2
Mahabanai Bai'oikia Haukia Ekia Hoahoa Ki'a Obokia.
'Uainai Isaraela haukia baiatakiai mahabanai haukia bai'oikia baika temiaho ihobona mo ba'iobi haukia bai'oikia baika baiatamiai katewaira tina. Ekia ba'iobi bai'oikia weiakia emi a'ikakauma katea'i ki'ana haukia tiba'iobiai, Obiapaka weiana aruarunai ekawanakia hauna ṯebuniaina, weiana kipokia ibapururukia akana tibabai noanoana. Maearima bo'ona ia taikia katetai nabau hoakia katebabai, ba babai weiakia paukiai maearima Tirama ena 'abi tohana herenai kate'abi ki'a. Ba'iobi haukia ekia ao'aea paunai bai'oi orikiai aomi kateani, iamo ekia bakai hanona aba wa'i baha e'oru nemiaho abomo ibapururukia hauna hanona eno'a nibai'ima.
Pokina Tirama aneru tebeho haukia a'i eiha haonakia, ia iruba ni'ara banaibanai 'ekana aonai ekapo totonakia, weia 'uri wapurana aonai*(4) 'ao tabiri ai tebirinakia ṯemiaho bakai wapuna ṯe'imana. Tirama uru 'ai'aina a'i eiha haona, ia tou ebakarahina Tirama a'i timariki aina haukia ebapururunakia. Ia Noa bero eiroro aina hauna mai 'abana 'abaihau hamomo kipokia eba maurinakia. Tirama ehore Sodoma mai Gomora aiara ki'a obokia puma ebahoainakia ba irubai ehuhu abunakia teaomo teabururu, weiana 'abana hanona Tirama a'i timariki aina haukia herekiai kerama. Tirama ehore bero hauna Lota ebamaurina, ia hanona maearima weiakia rauhubu tikabenakia haukia ekia maha poreporeai aona eatetua. (Pokina bero hauna Lota hanona weia baiatakiai emiaho mara mara ekia babai ki'a eihanakia mai 'urukia eo'o, ba babai weiakia tehore ia aona tebatetuana.) Ua buonai Obiapaka hanona ia timariki aina haukia baihobo aokiai aea kebarobo mauri aihonakia hauna e'iobina mai aka ki'a haukia puma ihoaina 'ekanai aea kebamiaho aihonakia keaomo bakai wapunai hauna abomo e'iobina. 10 Weiakia ahakiai hanona hauani ena raona akakia ki'a obokia tika'ainakia ia Tirama ena hiabu a'i timariki aina haukia hanona puma rarina katehoai ki'a bahana.
Ba'iobi haukia bai'oikia neiakia hanona ṯenuako'o mai tiapa, ekia mariki aha'i weiana nuabi haukia kupai ṯemiaho haukia herekiai ti'abi ki'a. 11 Nuabi haukia weiakia ekia tabura mai ekia hiabu hanona teapa'ua ki'a baha ba ba'iobi haukia bai'oikia neiakia, iamo nuabi haukia hanona Obiapaka wairanai ba'iobi bai'oikia ia'i ki'akia 'abina a'i ṯehinana.
12 'A maearima neiakia hanona taba obokia a'i tiobo haukia ti'abi ki'a 'abi ki'a, ihobona mahi weiakia ekia raona aha'i ekia nuataeai mo ṯemiaho haukia 'abakia maearima ia kate a'inakia kateahu 'arinakia paunai terama, ia abomo katepururu matoha 'aki mahikia 'abana. 13 Ekia aka ki'a weiakia tibabai haukia 'arana ihobo katea'ina. Ia hanona mararani tohakiai hauani hoahoakia ki'a obokia ibabaikia hanona tiaonamoai, ba kipokia katoaniani haeamo aonai abomo kateba haumaeanimi mai atami katea'i ki'anakia. 14 Aokia hanona maha poreporeai ebonu nabau mai babai ki'a ibabaikiai a'i tibaoao, babi'e aokia a'i tetabura haukia tiaoainakia ki'a 'ekanai, aokia teuhore mai ia hanona Tirama ena ururu aonai. 15 Ba'iobi haukia bai'oikia neiakia hanona taeara berona aba tereana mai tiaru 'abaea aru 'abaea Beor nahuna mahabanai hauna Balam murinai tika'a, ia hanona aka ki'a 'arana moniai kea'ina hauna eraona'auai ki'a bahana. 16 Ena babai ki'a paunai kipona ena doniki 'abi a'i ne'iobina hauna ehore maearima maeakiai ia erikena, weiana mahabanai hauna aona ea ena ao'abaea weiana ka'ana niaoaina hauna ebapuana.
17 Maearima neiakia hanona matoha ateate weiakia beikia te'ororo haukia 'abana ekia 'abi anina aha'i 'ao baura taburana 'auhao niabuao abuaona 'abana abara a'i nimaiaina, ba Tirama 'eka ewapura ki'a baha hauna aba eba'oruna ia 'eukia. 18 Ekia apa mai po'o 'abikia ṯehina abomo maha porepore hoahoakia ki'a obokia tibabai maearima weiakia bariu mo beho 'ekakiai ṯemiaho haukia baiatakiai tikarahi haukia katemue ainakia. 19 Ia ti'abi'uai weiakia hanona ki'a ta'arana a'i katea'i, iamo ia kipokia hanona ki'a akana weiana tibabaina hauna ta'arana ia'ina haukiai tiao, pokina taba ha maearima ena mauri nipoki aina raninai ia hanona weiana ta'arana ia'ina haunai niao. 20 Maearima hanopaka maurina 'opunai tikarahi timai eka Obiapaka Bamauri hauna Iesu Keriso ṯe'iobina haeamona ṯemue hanopaka ena ki'a aonai ba nipoki ainakia raninai, maearima uahomakia hanona herekiai keki'a ki'a baha ba 'uainai mauri temiaho aina hauna. 21 Maearima uahomakia hanona taeara berona a'i pate'iobina hanona penamo, ia te'iobina haeamona rauhubu robena tebenakia hauna herenai tikaobo hanona a'i enamo. 22 Aobero 'abina ia herekiai hauna hanona etoha, “Waeha nemue kipona eaiora hauna niani, mai aiporo e'uere harai 'aki ia haeamona nemue niao tipuai neno tao'atao'a.”

*2:4: (4) 'ao tabiri ai tebirinakia