Marere Ibaruana
PETERO
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Marere neiana tererena ena poki hanona a'ikakauma haukia kehina benakia ia hanona ba'iobi haukia bai'oikia baika robakia a'i kateahu 'apuana. Ia haukia hanona aba maearima kipokia tibahamomo ekia a'ikakauma mai ekia miaho maurina namona katea'i ki'anakia. Puka neiana nihore maearima nehina benakia 'abi weiakia 'uainai iuhubeau haukia tebenakia haukia katea'i 'ininakia, pokina 'abi weiakiai ia Tirama mai Obiapaka Iesu Keriso kate'iobi harainakia. Iuhubeau haukia hanona mahakiai Iesu teihana abomo haiakiai ena ba'iobi 'abikia aiakia teo'o. Maearima baika ti'abi Iesu hanona a'i kemue a'i kemai paunai, puka neiana ni'abi Iesu hanona kemue kemai toha, iamo bariu beronai a'i kemai, weiana anina hana ṉahomana. Tirama hanona nenuataea maearima ikoikiai kateraona kabe, ua buonai ia hanona nibai'ima mai bakirona (3.9).
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-2)
b. Tirama ena apari. (1.3-21)
c. Ba'iobi haukia bai'oikia. (2.1-22)
d. Obiapaka ena mai mue. (3.1-18)
1
Banamo 'Abina.
Au, Simona Petero, Iesu Keriso ena ta'ara'i mai Iuhubeau hau'u, e'u marere narerena niwahi weiami eka Tirama mai ibamaurika hauna Iesu Keriso ekia bero paunai a'ikakauma namo abuna toa'ina ihobona ai 'abamai haumi heremi. Nabahuba'ari emi aotipa Tirama mai eka Obiapaka herekiai keapa'ua, weiana aoko'o hoana mai baibua 'eumiai hauna hanona keapa'ua hao apa'ua hao.
Tirama Ena Apari Mai Ena A'itaea.
Keriso hanona Tirama ena hiabuai taba ikoikiai kahanuatae ainakia haukia ebenaka weiakiai aika mauri tohana aonai kahamiaho mai Tirama ikutiainai kahamiaho, weiana hanona aika eaparinaka ena namo mai nuabi ebenaka Tiramana ha'iobina paunai etaina. Taeara neianai ia ehore ibeni rarikia mai namoabukia e'abi'uai ainakia haukia ebenaka, weiana ibeni neiakia katehore hanopaka ena raonaraona ki'a obokia katea'i ki'anaka haukia herekiai kateba kaparenaka kahamai Tirama ihaihana aonai kahamiaho haeamo.
Ibeni neiakia paukiai katobatabura, emi a'ikakauma ahanai babai namo katohore 'auna, haeamona emi babai namo ahanai aobero katohore 'auna, emi aobero ahanai bakiro katohore 'auna, emi bakiro ahanai bapahihi katohore 'auna, emi bapahihi ahanai Tirama imarikiaina akana katohore 'auna, emi aka Tirama imarikiaina hauna ahanai uaho'aba hoahoana katohore 'auna, emi uaho'aba hoahoana ahanai raona'au katohore 'auna.
Babai namokia neiakia katobabai taburanakia 'eumiai kateao raninai, emi 'iobi eka Obiapaka Iesu Keriso herenai hanona katetabura haeamona katebatohana. Ia maearima ha neiakia a'i kebabainakia raninai ia hanona mahana teki'a, a'i neihaiha haeamona ena ki'a 'ai'aikia Tirama ehina haonakia haukia hanona aba ereanakia. 10 Ua buonai uaho'aba'u e, Tirama eaparinimi mai etina'animi ena maearimai toao weianai kato tabura haeamona katobatohana. Weiana katobabaina raninai a'i kato'eho. 11 Taeara neianai wai hanona bero maikoina kebenimi eka Obiapaka mai bamauri hauna Iesu Keriso ena obia aiarana nemiaho banaibanai hauna aonai katokatoto.
12 Ua buonai wai Tirama ena 'abi tohana aba to'iobi haraina haeamona toa'ina haunai aba tua'i to'o, iamo rani ikoikiai hanona taba neiakia ikoikiai kabaraonanimi. 13 Au maurimauri'u hauani'uai namiaho oho aonai naraonana taba neiakia aomiai kabaraona muenimi hanona ebero. 14 Pokina eka Obiapaka Iesu Keriso ehinabe haraina'u ihobonai a'iobina hauani'u neiana hanona aba kahabona paunai. 15 E'u tabura tohana kahorotina emi taeara ha kababaina ba e'u 'ari murinai hanona taba neiakia ikoinai katoraona 'ininakia.
Keriso Ena Nuabi Mahamai ai Taihana Haumai.
16 Eka Obiapaka Iesu Keriso ena hiabu mai ena mai hanopakai hauna 'abina ṯaba'iobinimi aonai hanona hanopaka ena aotipa orina ha a'i ṯakikipana, ia hanona ai mahamai tohanai mai ena hiabu hauna taihana. 17 Iesu mariki hoana mai nuabi Hamana Tirama herenai ea'ina aonai aia ha ea nuabina tohana aonai eriri emai etibaha, “Neiana hanona au Naha'u, e'u raona'au hauna, naonamoai ki'a bahana.” 18 Weia oeo robenai Iesu kipokia tamiaho aonai ai kipomai tohana aia neiana kupai emai hauna taona. 19 Ua buonai mahabanai haukia 'abi tehinana hauna tabatohana. Wai abomo ekia 'abi katobahuai haraina hanona kenamo matoha ramepa eana wapura aonai ni'ara 'abana, keaomo kupa kebaeana ba raurani bihiuna aomiai kerara.
20 Taba ikoikiai 'arakiai neiana hanona katoraona 'ini apa'uana, Puka robena 'abikia hanona mahabanai hauna ha kipona ena raona 'abina a'i ehinana. 21 Pokina mahabanai 'abina hanona maearima ha ena nuataeai a'i emai, ia maearima weiakia Auba Robe ena hiabu aonai ṯemiaho haukia tehore Tirama raona ebenakia haukia 'abikia tehinana.