16
Tirama Ena Maearima Ibaraikia Monina.
Bariu wai Tirama ena maearima Iudeai ṯemiaho haukia ibaraikia paunai moni katobararo 'abina hanona neiana, Tirama ena marea maearimakia Galatia hanonai ṯemiaho haukia ahina benakia moni tebararo taearana ihobona katobabaina. Hui ha ha wapukia kori'uaikia ikoikiai aokiai wai ha ha emi itabu ahi ihobonai moni papakia baika katohore parenakia katobararona keapa'ua, ba au kawahi raninai moni bararo ha a'i kahababaina. Au heremiai kakara'au raninai toa'i taeanakia haukia poukia ihinana marerena karerena kabenakia ba kahauhunakia, emi beruberu monikia kateaoainakia Ierusalema. Ba au ia kipokia kataeao hanona kenamo raninai, ia au kate'abana'u kipokia kataeao.
Paulo Ena Raona Eba'orunakia Haukia.
Au naraonana Makedonia hanona kakabanai 'uai ia kaihanakia murinai kawahi heremi. Au rani papana wai heremiai kamiaho 'ao kahamiaho keaomo 'ama ranina keore, ba e'u kaoao 'ekakia ha ha kaeao aokiai wai katobaraina'u. Au a'i nanuatae bariu e'u kabanai aonai noanoai wai kaihanimi. E'u buabeni hanona Obiapaka kenuatae raninai rani homa'ana kipokia pahamiaho. Ia au hanona neiamo Epeso aiaranai kamiaho keaomo Pentekoste ranina kea'ina. Pokina Tirama ena aka taearana pa'abina aba ekaikauna ena aka rarina neia kababaina. Iamo i'oata'u haukia abomo ebo'o.
10 Timoteo kewahi heremi raninai katoa'i taeana, aona katobakirona kipokia katomiaho a'i meta'u, ia hanona Obiapaka ena aka nibabaina hauna au ihobo'u. 11 Hau ha ia ia'itaeana a'i kebaoao aina, ia katobaraina katouhuna mai baibuana kemai, ba ia kemue kemai here'u, au hanona ia nabahubahu aina uaho'abaka baika kipokia katemue katemai.
12 Uaho'abaka Apolo ena pou hanona nahomana, abahi ahi taburana uaho'abaka baika kipokia katewahi, ia bariu hanona a'i enuatae, muriai rani namona ha aona ketaina hanona aba kewahi.
Banamo 'Abina Orena.
13 Kato'ima 'ima harainimi, emi a'ikakaumai katokori 'ini, aomi katobanua ko'onakia, abomo katotabura. 14 Tirama mai maearima katoraona'au ainakia, hoahoa neianai emi aka ikoikiai katobabai.
15 Wai to'iobina Akaia hanona aonai Stefano mai ena itu haukia kipokia hanona teraonakabe 'uai Tirama ena maearimai teao ba ia kipokia ekia mauri tebaibeni Tirama ena marea maearimakia tebarainakia. Uaho'aba'u e, au hanona wai nabahi ahinimi, 16 a'ikakauma haukia uahomakia mai baika ia kipokia tiaka haeamo tibarainakia haukia aiakia katona.
17 Stefano, Forotunato mai Akaiko temai hanona ao'u enamo, pokina wai tokapare aonai ia hanona wai 'ekami tea'ina. 18 Ia tehore e'u ao aro'ari teba'orona, wai emi ao aro'ari abomo teba'orona. Maearima uahomakia hanona kaha'itaea harainakia.
19 Tirama ena marea maearimakia Asia hanona aonai haukia ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia heremi, Akula mai Priskila ekia banamo 'abina abomo Obiapaka atanai ṯeuhuna, mai Tirama ena marea maearimakia ia ekia itu aonai tito'u haukia ekia banamo 'abina abomo ṯeuhuna. 20 Uaho'abaka neia ṯemiaho haukia ikoikiai ekia banamo 'abikia ṯeuhunakia. Wai ha ha kipomi baipau robenai*(20) 'ao Obiapaka aonai katobanamonimi.
21 Au Paulo kipo'u ima'uai e'u banamo 'abina neiana narerena.
22 Hau ha Obiapaka a'i niraona'au aina hauna ia hanona ururu aonai kemiaho.
Obiapaka e, 'Omai!(22) Marana Ta!
23 Nabahuba'ari Obiapaka Iesu ena aoko'o hoana heremiai kemiaho. 24 E'u raona'au hanona wai ikoimiai heremiai Keriso Iesu aonai. Amen.

*16:20: (20) 'ao Obiapaka aonai

16:22: (22) Marana Ta!