tina. Weiana murinai ia hanona a'ikakauma haukia hinabu ima abihana ikoikiai rani hamonai herekiai ewaira tina, maearima weiakia bo'ona hanona bariu timauri ohomo, 'a baika hanona aba te'ari. Ba ia ewaira tina Iakobo herenai, muriai iuhubeau haukia ikoikiai herekiai ewaira tina.
Orena 'akinai hanona here'uai abomo ewaira tina, au hanona rama taearana tohanai a'i arama hau'u. Iuhubeau haukia ikoikia baiatakiai au hanona ako'iko'i 'aki, ba au e'u bero aha'i kateaparina'u iuhubeau hau'u, pokina au Tirama ena marea maearimakia a'oatanakia. 10 Ia Tirama ena aoko'o hoana paunai au hanona iuhubeau hau'uai naeao, mai ena aoko'o hoana ebena'u hauna buona a'i eaha'i. Au hanona aka ki'a baha ba iuhubeau haukia ikoikia, iamo weiana hanona au kipo'u a'i aka, 'a Tirama ena aoko'o hoana au here'uai hauna ebatabarana'u aka. 11 Weiana buonai au airoro aina 'ao iuhubeau haukia baika teiroro aina re'a, ia Iesu e'ari haeamona emikiri mue pouna ai tairoro aina hauna wai toa'ikakaumana.
Aika Eka Mikiri Mue.
12 Bariu ai hanona Keriso 'ariai emikiri mue hauna pouna ṯairoro aina, ba aehoma buonai wai baika tu'abi 'ariai a'i katemikiri mue ṉa tuhoma? 13 Ba 'ariai mikiri mue aha'i raninai Keriso abomo 'ariai a'i pemikiri. 14 Keriso 'ariai a'i pemikiri raninai, ai emai iroro hanona anina aha'i, ba wai emi a'ikakauma abomo anina aha'i. 15 Weiana ahanai, ai hanona aba bai'oi haumaiai pataeao pokina Tirama pouna tahinana ia hanona Keriso 'ariai ebamikiri muena. Ia 'ariai mikiri mue aha'i raninai, Tirama abomo Keriso 'ariai a'i pebamikiri muena. 16 Pokina 'ariai mikiri mue aha'i raninai, Keriso abomo a'i pemikiri mue. 17 Ba Keriso a'i pemikiri mue raninai, wai emi a'ikakauma hanona anina aha'i, wai hanona ki'a aonai patomiaho ohomo. 18 Ba neiana anina hanona Keriso tea'ikakaumana te'ari haukia hanona aba pate'akauma. 19 Bariu hanopaka maurina neiana ikupaiana mo paunai eka buabeni Keriso herenai hahorotina raninai, aika hanona pateaoko'oai ki'a bahanaka ba hanopaka maearimakia ikoikiai.
20 Iamo 'abi tohana Keriso hanona 'ariai emikiri mue. Weiana hanona 'ari haukia ekia mikiri mue hoana kori'uaina. 21 'Ari hanona maearima hamona ena babai paunai emai, ihobonai 'ariai mikiri mue abomo maearima hamona ena babai paunai nimai. 22 Adamu ena babai ki'a paunai maearima ikoinai ti'ari, ihobonai Keriso ena babai harai paunai maearima ikoikiai katemauri. 23 'A mikiri mue paipana tohanai Tirama kehore ha ha kebamikiri muenakia. Kori'uaina hanona Keriso, muriai hanona ia ena mai mue raninai weiakia Keriso tia'ikakumana haukia.
24 Weiana murinai hanopaka puana kemai. Rani weianai Keriso kehore auba ki'a obokia ekia poki haukia ikoikiai, obia haukia ikoikiai, mai hiabu haukia ikoikiai keba pururunakia, ba ia ena obia aiarana kebamuena Hamana Tirama imanai keutana. 25 Keriso hanona keobiai kemiaho keaomo Tirama kehore 'ou haukia ikoikiai Keriso 'apuna ba'anai kehorotinakia. 26 'Ou hauna orena Iesu kehore keba pururuna hauna hanona 'ari. 27 Puka robenai ṉa e'abi aiho, “Tirama taba ikoikiai ia 'apuna ba'anai ehorotinakia.” ‘Taba ikoikiai’ ṉa niho hanona aika naha'iobi haraina Tirama kipona hanona Keriso 'apuna ba'anai aha'i, Tirama ehore taba ikoikiai Keriso 'apuna ba'anai ehorotinakia. 28 Taba ikoikiai Nahuna ena iha'ini ba'anai teao ore murinai, Nahuna kipona kehore keaoaina Hamana ena iha'ini ba'anai kemiaho. Ba taba ikoikiai hanona Tirama kepokiai ore haraina.
29 Mikiri mue peaha'i raninai, maearima weiakia tiba'uere robenakia aba te'ari haukia iraonakiai hanona taba ṯebuabena paunai ua tihoma? 'Ari haukia a'i katemikiri mue toha raninai, aeahoma buonai weiakia tiba'uere robenakia 'ari haukia paukiai? 30 Aehoma buonai ai rani ikoinai 'arimo wairamaiai nemiaho hauna a'i ṯata'u aina? 31 Uaho'aba'u e, weiana emi mauri Keriso Iesu aonai hauna au napaina paunai 'abi tohana nahina benimi. Au hanona 'ari mo waira'uai nemiaho rani ikoinai. 32 Au Epesoai maearima weiakia matoha mahi aibarakia 'abana haukia kipokia maearima ekia raona paunai ta'au raninai, ena namo hanona taba au here'uai? 'A 'ari haukia a'i katemikiri mue raninai, 'abi neiana rani ikoinai ṯehinana hauna hamababaina, “Aika hamaniani mo, hamainuinu mo, pokina mara hanona kaha'ari.”
33 Ua ti'abi aiho haukia a'i teme'oinimi. “Maearima ki'a obokia kipokia bahaeamona hanona emi hoahoa namokia kea'i ki'anakia.” 34 Tomoraona raona harai ki'a akakia tomohabonakia, pokina neiana nahinana hanona keba haumaeanimi, wai baika hanona Tirama a'i to'iobina.
Mikiri Mue Hauanina Hanona Haeai.
35 'A hau ha kebakai bakai ketibaha, “'Ari haukia aea katemikiri mue aiho? Hauani tabanai kateao?” 36 Neiana hanona po'o bakai bakaina. Uho tubatona hauna a'i ke'ari 'uai raninai, ia hanona a'i kemauri. 37 Taba nubatona hauna hanona uho 'abaeana, pa'e witi uhona 'ao uho haeai ha, ia matiu weiana ke'omu hauna maikoina a'i nubatona. 38 'A Tirama nihore uho weiana hauanina ha nibena ia ena nuatae ihobonai, ia nihore uho ha ha hauanikia tohakia mo nibenakia. 39 Mauri tabakia hauanikia ikoikiai hanona ihobo aha'i. Maearima hauanikia haeai, mahi hauanikia haeai, roborobo hauanikia haeai, maia hauanikia abomo haeai. 40 Kupa tabakia hauanikia ikoikia, mai hanopaka tabakia hauanikia abomo ikoikia. Ia kupa tabakia hauanikia ekia nuabi hanona haeai, hanopaka tabakia hauanikia ekia nuabi abomo haeai mo. 41 Beraura ena nuabi hanona ehaeai, nawa abomo ena nuabi haeai mo, bihiu ekia nuabi abomo ha mo. Ba bihiu ha ha ekia nuabi abomo haeai haeai mo.
42 Ba 'ari haukia katemikiri mue abomo uamo homana, hauani nahahorena aonai ia hanona nipari ni'akauma, 'a kemikiri mue hanona kemauri banaibanai a'i keki'a. 43 Nahahorena aonai, ihana eki'a abomo e'abe'abe, 'a kemikiri mue aonai ihana hanona kenuabi abomo ketabura. 44 Hanopaka hauaninai nahahorena, nemikiri mue hanona auba hauaninai.
Hanopaka hauanina ha ikoina, mai auba hauanina abomo ha ikoina. 45 Puka robenai aba tererena 'abana, “Hau kori 'uaina Adamu hanona ibabai maearima maurimaurina.” 'A Adamu murihaina hauna Keriso hanona auba mauri nibaibeni hauna. 46 Auba hauanina a'i emai 'uai, ia hanopaka hauanina e'uai ba murinai hanona auba hauanina emai. 47 Hau kori'uaina Adamu hanona hanopaka apuroronai ebabaina, 'a hau ibaruana Keriso hanona kupai emai. 48 Hanopaka haukia hanona hanopakai emai hauna ihobona, kupa haukia hanona kupai emai hauna ihobona. 49 Hanopakai emai hauna ihaihanai nahaeao ihobona, aika abomo kupai emai hauna ihaihanai kahaeao.
50 Uaho'aba'u e, au taba na'uahina hauna neiana, hauani weiana bitio mai aruaruai erama hauna Tirama ena obia aiaranai a'i kekatoto, abomo hauani ke'ari hauna hanona a'i kemauri banaibanai. 51 Tomobahu, au taba bunina ha naba'iobinimi, aika ikoikai hanona a'i kaha'ari ore, ia aika ikoikai Tirama kehore kebahaeainaka, 52 kenoanoa ki'a baha matoha maha nahahaba 'ununa 'abana pihi orena ke'arara aonai. Pihi 'uruna kebua raninai Tirama kehore 'ari haukia kebamikiri muenakia a'i kate'ari haukiai kateao, ba aika ikoikai kebahaeainaka. 53 Pokina hauani kepari hauna kebahaeaina a'i kepari haunai keao, abomo hauani ke'ari hauna kebahaeaina a'i ke'ari haunai keao. 54 Ba hauani kepari hauna kehaeai hauani a'i kepari haunai keao abomo hauani ke'ari hauna kehaeai hauani a'i ke'ari haunai keao raninai, Puka robenai tererena 'abina hanona ketohana,
“Tirama ehore 'ari ena hiabu
ebapururuna 'ari ebapua
baihana.”
Isa 25.8
55 “'Ari e, oi koba'ari hiabuna
hauna ae'e?
'Ari e, oi kobahaiara hiabuna
hauna ae'e?”
Hos 13.14
56 'Ari ena bahaiara hiabuna hanona ki'a herenai nia'ina, 'a ki'a ena hiabu hanona rauhubu herenai nia'ina. 57 Namo 'abikia Tirama kahabena! Ia ehore aika herekai 'ari ena hiabu ebapururuna eka Obiapaka Iesu Keriso haunai.
58 Ua buonai, uaho'aba'u ki'ami e, katokori 'ini, tai ha a'i kebaibiunimi, rani ikoinai Obiapaka ena aka katobabai to'o baihana, pokina wai to'iobina Obiapaka ena aka tubabaina hanona a'i tuaka 'abaea.

*15:3: (3) 'ao kori'uaina.

15:5: (5) 'ao Geba