3
Obiapaka Ena Mai 'Abi'uaina.
E'u hau ki'ami e, bariu neiana hanona e'u marere ibaruana narerena niwahi heremi, marere kori'uaina mai neiana ohi arerenakia hanona taba neiakiai nabaraona muenimi weiana emi raona raona katebero harai. E'u nuatae hanona 'abi aba wa'i baha 'akinai mahabanai haukia tehinanakia haukia mai rauhubu 'abikia weiakia eka Obiapaka mai Bamauri hauna ena iuhubeau haukia tehore tebaibeni haukia katoraona 'ininakia.
Kori'uaina kato'iobi haraina weiana rani orekia aokiai bapo'o po'o haukia baika katekarahi, ia ekia mauri hanona kipokia hauanikia ena nuatae ne'uai ainakia haukia, wai katebapo'onimi, ṉa kate'abi aiho, “Iesu e'abi'uai kemai, uhe? Ba ia ae'e? 'Aba'abaka aba te'ari ore, 'a taba ikoikiai hanona 'ekakiai mo hanopaka erama raninai emai mo bariu.” Iamo ekia 'abi hanona a'i tebero 'abi tohana hanona a'i tiraona 'inina, weiana wa'i baha 'akinai Tirama ena 'abiai kupa mai hanopaka terama, ba hanopaka hanona 'akupaka aonai ekara 'au erama mai 'aku ehore hanopaka ekakaiarona. Haeamona bei ehore hanopaka 'ai'aina touai ebapururuna. Tirama ena 'abi hamonamo weiana ehore kupa mai hanopaka bariu ṯemiaho haukia ea'i 'ininakia irubai kebapururunakia, ia keaomo Tirama a'i timariki aina haukia ekia bakai mai pururu wapunai.
E'u hau ki'ami e, taba hamona neiana hanona a'i katoreana, Obiapaka wairanai wapu hamona mai ihau taha hamona (1,000) hanona ekia haeai aha'i, terarua hanona ihobo. Obiapaka hanona a'i emahari ena 'abi'uai akakia ibabaikiai, baika tiraonana 'abana aha'i, ia hanona oi nibahuaini'o pokina a'i nenuatae hau ha a'i ke'akauma, ia nenuatae maearima ikoikiai ekia ki'ai kateraona kabe.
10 'A Obiapaka ena rani kemai hanona matoha bainao hauna 'abana, rani weianai hanona 'uru rarina 'akina kebua aonai kupa kate'akauma, kupa aona tabakia ikoikiai irubai kateara, haeamona hanopaka mai ahanai tabakia ikoikiai kate'akauma.*(10) 'ao katewaira tina. 11 Taba ikoikiai hanona ua katepururu aiho raninai, wai hanona maearima aea homamiai patoao? Emi mauri hanona katerobe mai Tirama imarikiaina maurinai katomiaho. 12 Tirama ena mai wapuna ṯo'imana aonai katoaka tabura wapu weiana ena mai kenoanoa. Wapumo weianai hanona kupa kate'ara 'akauma mai kupa tabakia iruba hiabunai kateobo. 13 Ia aika hanona Tirama e'abi'uai aina hauna naha'imana, weiana hanona kupa mai hanopaka mahamahana aka bero haukia mo katemiaho aina 'ekana.
14 Ua buonai, e'u hau ki'ami e, wapu weiana ṯo'imana aonai katoaka tabura, ki'a a'i katobabai mai a'i katobeho Tirama wairanai haeamona mai baibuami ia kipokia katomiaho. 15 Katoraona 'inina eka Obiapaka ena bakiroai hanona aika kebamaurinaka. Uaho'abaka eka raona'au hauna Paulo aobero weiana Tirama ebena haunai 'abi ihobona erere benimi. 16 Ena marere ikoinai aokiai taba neiakia robakia eahunakia, taba baika hanona tepahihi mai obokia a'i kahaobo, weiana maearima ekia 'iobi teko'iko'i haukia mai aokia a'i tepahihi haukia tihore 'abi anina ṯehina ku'a banaina ihobona Puka robena 'abina baika tibabaina 'abana. Weiana tibabaina hanona ia kipokia kateba pururunakia.
17 Ua buonai, uaho'aba'u ki'ami e, wai neiana to'iobina hanona kato'ima 'ima harainimi, weiana rauhubu tikabena haukia ekia beho a'i temeba kaparenimi, a'i tomo'eho marikina. 18 Ia eka Obiapaka mai Ibamaurika hauna Iesu Keriso ena aoko'o hoana mai ia i'iobinai katoapa'ua. Nabahuba'ari nuabi hanona ia herenai bariu keao mo banaibanai. Amen.

*3:10: (10) 'ao katewaira tina.