Marere Kori'uaina
IOANE
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana ena poki hanona rua. Ioane nenuatae a'ikakauma haukia kebarainakia, weiana ia mai Tirama aika Hamaka, mai Nahuna Iesu Keriso ohi kipokia aokia kehamomo. Ibaruana hanona ia a'i nenuatae bai'oi haukia timai ti'oinakia ekia a'ikakauma Tirama herenai hauna katea'i parena. Maearima neiakia ekia hoahoa hanona wapurai ṯemiaho ba ṉa ti'abi aiho, “Hanopaka neiana tabakia hanona a'i tenamo. Iesu hanona Tirama nahuna, ua buonai ia maearimai a'i kemai, hanopaka neiana tabakia kipokia a'i katemiaho haeamo, aika maearima nahababaina 'abana hanona a'i ketai 'apuana.” Haeamona ti'abi, “Maearima ha nenuatae kemiaho harai Tirama herenai raninai, ia hanona hanopaka neiana tabakia a'i keaonamo ainakia, weiakia paukiai aona a'i kearo'ari.”
Marere neiana ererena hanona ba'iobi neiakia aiakia tibahuai haukia nibaki'a tohanakia. Ia ni'abi Iesu hanona emai ia hanona maearima tohana, ba weiakia Iesu tia'ikakaumana haukia hanona Tirama katenuataeai tohana mai maearima abomo kateaonamo ainakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-4)
b. Ea mai Wapura. (1.5—2.29)
c. Tirama nahuna mai tiaporo nahuna. (3.1-24)
d. 'Abi tohana mai beho. (4.1-6)
e. Raona'au hoana. (4.7-21)
f. A'ikakauma ena hiabu. (5.1-21)
1
Mauri 'Abina.
Au bariu pou narere benimi hanona hau weiana popouna 'akinai emiaho hauna, weiana hauna haiamaiai taona, mahamaiai taihana, mahamai tohanai taiha haraina mai imamaiai ta'i 'apuana. Ia hanona Mauri 'Abina Keriso weiana mauri pokina hauna. Mauri neiana hanopakai ewaira tina. Mauri banaibanai hauna Keriso neiana taihana paunai pouna ṯahinana ṯairoro aina heremiai. Ia hanona Hamana ohi temiaho ba heremaiai ewaira tina. Ai taba taihana abomo 'uruna taona hauna ṯairoro aina heremiai hanona wai mai ai kipokia kahabahaeamo. Eka bahaeamo hanona Hamaka mai Nahuna Iesu Keriso aba aika kipokia. Ai ṯarere benimi ena poki hanona kipokia kahaonamo haeamo.
Tirama Hanona Ea.
Pou Keriso herenai taona hauna bariu ṯairoro aina heremiai hanona neiana. Tirama hanona ea, Ia aonai hanona wapura ha aha'i 'akina. Aika paha'abi Tirama kipokia nahaba haeamo iamo wapura aonai nahaka'a raninai aika hanona nahabai'oi mai Tirama ena 'abi tohana a'i nahaka'aina. Ia Tirama ea aonai nemiaho 'abana aika eai nahaka'a raninai aika hanona 'abaka kipokia kahabahaeamo, Nahuna Iesu aruarunai eka ki'a ikoikiai neutu obonakia.
Aika paha'abi eka ki'a aha'i raninai aika kipoka nahabapo'onaka abomo Tirama ena 'abi tohana hanona aokai aha'i. Ia aika eka ki'a Tirama wairanai kahahina pounakia raninai ia hanona aia ibabua 'auna hauna mai bero hauna ba eka ki'a kehina haonakia abomo eka beho ikoikiai keutu obonakia. 10 Aika paha'abi ki'a ha a'i hababaina raninai Tirama hanona bai'oi haunai nahabaona, abomo ena 'abi hanona aokai aha'i 'akina.